Ơ.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

𣄒抔據坭兜 ở bất cứ nơi đâu

𣄒抔據坭鬧 ở bất cứ nơi nào

𣄒邊𠁑 ở bên dưới

𣄒邊箕 ở bên kia

𣄒邊外 ở bên ngoài

𣄒邊𪚚 ở bên trong

𣄒𠎨𨋤𠁔 ở cấp so sánh

𣄒𡊲𥯉 ở chỗ đó

𣄒𠁑 ở dưới

𣄒兜 ở đâu

𣄒兜𥯉 ở đâu đó

𣄒低 ở đây

𣄒𥯉 ở đó

𣄒得 ở được

𣄒近 ở gần

𣄒又 ở lại

𣄒𣞪𣃣沛 ở mức vừa phải

𣄒外 ở ngoài

𣄒外𡗶 ở ngoài trời

𣄒外烏 ở ngoại ô

𣄒渃外 ở nước ngoài

𣄒𠌨𠓀 ở phía trước

𣄒𠌨𢖕 ở phía sau

𣄒𨕭 ở trên

𣄒𨕭高 ở trên cao

𣄒𪚚渃 ở trong nước

𣄒𠓀𩈘 ở trước mặt

唹𤎏 ợ nóng

ơi

ơn

ớn

𢞴𨗺 ớn lạnh

ớt

𣎷𤮿 ớt ngọt

Persönliche Werkzeuge