Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mandarin: hé

Kantonesisch: hòh

Vietnamesisch: hà / hở, hả

Japanisch: ka / do(re), isu(re), nan, nani

Koreanisch: ha

Deutsch: wa(s/nn), we(lch/nn), wi(e), wo

Plattdeutsch: wa(t/nn), we(lch/nn), wo

Englisch: wha(t), whe(n), whi(ch)

Vergleich: deut. wo ~ kant. ho (wo ~ ho: 和 mand. hé, kant. wòh)

Persönliche Werkzeuge