Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

華: chá

粵: ca4

越: trà

日: cha [チャ], sa [サ]

韓: cha [차],da [다]

客: ca2

潮: de5

瓊: dhe5

閩: da2

福: ca2

上: ro3

溫: ro5

湘: za2

昌: ca2

壯: caz

德: te [tee]

扁: te

荷: te [thee]

芬: te

英: tea, tay

法: thé

西: té

意: tè

希: tsai [τσαι]

拉: thea

馬: teh

南非: tee

阿爾巴尼: çaj

比較: 德 te ~ 閩 dei, 希 tsai ~ 華 chayè(茶葉)

同源喃字: 𦷨


越南語:

渃茶咍(渃𦷨)羅𣘊𠶖普遍次𠄩𨕭世界(𢖕渃𠶖)。

Nước trà (hay nước chè) là đồ uống phổ biến thứ hai trên thế giới (sau nước uống).

Persönliche Werkzeuge