B

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

ba

 • 芭 ba (ba) ~ ba (bā, ba);香蕉 ~ 芭蕉 | Banane ~ Zwergbanane

〔張思澤2010〕

【芭䕼E】Ba-nan-e、【芭蕉】Ba-sjoo

 • 曝 bä (bask) ~ bụk (pù, bộc);加熱 ~ 曬乾 | wärmen, bähen ~ sonnen 〔張聰東1988、張思澤2010〕

【曝N】bäh-en

 • 唄 bä ~ bụk (pù, bộc);咩咩叫 ~ 歎詞 | meckern/blöken ~ (Interjektion)

【唄】bäh

 • 娃 ba (ba) ~ wa (wá | wa);嬰兒 | Säugling

【娃娃】Ba-by

bach

 • 泊 bach (beach) ~ bọk/pák (bó/pō, bạc/phách);Bach ~ See 〔高晶一2008〕

【泊】Bach

 • 豝 bach (pig) ~ ba (bā, ba); weibliches Wildschwein ~ weibliches Schwein 〔張聰東1988〕

【豝E】Bach-e

back

 • 北 back (back) ~ băk (běi, bắc); Norden 〔周及徐2002〕

【北京】 Back-ging/Pe-king

 • 背 back (back) ~ băk ~ búi (bèi, bối); Rücken 〔談濟民2001、周及徐2002、高晶一2008、張思澤2010〕

【背板】 Back-bord, 【背E】 Back-e

 • 咟 back (bacc) ~ zhuang. bak ~ wạk (huò, hoạch); Mund ~ Mund (Zhuang)

【咟L】 back-al

 • 䫊 back (back) ~ pùi (bó/péi, bồi); Backe

【䫊E】 Back-e, 【䫊N䯲】 Back-en-bart, 【䫊N齒】 Back-en-zahn

 • 炮 back (bake) ~ bau (bāo, bào); backen 〔張聰東1988、高晶一2008〕
 • 焙 back (bake) ~ bụi (bèi, bồi); backen 〔高晶一2008、張思澤2010〕
 • 煿 back (bake) ~ bọk (bó, bạc); backen
 • 煏 back (bake) ~ bik (bì, bức); backen

【煏N】 back-en, 【煏者】 Bäck-er, 【煏者哎】 Bäck-er-ei, 【煏魚】 Back-fisch, 【煏餘】 Back-obst, 【煏爐N】 Back-of-en, 【煏粉R】 Back-pulv-er, 【煏砧】 Back-stein

 • 酺 back (bacch) ~ pòu (pú, bô); Weingott ~ zusammen Wein trinken 〔周及徐2002〕

【酺】 Back-us

bad

 • 湢 bad (bath) ~ hakka. bit1 ~ bik (bì, bức); Bad 〔張思澤2010〕

【湢E沿掂】 Bad-e-an-stalt, 【湢E沿著】 Bad-e-an-zug, 【湢E褲E】 Bad-e-hos-e, 【湢E甲E】 Bad-e-kapp-e, 【湢N】 bad-en, 【湢E圠】 Bad-e-ort, 【湢E灘】 Bad-e-strand, 【湢E纛】 Bad-e-tuch, 【湢E盌E】 Bad-e-wann-e, 【湢E堂R】 Bad-e-zimm-er

bag

 • 莓 bag (bag) ⇾ ber

【莓兀乚E】 bag-at-ell-e, 【莓兀乚E儿N】 bag-at-ell-e-sir-en

 • 棒 bag (bag) ~ pãng (bàng, bổng); Stock/Stab 〔張思澤2010〕

【棒兀】 bag-ett, 【棒兀】 bag-ett

bagg

 • 湴 bagg (bagg) ~ bíng (並) ~ bạn (bàn, bạn); baggern ~ entschlammen ~ Schlamm 〈粵〉

【湴R】 bagg-er, 【湴RN】 bagg-er-n

bak

 • 卜 bak (bake) ~ buk (bǔ, bốc); Verkehrszeichen auf See und auf Bahnübergängen ~ Zeichen ~ mit *Buchen (Zeichen) wahrsagen

【卜E】 bak-e; Siehe auch: buch

bakt

 • 棒 bakt (bact) → bag

【蔔唲呀】 bakt-er-ie

bald

 • 勃 bald (bould) ~ bụt (bó, bột), bald ~ schnell ~ kühn/eifrig ~ lebhaft

【勃嘅】 bald-ig

balg

 • 胞 balg (bell) ~ bau (ba, bác); Schlauch/Sack/abgezogene Tierhaut ~ Nachgeburt mit Fruchtblase

【胞】 Balg, 【胞N】 balg-en

balk

 • 欂 balk (balk) ~ bók (bó, bác); Balken ~ Sparren/schräger Dachbalken

【欂N】 balk-en, 【欂ON】 balk-on

ball

 • 波 ball (ball) ~ bo (bō, ba); Ball ~ Welle/Ball
 • 包 ball (ball) ~ bau (bāo, bao); Ball/Ballen/Beutel ~ Ballen/Beutel/Beule

【包N】 Ball-en, 【包卬】 Ball-on, 【包耍】 Ball-spiel

 • 抛 ball (ball) ~ pau (bō, bá); tanzen/werfen ~ werfen

【抛兀E】 Ball-ad-e, 【抛揦】 Bal-last, 【抛兀】 Ball-ett, 【抛座】 Ball-sal

bals

 • 馝 bals (bals/balm) ~ bịt (bì, biệt); Linderungsmittel ~ Balsamstrauch ~ angenehm duften/Wohlgeruch

【馝AM】 Bals-am

bamb

 • 䈂 bamb (bamb) ~ bíng (bìng, bính); Bambus ~ eine Art Bambus

【䈂S】 Bamb-us, 【䈂US蘆】 Bamb-us-rohr

ban

 • 坂 ban (ban) ~ bản (bǎn, bản); Bahn ~ Fläche ~ Berghang (Erdbahn)
 • 板 ban (ban) ~ bản (bǎn, bản); Bahn ~ Fläche ~ Holzbrett (Holzbahn)
 • 版 ban (ban) ~ bản (bǎn, bản); Bahn/Schlagfläche des Hammers ~ Druckplatte (Druckbahn)
 • 鈑 ban (ban) ~ bản (bǎn, bản); Bahn/Schlagfläche des Hammers ~ Platte (Metallbahn)

【鈑擗嗯】 bahn-brech-end, 【鈑N】 bahn-en, 【鈑廅】 Bahn-hof, 【鈑縺呀】 Bahn-lin-ie, 【鈑陟】 Bahn-steig, 【鈑陟咭E】 Bahn-steig-kart-e, 【鈑逾R行】 Bahn-üb-er-gang

 • 般 ban (ban) ~ bun (bān, ban); Gerichtsbezirk ~ Klasse/Sorte
 • 班 ban (ban) ~ ban (ban, ban); Gerichtsbezirk ~ Klasse/Gruppe

【班乚】 ban-al

 • 豝 bän (boar) → bär

【豝】 bän

band

 • 鞶 band (band) ~ pùn (pán, bàn); Band ~ großer Ledergürtel 〔周及徐2002〕
 • 編 band (band) → bind
 • 鞤 band (band) ~ bong (bāng, bang); Band ~ binden
 • 綁 band (band) ~ bỏng (bǎng, bảng); Band ~ binden

【綁呃E】 Band-age, 【綁呃唲N】 Band-ag-ir-en, 【綁嘅N】 bänd-ig-en, 【綁瞄】 Band-maß, 【綁蟲】 Band-wurm

 • 幫 band (band) ~ bong1 (bāng, bang); Bande ~ Bande/Clique/Gruppe/Schar

【幫】 Bänd, 【幫E】 Band-e, 【幫兀】 Band-it

bang

 • 怲 bang ~ bỉng (bǐng, bính); kummervoll

【怲E】 bange

bank

 • 畔 bank (bank) ~ bụn (pàn, bạn); Erdbank ~ Grenze eines Feldes/Erdbank 〔張思澤2010〕
 • 防 bank (bank) 〔周及徐2002〕
 • 塝 bank (bank) ~ bóng (bàng, báng); Erdbank ~ Feldgrenze/Erdbank

【塝】 Bank, 【沙塝】 Sand-bank, 【雪塝】 Schnee-bank

 • 榜 bank (bank) ~ bỏng (bǎng, bảng); Geldbank ~ Namensliste

【榜於落E】 Bank-ein-lag-e, 【榜堅】 Bank-ert, 【榜兀】 Bank-ett, 【榜者】 Bank-ier, 【榜錕O】 Bank-kont-o, 【榜念E】 Bank-not-e, 【榜劫咗】 bank-ro-tt

 • 方 bank (bank) ~ fong (fang, phương); Bank ~ Viereck
 • 坊 bank (bank) ~ fòng (fáng, phường); Bank ~ Werkbank ~ Werkstatt
 • 牓 bank (bank) ~ bỏng (bǎng, bảng); Tafel/Tabelle/Verzeichnis
 • 榜 bank (bank) ~ bỏng (bǎng, bảng); Sitzgelegenheit ~ Tafel/Tabelle/Verzeichnis

【榜於落E】 Bank-ein-lag-e, 【榜者】 Bank-ier, 【榜錕O】 Bank-kont-o, 【榜念E】 Bank-not-e, 【榜劫咗】 bank-ro-tt, 【衃榜】 Blut-bank, 【遞N榜】 Dat-en-bank, 【價榜】 Geld-bank, 【散N榜】 Sam-en-bank, 【嫳N榜】 Spiel-bank

 • 凴 bank (bench) ~ bỏng (píng, bằng); Sitzbank ~ sich (auf einen Tisch) lehnen 〔張思澤2010〕

【凴】 Bank, 【凴堅】 Bank-ert, 【凴兀】 Bank-ett, 【坐凴】 Sitz-bank

 • 憑 bank (bench) ~ bằng (píng, bằng); vertrauen

【憑N】 bank-en

bann

 • 幫 bann → band

【幫R】 Bann-er, 【幫R托者】 Bann-er-träg-er

 • 訪 bann 〔周及徐2002〕
 • 謗 bann 〔周及徐2002〕
 • 放 bann 〔周及徐2002〕
 • 搬 bann (ban) ~ bun (bān, ban); bannen ~ fortschaffen/befördern/umziehen
 • 頒 bann (ban) ~ ban (bān, ban); Befehl/Verbot ~ erlassen/verkünden/bekanntgeben
 • 辦 bann (ban) ~ bạn (bàn, biện); bannen ~ bestrafen
 • 擯 bann (ban) ~ bắn (bìn, bấn); bannen ~ verwerfen/außschließen 〔張思澤2010〕

【擯N】 bann-en

bar

 • 負 bar

【負E】 bar-e

 • 罷 bar ~ bạ (bà, bãi); bloß ~ verwerfen/einstellen 〔高晶一2008〕

【罷跗】 bar-fuß, 【罷跗嘅】 bar-füß-ig, 【罷價】 Bar-geld, 【罷價離】 bar-geld-los, 【罷數叿】 Bar-zahl-ung

 • 羆 bär (bear) ~ bei (pí, bi); Bär ~ Braunbär [熊 ~ 棕熊] 〔張聰東1988、談濟民2001、周及徐2002、高晶一2008、張思澤2010〕

【羆N荒R】 Bär-en-hung-er,【冱羆】 Eis-bär

 • 豝 bär (boar) ~ ba (bā, ba); Zuchteber ~ Sau 〔張聰東1988、周及徐2002〕

【豝】 Bär, 【豬豝】 Sau-bär

 • 吧 bar ~ ba (bā, ba); Bar (Neuentlehnung)

【吧妹】 Bar-maid

 • 巴 bar (bar) ~ ba (bā, ba); bar (Neuentlehnung)

【巴】 bar, 【巴I音】 Bar-i-ton, 【巴O米R】 Bar-o-met-er

 • 欛 bar

【欛喔E】 Bar-ak-e, 【欛喔N落R】 Bar-ak-en-lag-er, 【欛妹】 Bar-maid

 • 霸 bar (bar) ~ bá (bà, bá); Barbar/Baron ~ Hegemon/Tyrann/Despot

【霸霸】 Bar-bar, 【霸霸哎】 Bar-bar-ei, 【霸霸𠸏】 Bar-bar-isch, 【霸侒】Bar-on, 【霸侒娮】 Bar-on-in

 • 鋇 bar (bar) ~ búi (bèi, bối); Barium (Neuentlehnung)

【鋇元】 Bar-ium

barb

 • 鲃 barb ~ ba (bā, ba); Barbe

【鲃E】 Barb-e

 • 䯲 barb → bart

【䯲者】 Barb-ier

barg

 • 豶 barg (barrow) ~ fằn (fén, phần); verschnittener Eber

【豶】 Barg

bark

 • 舥 bark ~ pa (pā, ba); kleines Schiff ohne Mast ~ schwimmende Brücke
 • 舶 bark ~ bák/pák/bọk (bó, bạc); kleines Schiff ohne Mast ​~ Ozean-/Überseedampfer/Überseeschiff

【舶E】 Bark-e, 【舶厶E】 Bark-ass-e

barm

 • 愔 barm → arm

【愔心嘅】 barm-herz-ig, 【愔心嘅暍】 Barm-herz-ig-keit

barr

 • 䥯 barr ~ bá (bà, bá); Gußstück aus Metall ~ großer Eisenstab

【䥯N】 barr-en

 • 壩 barr ~ bá (bà, bá); Schranke/Sandbank/Untiefe ~ Damm/Sandbank

【壩E】 barr-e, 【壩唲E】 barr-ier-e, 【壩伽兀E】 barr-ik-ad-e

 • 粑 barr ~ ba (bā, ba); Militärdienst ~ wjidd. Fladenbrot ~ Flachkuchen/Brotfladen

【粑S】 barr-as

barsch

 • 鮁 barsch ~ bát (bà, bát); Barsch ~ Königsmakrele

【鮁】 barsch

bart

 • 胈 bart (beart) ~ bặt (bá, bạt); Bart ~ Oberschenkelhaare/feine Härchen
 • 䯲 bart (beart) ~ pà (pá, bà); Bart ~ zerzaustes Haar

【䯲嘅】 bärt-ig, 【䯲離】 bart-los

 • 鎞 bart (barb) ~ băi (bì, bề); Breitbeil ~ Widerhaken

【鎞E】 bart-e

 • 䶕 bart (barb) ~ pà (pá, bà); Walzähne ~ herausstehende Zähne

【䶕E】 bart-e

bas

 • 霸 bas → bar

【霸】 bas, 【霸乚嘅阿】 bas-il-ik-a, 【霸乚嘅呣】 bas-il-ik-um, 【霸乚嘅】 bas-il-isk

 • 陛 bas ~ bặi (bì, bệ); Basis ~ gr. Schritt/Gang ~ Treppenstufen vor der Tronhalle 〔周及徐2002〕

【陛E】 bas-e, 【陛S】 bas-is

 • 妑 bas ~ viet. bà ~ pa (pā, bà); Kusine/entfernte weibliche Verwandte ~ Großmutter/Dame

【妑E】 bas-e

 • 霸 baß → bas

bass

 • 卑 bass ~ bei1 (bēi); tiefste Singstimme ~ tief
 • 庳 bass (bass) ~ pei5; 低音 ~ 地下、矮

bast

 • 萆 bast
 • 罷 bast

【罷A】 bast-a, 【罷堅】 bast-ard

 • 巴 bast

【巴LN】 bast-el-n, 【巴LR】 bast-l-er

bat

 • 紱 bat

【紱仕】 bat-ist

batt

 • 批 batt ~ pai1 (pī, phê); schlagen ~ schlagen/kritisieren 〔張思澤2010〕
 • 𢳂 batt ~ bat1 (batt); schlagen ~ schaufeln

【𢳂R呀】 batt-er-ie, 【𢳂L嗯】 batt-aill-on, 【D𢳂E】 de-batt-e, 【共𢳂侒】 kom-batt-ant, 【𢩽𢳂】 ra-batt

batz

 • 坺 batz ~ paat6/pet6 (fá); Klumpen ~ weiche Masse

【坺N】 batz-en

baz

 • 蔔 baz

【蔔乚E】 baz-ill-e

bau

 • 府 bau (bou) ~ fủ (fǔ | fủ);建築、建設、製作、建築物、巢穴 ~ 住宅

【府業哎者】Bau-arb-eit-er、【府藝】Bau-art、【府N】bau-en、【府者】Bau-er、【府者娮】Bäu-er-in、【府者頪】bäu-er-lich、【府翻嘅】bau-fäll-ig、【府既戎】Bau-ge-rüst、【府岐】Bau-herr、【府櫃N】Bau-kast-en、【府堪】Bau-kunst、【府頪】bau-lich、【府培】Bau-plan、【府匾】Bau-platz、【府磌】Bau-stein、【府陳E】Bau-stell-e、【府式】Bau-stil、【府下R拈者】Bau-unt-er-nehm-er

bauch

 • 腹 bauch (buk) ~ fuk (fù, phúc); Bauch 〔張聰東1988、談濟民2002、高晶一2008〕

【腹】 Bauch、【腹嘅】 bauch-ig、【腹陸叿】 Bauch-land-ung、【腹㶬N】 bauh-schmerz-en、【腹哇】 Bauch-weh

baum

 • 樹 baum ~ bau ~ platt. bu ~ viet. thụ ~ syu6 (shù); Baum <-> 尌 bau

【樹N】 bäum-en, 【樹校E】 baum-schul-e, 【樹幹】 baum-stamm, 【樹棉E】 baum-woll-e, 【樹棉嗯】 baum-woll-en

擺 baum

【擺LN】 baum-el-n

bausch

 • 苞 bausch ~ baau1 (bāo); Bausch ~ Blütenknospe
 • 包 bausch ~ baau1 (bāo); Bausch 〔張聰東、談濟民、高晶一證〕

be

 • 婢 beb (babe) ~ pei5 (bì); Säugling/Schätzchen/schöne Frau ~ Magd/Dienerin

【婢咿】 beb-i [bab-y]

 • 比 be
 • 毘 be

【毘抾視嘅N】 be-ab-sicht-ig-en, 【毘意N】 be-acht-en, ...

beb

 • 怕 beb ~ paa3 (pà); beben ~ sich fürchten

【怕N】 beb-en

bech

 • 杯 bech (beak) ~ bui1 (bēi); Becher ~ Tasse/Glas/Becher 〔高晶一2008〕
 • 椑 bech (beak) ~ bei (bēi); Becher 〔周及徐2002〕

【椑R】 bech-er

beck

 • 盃 beck (beak) ~ bui1 (bēi); Becken ~ Tasse/Glas/Becher 〔高晶一2008〕

【盃N】 beck-en

 • 炮 beck → back
 • 焙 beck → back
 • 煿 beck → back
 • 煏 beck → back

【煏】 beck

bei

 • 毗 bei ~ bei2/pei4 (pí); bei ~ an etw. grenzen

【毗比雇N】 bei-be-halt-en, 【毗瓣】 bei-blatt, 【毗秉N】 bei-bring-en, ...

beid

 • 倍 beid (both) ~ pui5 (bèi,bội) 〔高晶一2008〕

【倍E】 beid-e, 【倍R律】 beid-er-lei, 【倍偰嘅】 beid-seit-ig

beil

 • 錛 beil ~ ban1 (bēn); Beil ~ Breitbeil/Querbeil

bein

 • 髀 bein (bone) ~ bẻi (bì, bễ); Bein/Knochen ~ Oberschenkel(knochen) 〔張思澤2010〕

【髀】 Bein、【髀擘】 Bein-bruch、【乳髀】 Brust-bein、【軛髀】 Joch-bein、【楔髀】 Keil-bein、【䶊N髀】 Nas-en-bein、【篩髀】 Sieb-bein、【鎖L髀】 Schlüss-el-bein、【腿髀】 Steiß-bein、【顙髀】 Stirn-bein

beiß

 • 哵 beiß
 • 別 beiß (bite) ~ bit6 (bié); beißen ~ spalten/trennen

【別N】 beiß-en

bell

 • 吠 bell ~ jap. BEI ~ fai6 (fèi); bellen

【吠N】 bell-en

beng

 • 棒 beng ~ paang5 (bàng); ungezogener Junge ~ Knüppel/Stange

【棒L】 beng-el

benz

 • 苯 benz (benz) ~ bun2 (běn); Benzol/Benzen/Benzin (neues Lehnwort)

【苯OL】 benz-ol, 【苯EN】 benz-en, 【苯IN】 benz-in

ber

 • 莓 ber [beer] (ber) ~ fr. baie ~ jap. bai ~ mui4 (méi​) 〔高晶一2008〕

【莓E】 ber-e

 • 鈹 ber (ber) ~ viet. bì ~ pei4 (pí); Beryllium (neues Lehnwort)

【鈹L呥】 ber-yll-ium

berk

 • 錇 berk (berk) ~ pui4 (péi); Berkelium (neues Lehnwort)

【錇L呥】 berk-el-ium

bern

 • 焚 bern -> brenn

【焚砧】 bern-stein

berst

 • 敗 berst ~ baai6 (bài); bersten ~ besiegen/besiegt werden
 • 破 berst ~ po3 (pò); bersten ~ spalten/besiegen 〔張聰東1988〕

【破N】 berst-en

berg

 • 岯 berg ~ pei1 (pī); Berg ~ Doppelberg 〔高晶一2008〕
 • 堢 berg
 • 岜 berg ~ zhuang. bya ~ baa1 (bā); Berg (Zhuang)

【岜下】 berg-ab, 【岜業哎者】 berg-arb-eit-er, 【岜上】 berg-auf, 【岜尌】 berg-bau, 【岜嘅】 berg-ig, 【岜銡E】 berg-kett-e, 【岜民】 berg-mann, 【岜陟者】 berg-steig-er,

 • 保 berg (bury) ~ bou2 (bǎo​); bergen ~ bewahren/erhalten
 • 葆 berg (bury) ~ bou2 (bǎo); verbergen ~ bewahren/erhalten/pflegen

【葆N】 berg-en, 【葆叿】 berg-ung

bes

 • 扒 bes (bes) ~ baat3/paa1 (bā, bái); Besen ~ fegen/reinigen ~ beiseite schieben

【扒N】 bes-en, 【扒N栻】 bes-en-stil [-stiel]

bess

 • 罰 bess (bett) -> buß

【罰R】 bess-er, 【罰RN】 bess-er-n, 【罰R叿】 bess-er-ung, 【罰ST】 bess-st [best]

bet

 • 鋪 bet [beet] (bed) -> bett
 • 莆 bet [beet] (bed): Wie “鋪”, aber aus Gras (艹) statt Metall (金)

bett

 • 被 bett (bed) ~ pou3 (pū/pù, phô/phố); Bett/Beet ~ Überbett/Bettdecke 〔高晶一2008〕
 • 鋪 bett (bed) ~ pou3 (pū/pù, phô/phố); Bett/Beet ~ Schlafplatz/Bett/betten 〔張思澤2010〕

【舖罩E】 bett-deck-e, 【舖落R嘅】 bett-läg-er-ig, 【舖纛】 bett-tuch, 【舖預落R】 bett-for-lag-er [-vor-], 【舖浣E】 bett-wäsch-e, 【舖植】 bett-zeug

 • 必 bett

【必LN】 bett-el-n, 【必LR】 bett-l-er

beug

 • 伏 beug

【伏N】 beug-en, 【伏叿】 beug-ung

beul

 • 疱 beul

【疱E】 beul-e

beut

 • 俘 beut

【俘E】 beut-e

 • 袌 beut

【袌L】 beut-el

bi

 • 比 bi

bib

 • 簿 bib

【簿L】 bib-el, 【簿LIO枱】 bib-l-io-tek [-thek], 【簿LIO枱者】 bib-l-io-tek-ar, 【簿L𠸏】 bib-l-isch

 • 貔 bib

【貔R】 bib-er

bibb

 • 怕 bibb -> beb

【怕RN】 bibb-er-n

bif

 • 犃 bif

【犃刺】 beef-steak

big

 • 弸 big

【弸N】 bieg-en

bild

 • 坒 bild

【坒N】 bild-en, 【坒嗯】 bild-end, 【坒R簿】 bild-er-buch, 【坒R暇R呀】 bild-er-gal-er-i [-ie], 【坒薄E】 bild-fläch-e, 【坒拷者】 bild-hau-er, 【坒頪】 bild-lich, 【坒呐】 bild-nis, 【坒蘆E】 bild-rör-e [-röhr-], 【坒傘】 bild-schirm, 【坒俏】 bild-schön, 【坒叿】 bild-ung

bill

 • 坒 bill

【坒嘅】 bill-ig, 【坒嘅N】 bill-ig-en

 • 蜂 bin [bien] (bee) ~ tang. biong ~ kor. bong ~ fung1 (fēng); Biene
 • 䖩 bin [bien] (bee) ~ bit6 (bì); Biene ~ Schwarzbiene (Nigra)

【䖩E】 bin-e, 【䖩N瓊娮】 bin-en-könig-in, 【䖩N笈】 bin-en-korb, 【䖩N栜】 bin-en-stock, 【䖩N畜】 bin-en-zucht

bind

 • 並 bind 〔高晶一2008〕
 • 絣 bind

【絣E】 bind-e, 【絣E膚】 bind-e-haut, 【絣N】 bind-en, 【絣E塗】 bind-e-strich, 【絣E謂】 bind-e-wort, 【絣紱N】 bind-fad-en, 【絣叿】 bind-ung

bimb

 • 蘋 bimb ~ pinpoluo ~ san. bimba(ra); Apfel

【蘋O】 bimb-o

bir

 • 醅 bir (beer) ~ pui1 (pēi|phôi); Bier ~ ungefilterter Alkohol/Wein 〔張思澤2010〕
 • 啤 bir (beer) ~ be1 (pí); Bier 〔高晶一2008〕 (neues Lehnwort)
 • 𨡕 bir [bier] (beer) ~ viet. bia ~ be1 (pí); Bier (Nom) (neues Lehnwort)

【𨡕炰者】 bir-brau-brau-er, 【𨡕炰者哎】 bir-brau-er-ei, 【𨡕𤭏】 bir-krug

birk

 • 柏 birk ~ baak3 (bò); heller weißer Baum ~ Zeder/Zypresse 〔周及徐2002、高晶一2008〕

【柏E】 birk-e

birn

 • 梨 birn

【梨E】 birn-e

bis

 • 毘 bis

【毘其】 bis-her, 【毘其嘅】 bis-her-ig

 • 鉍 bis ~ bit1 (bì); Bismut

【鉍MUT】 bis-mut

bist

 • 䝟 bist [biest] (beast) ~ bit6 (yè); Biest ~ menschenfressendes Ungeheuer

bit

 • 報 bit [biet]

【報N】 bit-en

bitt

 • 必 bitt (bid) ~ bit1 (bì, tất); bitten ~ müssen 〔張聰東1988〕

【必E】 bitt-e, 【必N】 bitt-en, 【必書】 bitt-schrift

bo

 • 渤 bo

【渤海溟】 bo-hai-meer

 • 飈 bö

bock

 • 䍸 bock ~ bok6 (bó); männliche Ziege/das Männchen verschiedener Säugetiere ~ ziegenartiges Fabelwesen

【䍸N】 bock-en, 【䍸嘅】 bock-ig

bod

 • 本 bod ⇾ bün

【本N】 bod-en, 【本N離】 bod-en-los, 【本N預聲L】 bod-en-per-son-al, 【本N囘範】 bod-en-re-form, 【本N坐】 bod-en-satz, 【本N珍E】 bod-en-schätz-e

bog

 • 弸 bog (bow) ~ bang1/pang4 (péng); Bogen ~ starker Bogen 〔張思澤2010〕

【弸N】 bog-en, 【弸N爁E】 bog-en-lamp-e, 【弸N射E】 bog-en-schütz-e

boj

 • 浮 boj

【浮E】 boj-e

bol

 • 板 bol

【板E】 bohl-e

boll

杯 boll (bowl) 〔張聰東1988〕

【杯E】 boll-e

bolz

 • 抛 bolz

【抛N】 bolz-en

bomb

 • 嘣 bomb ~ bang1 (bēng); bomb ~ bum! 〔張思澤2010〕

【嘣兀唲N】 bomb-ard-ir-en, 【嘣E】 bomb-e

bon

 • 稨 bon (bean) ~ bin2 (biǎn); Bohne ~ Helmbohne/Linse 〔張思澤2010〕
 • 豍 bon (bean) ~ bei1/bin1 (bī); Bohne ~ Erbse

【豍E】 Bohn-e, 【豍N杖E】 Bohn-en-stang-e

 • 昄 bon

【昄RN】 bohn-er-n

bong

 • 彬 bong

【彬彬】 bon-bon

bor

 • 硼 bor (bor) ~ pang4 (péng, bằng); Bor

【硼】 bor, 【硼ON】 bor-on, 【硼OX】bor-ox

bord

 • 柭 bord

borg

 • 賲 borg → 保 bürg、葆 berg

【賲N】 borg-en

bork

 • 檗 bork

【檗E】 bork-e

born

 • 頗 born

【頗唲咗】 born-ier-t

börs

 • 胞 börs

【胞E】 börs-e

borst

 • 拔 borst

【拔E】 borst-e

bos

 • 怉 bos
 • 侼 bos
 • 悖 boes () ~ bui6 (聲符:but6); 凶惡、生氣 ~ 違反

【悖藝嘅】bös-art-ig、【悖E】bös-e、【悖E物】Bös-e-wicht、【悖恰】bos-haft、【悖暍】Bos-heit、【悖欲嘅】bös-will-ig

bot

 • 報 bot

【報E】 bot-e, 【報勩】 bot-schaft, 【報勩者】 bot-schaft-er

 • 舶 bot

【舶】 boot

bot

 • 茇 bot

【茇侒伽】 bot-an-ik, 【茇侒伽者】 bot-an-ik-er, 【茇侒𠸏】 bot-an-isch

bott

 • 缽 bott ⇾ budd

【缽伽】 bott-ich

box

 • 搏 box (box) ~ bok3 (bó, bác); boxen ~ kämpfen/ringen/schlagen/pochen

【搏N】 box-en, 【搏者】 box-er

 • 榑 box (box): Wie 搏 aber mit Holz (木) statt Hand (手)

bu

 • 𤙭 bu
 • 㹀 bu
 • 犃 bu ⇾ bull

【犃醍】 bu-tter, 【犃醍餑 bu-tter-brot】, 【犃醍餑紦唲 bu-tter-brot-pap-ier】, 【犃醍母酪 bu-tter-mi-lch】

bub

 • 㸬 bub (boy) ~ bui3 (bèi, bối); Junge/frecher Junge ~ zweijähriger Ochse

【㸬E】 bub-e

buch

 • 簿 buch (book) ~ bọu (bù, bạc); Buch ~ Notizbuch 〔張聰東1988、談濟民2001、高晶一2008、張思澤2010〕

【簿並者】 buch-bind-er, 【簿碡者】 buch-druck-er, 【簿碡者哎】 buch-druck-er-ei, 【簿N】 buch-en, 【簿R板】 büch-er-brett, 【簿R哎】 büch-er-ei, 【簿R閂】 büch-er-schrank, 【簿雇者】 buch-halt-er, 【簿雇叿】 buch-halt-ung, 【簿拫L者】 buch-händ-l-er, 【簿拫L叿】 buch-hand-l-ung, 【簿臿E】 buch-stab-e, 【簿臿唲N】 buch-stab-ir-en [-ier-], 【簿臿頪】 buch-stäb-lich

 • 樸 buch
 • 㯷 buch

【㯷E】 buch-e

buchs

 • 瓿 buchs ⇾ box

【瓿E】 büchs-e, 【瓿N肉】 büchs-en-fleisch, 【瓿N上N者】 büchs-en-öff-n-er

bucht

 • 埠 bucht

buck

 • 俯 buck

【俯L】 buck-el, 【俯N】 bück-en

bud

 • 廚 bud

【廚E】 bud-e

budd

 • 缽 budd ~ but3 (bō); Flasche ~ Krug ~ Fass ~ Ton-topf/-schüssel

【缽L】 budd-el

 • 本 budd ⇾ bün

【本LN】 budd-el-n

 • 佛 budd (buddh) ~ fat6 (fó); Buddha
 • 𠍤 budd (buddh) ~ viet. bụt ~ but6 (bó); Buddha

【𠍤A】 budd-a

bug

 • 膊 bug ~ bok3 (bó); Schulterstück von Pferd und Rind/Strebe im Gebälk ~ Arm/Schulter

【膊L】 büg-el, 【膊L板】 büg-el-brett, 【膊L鐵N】 büg-el-eis-en, 【膊L紱E】 büg-el-falt-e

büff

 • 犤 büff

【犤L】 büff-el

bull

 • 㸬 bull
 • 牬 bull
 • 𤙭 bull
 • 犃 bull ~ bau5 (pǒu); männliches geschlechtsreifes Hausrind/männliches geschlechtsreifes Tier einiger Säugetierarten ~ männliches Tier/Rind mit kurzem Kopf 〔張思澤2010〕

【犃E】 bull-e

bumm

 • 擺 bumm

【擺L】 bumm-el, 【擺L哎】 bumm-el-ei, 【擺LN】 bumm-el-n, 【擺L塗】 bumm-el-streik, 【擺L著】 bumm-el-zug

bün

 • 本 bün ~ bun2 (běn)

【本E】 bühn-e, 【本N坒】 bühn-en-bild

bund

 • 邦 bund

【邦之鈑】 bund-es-ban [-bahn], 【邦之既𩝺E】 bund-es-ge-noss-e, 【邦之亢L者】 bund-es-kanz-l-er, 【邦之預坐嗯】 bund-es-prä-sid-ent, 【邦之論】 bund-es-rat, 【邦之囘普伽】 bund-es-re-publ-ik, 【邦之佔】 bund-es-staat , 【邦之晝】 bund-es-tag

 • 綁 bund -> band

【綁L】 bünd-el, 【綁LN】 bünd-el-n

bung

 • 棚 bung (bung) ~ hindi. bangla ~ paang4 (péng, bằng); einstöckiges Haus mit flachem Dach ~ Schutzdach/Stall/Schuppen

【棚ALO】 bung-alo

bunk

 • 棚 bunk (bunk) ~ paang4 (péng, bằng); Schutzraum ~ Schutzdach/Stall/Schuppen

【棚R】 bunk-er

bunt

 • 彭 bunt (bunt) ~ paang4 (bāng, bành); bunt ~ vielfältig
 • 繽 bunt (bunt) ~ ban1 (bīn, tân); bunt ~ in buntem Durcheinander/vielfältig

【繽肆】 bunt-stift

bur

 • 布 bur

【布O】 bür-o, 【布O沿既掂咗E】 bür-o-an-ge-stell-t-e, 【布O箝R】 bür-o-klamm-er, 【布O堅】 bür-o-krat, 【布O堅呀】 bür-o-krat-i [-ie]

burd

 • 負 burd ~ kor. bu ~ fu6 (fù)

【負E】 bürd-e

burg

 • 保 bürg (bury) ~ bou2 (bǎo, bảo); Bürge〔張聰東1988、高晶一2008〕

【保E】 bürg-e, 【保N】 bürg-en

burg

 • 堡 burg (borough) ~ bou2 (bǎo/bǔ, bảo); Burg〔張聰東1988、談濟民2001、高晶一2008〕

【堡者】 bürg-er, 【堡者克】 bürg-er-krig [-krieg], 【堡者頪】 bürg-er-lich, 【堡者敏者】 bürg-er-meist-er, 【堡者陟】 bürg-er-steig

bursch

 • 胞 bursch

【胞E】 bursch-e

burst

 • 拔 burst

【拔E】 bürst-e, 【拔N】 bürst-en

bus

 • 脯 bus

【脯N】 bus-en, 【脯N朋】 bus-en-freund

 • 罰 buß (boot) ~ fat6 (fá, phạt); Buße/Strafe〔高晶一2008〕

【罰E】 buß-e, 【罰N】 büß-en

busch

 • 菩 busch

【菩L】 büsch-el, 【菩嘅】 büsch-ig, 【菩秣削】 busch-me-sser

buss

 • 軷 buss (bus) ~ bat6 (bá, bạt); Bus (Leihzeichen)

【軷鈑廅】 Bus-bahn-hof

büst

 • 脯 büst

【脯E】 büst-e, 【脯N雇R】 büst-en-halt-er

butt

 • 缽 butt (butt) ~ but3 (bō); Flasche ~ Krug ~ Fass ~ Ton-topf/-schüssel

【缽E】 bütt, 【缽E】 butt-e, 【缽E】 bütt-e, 【缽L者】 butt-l-er

Siehe auch: bott, budd, bout

butz

 • 魃 butz

【魃E民】 Butz-e-mann

Persönliche Werkzeuge