B.eng

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

ba

 • 芭 ba

【芭䕼阿】 ba-nan-a

 • 吡 ba

【吡籃】 ba-lance

 • 婢 ba
 • 娃 ba
 • 啤 ba

【啤啤】 ba-by

back

 • 背 back

【背原】 back-ground、【背為】 back-ward

bact

 • 苩 bact

【苩唲呀】 bact-er-ia

bad

 • 敝 bad

【敝豊】 bad-ly

bag

 • 包 bag

【包帠】 bag-age

bake

 • 焙 bake
 • 煏 bake

ball

 • 擺 ball
 • 啵 ball

ban

 • 擯 ban

band

 • 綁 band
 • 班 band
 • 幫 band

【幫兀】 band-it

bang

 • 砰 bang

bank

 • 榜 bank
 • 塝 bank

bar

 • 柭 bar
 • 笆 bar

barb

 • 䯲 barb

【䯲兒】 barb-er

 • 鲃 barb
 • 髮 barb

bare

 • 罷 bare
 • 襬 bare

bark

 • 朴 bark

barr

 • 笆 barr
 • 壩 barr

【壩唲】 barr-ier

bas

 • 缽 bas

【缽唁】 bas-in

base

 • 本 base

【本嘅】 bas-ic、【本嘅哩豊】 bas-ic-al-ly、【本厶】 bas-is

bask

 • 曝 bask
 • 笸 bask

【笸乙】 bask-et

bass

 • 鮁 bass

bath

 • 湢 bath

湢廩 bath-room

bathe

 • 湢 bathe

batt

 • 𢴩 batt

【𢴩唲咿】 batt-er-y、【𢴩哩】 batt-le

bay

 • 㶔 bay
 • 湃 bay

【湃】 bay

be

 • 毘 be

【毘故】 be-cause、【毘故】 be-cause、【毘降】 be-come、【毘赴】 be-fore、【毘拮】 be-gin、【毘拮嚶】 be-gin-ing、【毘掐】 be-half

beach

 • 濱 beach
 • 渤 beach

bean

 • 稨 bean
 • 豍 bean

bear

 • 羆 bear
 • 擺 bear

beard

 • 鬢 beard
 • 䯲 beard

beast

 • 狉 beast

beat

 • 批 beat
 • 㧙 beat

【㧙時】 beat time、【㧙咗】 beat-en、【㧙者】 beat-er、【㧙夃】 beat-ing

beaut

 • 諘 beaut

【諘咿】 beaut-y、【諘咿富】 beaut-y-ful

bed

 • 鋪 bed

bee

 • 䖰 bee
 • 蝙 bee
 • 蜂 bee

beer

 • 醅 beer
 • 啤 beer
 • 𨡕 beer

beg

 • 偪 beg
 • 逼 beg

bel

 • 鎛 bell
Persönliche Werkzeuge