CH.eng

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

chat

  • 嚓 chat ~ chát (cha, sát); chat ~ a sound

【嚓縺】 chat-line、【嚓廩】 chat-room、【嚓睄】 chat-show、【嚓咿】 chatt-y

  • 嚼 cheek ~ zớk (jué, tước); cheek ~ chew

【嚼】 cheek、【嚼髀】 cheek bone、【嚼咿】 cheek-y、【嚼咿豊】 cheek-i-ly

  • 噍 chew ~ zịu (jiào, tiếu); chew

【噍】 chew、【噍咿】 chew-y、【噍嚶膠】 chew-ing-gum

chin

  • 秦 chin ~ cờn (qín, tần); China ~ Qin Dynasty

【秦阿】 chin-a

change

  • 更 change ~ gắng (geng, cánh); change

【更】 change

Persönliche Werkzeuge