D

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

da

 • 此 da
 • 這 da (there) → dar

【這毗】da-bei、……、【這其】da-hin、【這其既掂咗】da-hin-ge-stell-t

 • 爹 dä (da) 〔高晶一2008〕

【爹爹】Da-ddy

dach

 • 頂 dach
 • 宅 dach (thatch) ~ zaak6 〔張聰東1988〕
 • 罩 dach (thatch) ~ coek3 ~ zaau3 〔高晶一2008〕

【罩牖R】 dach-fenst-er, 【罩倉R】 dach-kamm-er, 【罩紦E】 dach-papp-e

däd

 • 爹 däd (dad) → dä 〔高晶一2008〕

【爹】 däd

damm

 • 塘 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ tong4 (táng, đường); Damm ~ Damm/Deich/Teich
 • 壋 damm (dam) ~ dong3 (dàng, đáng); Damm ~ Damm/Deich
 • 氹 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ tam5 (dàng, đãng); Damm ~ Teich/Grube/Pfütze
 • 凼 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ tam5 (dàng, đãng); Damm ~ Teich/Grube/Pfütze
 • 榃 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ dam4/taam4 (tán, tàm); Damm

【氹掰】 damm-bruch, 【氹N】 dämm-en

 • 唐 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ tong4 (táng, đường); Erhöhte befestigte Straße ~ Weg/Route/Pfad/Pfad in einem Tempel ~ viet. Straße (NÔM)

【唐】 Damm、【揖他M唐在N】 auf de-m Damm sei-n

 • 擋 damm (dam) ~ dong2 (dang, đảng); dämmen ~ versperren/abwehren/abhalten
 • 搪 damm (dam) ~ mhd. tamm ~ tong4 (táng, đường); dämmen ~ gegen etwas schützen

【搪N】 dämm-en

 • 曇 dämm ~ taam4 (tán, đàm); dämmern ~ bewölkt

【曇R嘅】 dämm-er-ig、【曇R叿】 Dämm-er-ung

dampf

 • 蒸 dampf ~ zing1 (zhēng, chưng); dampfen 〔高晶一2008〕
 • 㴷 dampf ~ dăm (dān | đam);蒸氣 ~ 濕、淫(Dampf/dampfen ~ nass, regnerisch)

【㴷N】 dampf-en、【㴷N】 dämpf-en、【㴷者】 Dampf-er、【㴷者】 Dämpf-er、【㴷㷎叿】 Dampf-heiz-ung、【㴷𣛠娮E】 Dampf-masch-in-e、【㴷碾E】 Dampf-walz-e

dang

 • 噹 dang
 • 璫 dang

dank

 • 想 dank (thank) ⇾ denk

【想】 dank、【想】 Dank、【想罷】 dank-bar、【想罷暍】 Dank-bar-keit、【想N】 dank-en、【想N之偉】 dank-en-s-wert

註:danken (thank) 來自 denken (think),感謝一個人,就係偶爾諗起佢,想佢,記​住佢~~

dant

 • 遞 dant

dar

 • 這 dar

【這掂N】 dar-stell-en, ...

 • 遞 dar

【摱遞員】 man-dar-in

darm

 • 腸 darm ~ coeng4 (cháng, trường) 〔高晶一2008〕

dau

 • 消 dau

daub

 • 匵 daub ~ gr. doká ~ duk6 (dú, độc); Fassdaube ~ gr. Gefäß ~ Schachtel/Kasten/Kassette/Box
 • 櫝 daub ~ gr. doká ~ duk6 (dú, độc); Fassdaube ~ gr. Gefäß ~ Schachtel/Kasten/Kassette/Box

【櫝E】 daub-e

 • 爹 dä

【爹爹】 dä-di

däd

 • 爹 däd

deck

 • 宅 deck
 • 罩 deck (thatch) ~ coek3 ~ zaau3 (zhào, tráo) 〔高晶一2008〕

deg

 • 剁 deg (degg) ~ doek3 (duò, đóa); Degen ~ hacken

【剁N】 deg-en

 • 敵 deg (thane) ~ dik6 (dì,địch); Knabe/Diener/Krieger ~ Feind

【敵N】 deg-en

deich

 • 堤 deich (dike) ~ tai4 (dī/tí, đê); Deich/Teich ~ Damm/Deich 〔談濟民2001、高晶一2008、張思澤2010〕

【堤】 deich

den

 • 抻 den (thin) ~ can2 (chēn, thân); dehnen
 • 伸 den (thin) ~ san1 (shēn, thân); dehnen ~ dehnen/strecken
 • 㩐 den (thin) ~ dan6 (dèn, đậnh); dehnen
 • 扽 den (thin) ~ dan6 (dèn/dùn, đận); dehnen

【抻罷】 den-bar, 【抻N】 den-en, 【抻叿】 den-ung, 【抻罷】 den-bar

deng

 • 釘 deng

【釘LN】 deng-el-n

denk

 • 稱 denk
 • 想 denk (think) ~ sởng (xiảng, tưởng); denken ~ denken/wollen 〔張思澤2010〕

【想罷】 denk-bar、【想N】 denk-en、【想描】 Denk-mal、【想劄】 Denk-schrift、【想威嘅】 denk-würd-ig、【想紙L】 Denk-zett-el

des

 • 跌 des

【跌點唲N】 des-till-ir-en [-ier-]

...

deut

 • 諦 deut ~ dai3 (dì, đế); deuten ~ aufmerksam/genau/Sinn/Signifikanz

【諦LN】 deut-el-n, 【諦N】 deut-en, 【諦豊】 deut-lich, 【諦𠸏】 deut-sch

di

 • 啲 di
 • 她 di

dib

 • 盜 dib (thief) 〔高晶一2008〕

【盜】 Dieb

dich

 • 儥 dich (thee) → du (thou)
 • 偖 dich (thee) → du (thou)

dicht

 • 詩 dicht
 • 詩 dicht
 • 施 dicht

diel

 • 氐/底/地 diel(底部)

dien

 • 訂 dien(stag)(本讀 ding)
 • 趯/佃/徒 dien(服務)

dieu

 • 帝 dieu/de (dieu) ~ dắi (dì, đế); Gott ~ Gott/Kaiser 〔張聰東1988、周及徐2002〕

【於帝】 a-dieu/de

 • 迪 dikt (dict/teach) ~ dik1

【迪RN】dikt-ier-en

dimm

 • 點 dimm (dim) (Neuentlehnung)

【點心】 dim-sum

din

 • 徒 din [dien]
 • 啶 din

ding

 • 丁 ding (thing)

【丁謂】 ding-wort

 • 仃 ding [ding]
 • 奵 ding [ding]
 • 腚 ding [ding]
 • 叮 ding [ding]
 • 玎 ding [ding]
 • 鼎 ding (ding) ~ ding2 (dìng, định); Ding

【鼎】 ding

 • 訂 ding (thing) ~ ding3 (dìng, đính); dingen/festlegen
 • 定 ding (thing) ~ ding6 (dìng, định); dingen/festlegen

【定N】 ding-en

dink

 • 萣 dink (think) ~ ding6 (dìng, định); Dinkel

【萣L】 dink-el

dir

 • 儥 dir (thee)

dirn

 • 嫡 dirn (dirn) ~ dik1 (dí, đích); Dirne ~ erste Frau/Sohn der ersten Frau

【嫡E】 dirn-e

dies

 • 此 dies (this)
 • 玆 dies (this)

disk

碟 disk (disk) ⇾ tisch

【碟兀E】 Disk-ett-e、【碟虐欸】 Disk-jock-ey、【碟O】 Disk-o、【碟O樀】 Disk-o-thek、【碟US】 Disk-us

doch

 • 第 doch

dogg

 • 犢 dogg (dog) ~ duk6 (dú, độc); Hund ~ junger Hund ~ Kalb

【犢E】 Dogg-e

dolch

 • 刀 dolch (dolk) ~ dou1 (dāo, đao) 〔談濟民2001、高晶一2008〕

donn

 • 電/霆 donn(er)(雷)(本來只有加【霆】)

dumm

 • 蠢 dumm (dumb) ~ ceon2 (chǔn, xuẩn); dumm 〔張聰東1988、談濟民2001、高晶一2008〕
 • 惷 dumm

dumpf

 • 鈍 dumpf 〔張聰東1988〕

don

 • 氡 don

dong

 • 咚 dong

dorf

 • 邑 dorf (thorp) ~ yăp (yì, ấp); Dorf ~ Dorf/Stadt/Kreis/Land/Landeshauptstadt

【邑】 Dorf、【邑毘寓者】 Dorf-be-wohn-er

dorn

 • 鐫 dorn (thorn) ~ zơn (juan, tuyên); Dorn ~ gravieren/einmeißeln/stechen

【鐫】 Dorn、【鐫嘅】 dorn-ig

duett

 • 對 duett

【對】Duett

dumm

 • 蠢 dumm (dumb) ~ ceon2 (chǔn, xuẩn); dumm 〔談濟民2001、高晶一2008〕
 • 墩 dün (down) ~ dơn/dăn (dūn, đôn); Düne ~ Erdhügel/Erdhaufen

【墩E】 Dün-e、【沙墩E】 Sand-dün-e

dunk

 • 董 dünk
 • 懂 dünk
 • 墩 dünk

dunst

 • 燉 dünst

durch

 • 通 durch (through) ~ tung1 (tong, thông); durch
 • 度 durch (through) ~ dou6 (dù, dộ); durch
 • 透 durch (through) ~ tắu (tòu, thấu); durch 〔張聰東1988〕

【透業兀N】 durch-arb-eit-en、···

dys

 • 鏑 dys
Persönliche Werkzeuge