D.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

da

 • 𤿦 da [ bì (da: như bì lợn) + đa (nhiều: như đa số) ]
 • 椰 da ~ [ mộc (cự: như mộc nhĩ) + da/gia (giê su: gia tô) ]

椰柑 da cam

 • 野 dã ~ yẽ

野蠻 dã man

dạ

 • 㖡 dạ ~ yẹ [口 khẩu (miệng: 出口 xuất khẩu) + 夜 dạ (đem: 夜會 dạ hội) ]

㖡 dạ = yes

dài

 • 𨱽 dài [ trường + duệ ]

dán

 • 𧍴 dán [ trùng + giản ]

danh

 • 名 danh

名藍勝景 danh lam thắng cảnh

dành

 • 𧶄 dành

dao

 • 刀 dao [ Hv đao ]

刀𠞟 dao cạo

dạo

 • 𨄹 dạo [ trúc + tạo ]

dạy

 • 𠰺 dạy [ khẩu + đại ]

𠰺講 dạy giảng

dân

 • 民 dân

民主 dân chủ

民族 dân tộc

dần

 • 寅 dần

寅寅 dần dần

dẫn

 • 引 dẫn

dầu

 • 油 dầu

油焒 dầu lửa

dấu

 • 𨁪 dấu [ trúc + dậu ]

𨁪𠳨 dấu hỏi

𨁪𨤼 dấu nặng

𨁪我 dấu ngã

𨁪勅 dấu sắc

dậu

 • 酉 dậu

dây

 • 絏 dây [ ti + duệ ]

絏𧜵 dây đai

絏電 dây điện

絏𦡟 dây lưng

絏𦁻 dây nịt

絏繩 dây thừng

dậy

 • 𧻭 dậy [ tẩu + duệ ]

dép

 • 𩍣 dép [ cách + diệp ]

 • 羝 dê

dễ

 • 𥚯 dễ [ dị + lễ ]

𥚯𠲞 dễ dàng

𥚯𥖑 dễ vỡ

 • 姨 dì [ Hv di ]

 • 已 dĩ

已然 dĩ nhiên

dịch

 • 譯 dịch

diêm

 • 焰 diêm [ Hv diễm ]

diễn

 • 演 diễn

演檀 diễn đàn

演員 diễn viên

演員劇 diễn viên kịch

dịp

 • 𣋑 dịp (日 nhật + 葉 diệp)

dồi

 • 𣼭 dồi (水 thuỷ + 堆 đôi)

【𣼭𤁓】dồi dào

du

 • 遊 du

【遊歷】du lịch

【遊歷巴盧】du lịch ba lô

 • 𠶢 dù [ khẩu + dầu ]

𠶢咦眾㤨只羅仍𡥥𥘷··· dù gì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ ...

dùng

 • 用 dùng [ Hv dụng ]

dứa

 • 𤬀 dưa [ qua + dư ]

𤬀𤝞 dưa chuột

dứa

 • 𦼥 dứa [ thảo + chử ]

dựa

 • 𢭸 dựa [ thủ + tự ]

𢭸踸 dựa dẫm

𢭸𦡟 dựa lưng

𢭸勢 dựa thế

𢭸𨕭 dựa trên

𢭸𠓨 dựa vào

dừng

 • 𥩯 dừng [ lập + dựng ]

dương

 • 陽 dương [ phụ + dương ]

陽曆 dương lịch

陽性 dương tính

陽物 dương vật

 • 洋 dương [ thuỷ + dương ]

洋琴 dương cầm

Persönliche Werkzeuge