E.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

e

 • 𢙬 e [ tâm + y ]

𢙬悒 e ấp

𢙬𠽮 e dè

𢙬淚 e lệ

𢙬𥼕 e líp (lép) | 橢圓 thỏa viên

𢙬㤳 e ngại

𢙬哴 e rằng

𢙬𢜝 e sợ

è

 • 咿 è [ Hv y ]

咿蠱 è cổ

éc

 • 噁 éc

噁別 éc pét (bét) | 疱疹 pháo chẩn

噁喈痲 éc zê (dê) ma | 疹 chẩn

em

 • 㛪 em [ nữ + yểm ]

㛪𡮣 em bé

㛪𣻈 em bỏng

㛪愴 em thương

㛪𨤯 em chồng

㛪𡥵伯 em con bác

㛪共𤕔恪媄 em cùng cha khác mẹ

㛪共媄恪𤕔 em cùng mẹ khác cha

㛪嫂 em dâu

㛪𡛔 em gái

㛪𡛔𨤯 em gái chồng

㛪𡛔𣱆 em gái họ

㛪𩝺 em nuôi

㛪𡤠 em rể

㛪𦛌 em ruột

㛪𤳆 em trai

㛪𤳆𨤯 em trai chồng

㛪𤳆𨤯𡢼 em trai chồng vợ

㛪𠃝 em út

ém

 • 掩 ém [ Hv yểm ]

掩冉 ém nhẹm

én

 • 燕 én [ Hv yến ]

燕㴜 én biển

燕𪓇 én đen

eng

 • 𡂍 eng [ khẩu + ang ]

𡂍噁 eng éc

eo

 • 𣍩 eo [ nhục + hòa ]

𣍩㴜 eo biển

𣍩𡐙 eo đất

𣍩狹 eo hẹp

𣍩𦡟 eo lưng

 • 喓 eo [ khẩu + yêu ]

喓喓 eo éo

喓㗒 eo ơi

喓膢 eo sèo

èo

 • 夭 èo [ Hv yêu ]

夭夭 èo èo

夭喔 èo ọt

éo

 • 喓 éo [ khẩu + yêu ]

喓囄 éo le

ẻo

 • 𥥐 ẻo [ huyệt + thả ]

𥥐呂 ẻo lả

ẽo

 • 夭 ẽo [ Hv yêu ]

夭呵 ẽo à

夭遏 ẽo ợt

ép

 • 𢹥 ép [ thủ + áp ]

𢹥埃𩛖 ép ai ăn

𢹥𢷏 ép buộc

𢹥𠞠 ép chặt

𢹥娫 ép duyên

𢹥㫰 ép láng

𢹥𢚸 ép lòng

𢹥𤘁 ép mỏng

𢹥捺 ép nài

𢹥檽 ép nho

𢹥果 ép quả

𢹥礤 ép sát

ẹp

 • 押 ẹp [ Hv áp ]

ét

 • 𠮙 ét [ khẩu + ất ]

𠮙腔 ét xăng

Persönliche Werkzeuge