Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu))
K (蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu))
Zeile 138: Zeile 138:
== 蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
== 蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
-
 
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
1 [[一.de|一]] [[丨.de|丨]] [[丶.de|丶]] [[丿.de|丿]] [[乙.de|乙]] [[亅.de|亅]] 2 [[二.de|二]] [[亠.de|亠]] [[人.de|人]] [[儿.de|儿]] [[入.de|入]] [[八.de|八]] [[冂.de|冂]] [[冖.de|冖]] [[冫.de|冫]] [[几.de|几]] [[凵.de|凵]] [[刀.de|刀]] [[力.de|力]] [[勹.de|勹]] [[匕.de|匕]] [[匚.de|匚]] [[匸.de|匸]] [[十.de|十]] [[卜.de|卜]] [[卩.de|卩]] [[厂.de|厂]] [[厶.de|厶]] [[又.de|又]] 3 [[口.de|口]] [[囗.de|囗]] [[土.de|土]] [[士.de|士]] [[夂.de|夂]] [[夊.de|夊]] [[夕.de|夕]] [[大.de|大]] [[女.de|女]] [[子.de|子]] [[宀.de|宀]] [[寸.de|寸]] [[小.de|小]] [[尢.de|尢]] [[尸.de|尸]] [[屮.de|屮]] [[山.de|山]] [[巛.de|巛]] [[工.de|工]] [[己.de|己]] [[巾.de|巾]] [[干.de|干]] [[幺.de|幺]] [[广.de|广]] [[廴.de|廴]] [[廾.de|廾]] [[弋.de|弋]] [[弓.de|弓]] [[彐.de|彐]] [[彡.de|彡]] [[彳.de|彳]] 4 [[心.de|心]] [[戈.de|戈]] [[戶.de|戶]] [[手.de|手]] [[支.de|支]] [[攴.de|攴]] [[文.de|文]] [[斗.de|斗]] [[斤.de|斤]] [[方.de|方]] [[无.de|无]] [[日.de|日]] [[曰.de|曰]] [[月.de|月]] [[木.de|木]] [[欠.de|欠]] [[止.de|止]] [[歹.de|歹]] [[殳.de|殳]] [[毋.de|毋]] [[比.de|比]] [[毛.de|毛]] [[氏.de|氏]] [[气.de|气]] [[水.de|水]] [[火.de|火]] [[爪.de|爪]] [[父.de|父]] [[爻.de|爻]] [[爿.de|爿]] [[片.de|片]] [[牙.de|牙]] [[牛.de|牛]] [[犬.de|犬]] 5 [[玄.de|玄]] [[玉.de|玉]] [[瓜.de|瓜]] [[瓦.de|瓦]] [[甘.de|甘]] [[生.de|生]] [[用.de|用]] [[田.de|田]] [[疋.de|疋]] [[疒.de|疒]] [[癶.de|癶]] [[白.de|白]] [[皮.de|皮]] [[皿.de|皿]] [[目.de|目]] [[矛.de|矛]] [[矢.de|矢]] [[石.de|石]] [[示.de|示]] [[禸.de|禸]] [[禾.de|禾]] [[穴.de|穴]] [[立.de|立]] 6 [[竹.de|竹]] [[米.de|米]] [[糸.de|糸]] [[缶.de|缶]] [[网.de|网]] [[羊.de|羊]] [[羽.de|羽]] [[老.de|老]] [[而.de|而]] [[耒.de|耒]] [[耳.de|耳]] [[聿.de|聿]] [[肉.de|肉]] [[臣.de|臣]] [[自.de|自]] [[至.de|至]] [[臼.de|臼]] [[舌.de|舌]] [[舛.de|舛]] [[舟.de|舟]] [[艮.de|艮]] [[色.de|色]] [[艸.de|艸]] [[虍.de|虍]] [[虫.de|虫]] [[血.de|血]] [[行.de|行]] [[衣.de|衣]] [[襾.de|襾]] 7 [[見.de|見]] [[角.de|角]] [[言.de|言]] [[谷.de|谷]] [[豆.de|豆]] [[豕.de|豕]] [[豸.de|豸]] [[貝.de|貝]] [[赤.de|赤]] [[走.de|走]] [[足.de|足]] [[身.de|身]] [[車.de|車]] [[辛.de|辛]] [[辰.de|辰]] [[辵.de|辵]] [[邑.de|邑]] [[酉.de|酉]] [[釆.de|釆]] [[里.de|里]] 8 [[金.de|金]] [[長.de|長]] [[門.de|門]] [[阜.de|阜]] [[隶.de|隶]] [[隹.de|隹]] [[雨.de|雨]] [[青.de|青]] [[非.de|非]] 9 [[面.de|面]] [[革.de|革]] [[韋.de|韋]] [[韭.de|韭]] [[音.de|音]] [[頁.de|頁]] [[風.de|風]] [[飛.de|飛]] [[食.de|食]] [[首.de|首]] [[香.de|香]] 10 [[馬.de|馬]] [[骨.de|骨]] [[高.de|高]] [[髟.de|髟]] [[鬥.de|鬥]] [[鬯.de|鬯]] [[鬲.de|鬲]] [[鬼.de|鬼]] 11 [[魚.de|魚]] [[鳥.de|鳥]] [[鹵.de|鹵]] [[鹿.de|鹿]] [[麥.de|麥]] [[麻.de|麻]] 12 [[黄.de|黄]] [[黍.de|黍]] [[黑.de|黑]] [[黹.de|黹]] 13 [[黽.de|黽]] [[鼎.de|鼎]] [[鼓.de|鼓]] [[鼠.de|鼠]] 14 [[鼻.de|鼻]] [[齊.de|齊]] 15 [[齒.de|齒]] 16 [[龍.de|龍]] [[龜.de|龜]] 17 [[龠.de|龠]]
1 [[一.de|一]] [[丨.de|丨]] [[丶.de|丶]] [[丿.de|丿]] [[乙.de|乙]] [[亅.de|亅]] 2 [[二.de|二]] [[亠.de|亠]] [[人.de|人]] [[儿.de|儿]] [[入.de|入]] [[八.de|八]] [[冂.de|冂]] [[冖.de|冖]] [[冫.de|冫]] [[几.de|几]] [[凵.de|凵]] [[刀.de|刀]] [[力.de|力]] [[勹.de|勹]] [[匕.de|匕]] [[匚.de|匚]] [[匸.de|匸]] [[十.de|十]] [[卜.de|卜]] [[卩.de|卩]] [[厂.de|厂]] [[厶.de|厶]] [[又.de|又]] 3 [[口.de|口]] [[囗.de|囗]] [[土.de|土]] [[士.de|士]] [[夂.de|夂]] [[夊.de|夊]] [[夕.de|夕]] [[大.de|大]] [[女.de|女]] [[子.de|子]] [[宀.de|宀]] [[寸.de|寸]] [[小.de|小]] [[尢.de|尢]] [[尸.de|尸]] [[屮.de|屮]] [[山.de|山]] [[巛.de|巛]] [[工.de|工]] [[己.de|己]] [[巾.de|巾]] [[干.de|干]] [[幺.de|幺]] [[广.de|广]] [[廴.de|廴]] [[廾.de|廾]] [[弋.de|弋]] [[弓.de|弓]] [[彐.de|彐]] [[彡.de|彡]] [[彳.de|彳]] 4 [[心.de|心]] [[戈.de|戈]] [[戶.de|戶]] [[手.de|手]] [[支.de|支]] [[攴.de|攴]] [[文.de|文]] [[斗.de|斗]] [[斤.de|斤]] [[方.de|方]] [[无.de|无]] [[日.de|日]] [[曰.de|曰]] [[月.de|月]] [[木.de|木]] [[欠.de|欠]] [[止.de|止]] [[歹.de|歹]] [[殳.de|殳]] [[毋.de|毋]] [[比.de|比]] [[毛.de|毛]] [[氏.de|氏]] [[气.de|气]] [[水.de|水]] [[火.de|火]] [[爪.de|爪]] [[父.de|父]] [[爻.de|爻]] [[爿.de|爿]] [[片.de|片]] [[牙.de|牙]] [[牛.de|牛]] [[犬.de|犬]] 5 [[玄.de|玄]] [[玉.de|玉]] [[瓜.de|瓜]] [[瓦.de|瓦]] [[甘.de|甘]] [[生.de|生]] [[用.de|用]] [[田.de|田]] [[疋.de|疋]] [[疒.de|疒]] [[癶.de|癶]] [[白.de|白]] [[皮.de|皮]] [[皿.de|皿]] [[目.de|目]] [[矛.de|矛]] [[矢.de|矢]] [[石.de|石]] [[示.de|示]] [[禸.de|禸]] [[禾.de|禾]] [[穴.de|穴]] [[立.de|立]] 6 [[竹.de|竹]] [[米.de|米]] [[糸.de|糸]] [[缶.de|缶]] [[网.de|网]] [[羊.de|羊]] [[羽.de|羽]] [[老.de|老]] [[而.de|而]] [[耒.de|耒]] [[耳.de|耳]] [[聿.de|聿]] [[肉.de|肉]] [[臣.de|臣]] [[自.de|自]] [[至.de|至]] [[臼.de|臼]] [[舌.de|舌]] [[舛.de|舛]] [[舟.de|舟]] [[艮.de|艮]] [[色.de|色]] [[艸.de|艸]] [[虍.de|虍]] [[虫.de|虫]] [[血.de|血]] [[行.de|行]] [[衣.de|衣]] [[襾.de|襾]] 7 [[見.de|見]] [[角.de|角]] [[言.de|言]] [[谷.de|谷]] [[豆.de|豆]] [[豕.de|豕]] [[豸.de|豸]] [[貝.de|貝]] [[赤.de|赤]] [[走.de|走]] [[足.de|足]] [[身.de|身]] [[車.de|車]] [[辛.de|辛]] [[辰.de|辰]] [[辵.de|辵]] [[邑.de|邑]] [[酉.de|酉]] [[釆.de|釆]] [[里.de|里]] 8 [[金.de|金]] [[長.de|長]] [[門.de|門]] [[阜.de|阜]] [[隶.de|隶]] [[隹.de|隹]] [[雨.de|雨]] [[青.de|青]] [[非.de|非]] 9 [[面.de|面]] [[革.de|革]] [[韋.de|韋]] [[韭.de|韭]] [[音.de|音]] [[頁.de|頁]] [[風.de|風]] [[飛.de|飛]] [[食.de|食]] [[首.de|首]] [[香.de|香]] 10 [[馬.de|馬]] [[骨.de|骨]] [[高.de|高]] [[髟.de|髟]] [[鬥.de|鬥]] [[鬯.de|鬯]] [[鬲.de|鬲]] [[鬼.de|鬼]] 11 [[魚.de|魚]] [[鳥.de|鳥]] [[鹵.de|鹵]] [[鹿.de|鹿]] [[麥.de|麥]] [[麻.de|麻]] 12 [[黄.de|黄]] [[黍.de|黍]] [[黑.de|黑]] [[黹.de|黹]] 13 [[黽.de|黽]] [[鼎.de|鼎]] [[鼓.de|鼓]] [[鼠.de|鼠]] 14 [[鼻.de|鼻]] [[齊.de|齊]] 15 [[齒.de|齒]] 16 [[龍.de|龍]] [[龜.de|龜]] 17 [[龠.de|龠]]
-
 
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)</div>
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)</div>

Version vom 03:48, 16. Mär. 2014

惠降嗯 徂 秦噢羌咹呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)呢個網站嘅目的係將各國語言按照同源關係漢字化。咁樣可以將書面上嘅互通程度增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤喔些 迄核嚶 徂 欸忝哦論弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒嗯 免吔 湮兒律合吔咿噠。( The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥吔之 繄 她 付牒麗叿 付折嗯爾 譬嗯 媒 彥兀弋 或兒 籟描兒弋 付彎的嗯 秦繄弋嗯 牒字嗯。這透 該 她 際嗯譬麗欸 牒麗欸 付鎮麗暍 邈偣唲的 爲嗯。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):SKY DARMOS

偃譬嗯的 額簿合欸(Ent'sprech'en'de Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬嗯的 湮給欸媒朅欸(Ent'sprech'en'de Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購嗯 斯 它 簿 《她 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮嗯 斯 一欸 PDF圍元 仮 《她欸 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 劄》 摁兒(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄唲的 牒嗯(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nàm-wả)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


枊弋(Eng'lisch)- 英文(Ying-mằn)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


壯(Zhuang)- 壯語(Zhóng-yữ)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰欄弋(Thai'länd'isch)- 泰語(Tái-yữ)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


紡弋(Span'isch)- 西班牙文(Săi-ban-ngà-mằn)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z


讀叿之列嗯(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋吔(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越: 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

書壯: 文章書壯

謂兒簿兒(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字嗯出惠媒朅嗯(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字嗯(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給欸媒朅欸(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字嗯(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字嗯(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 䄡噢(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念欸(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念欸(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge