Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
(Der Versionsvergleich bezieht 72 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降N 徂 [[秦O羌侒呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降焉 徂 [[秦歐羌然呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)
Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">嘲𢜏伴𦤾𠇍[[張𦁸秦羌]]!</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">嘲𢜏伴𦤾唄[[張𦁸秦羌]]!</div>
Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)
Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)
Zeile 13: Zeile 13:
-
''這個網站的目的是把各國語言按照同源關係漢字化。這樣可以把書面上的互通程度增加到最大限度。''
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
 +
</div>
-
''The aim of this website is to sinisize all languages according to etymologic relations. This will maximize their written mutal intelligibility.''
+
진강에 오신 것을 환영합니다!
-
''Ziel dieses Portals ist die Verschriftlichung verschiedener Sprachen mit genetisch oder lautmalerisch verwandten chinesischen Schriftzeichen. Dadurch soll die zwischensprachliche schriftliche Verständlichkeit maximiert werden.''
+
 
 +
迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
 +
 
 +
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)
 +
 
 +
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
 +
 
 +
志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
Zeile 23: Zeile 31:
 +
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 禫奧(Sky Darm'os)]]
 +
 +
偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
 +
 +
偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): [https://www.chunom.org/media/ime/german/index.html 漢字化德文輸入法]
 +
 +
購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">重要提示《漢字化德文》一書將會於今年十二月出版,出版之後網站的德文部分才會被更新</div>
+
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
 +
[http://www.amazon.de/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244454&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.de]
-
創造者: [[SKY DARMOS]]
+
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
-
相關臉書群組: [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
+
搮焉 斯 一矣 PDF回元  返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
-
相關線上輸入法: [http://www.chunom.org/media/ime/german/ 漢字化德文輸入法]
+
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
-
== 漢字化語文 ==
+
== 秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">德語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)</div>
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
Zeile 41: Zeile 57:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㗂越(Tiếng Việt)</div>
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
Zeile 47: Zeile 63:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">英語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">䤝也弋(Eng|l|ish)</div>
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
Zeile 53: Zeile 69:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">壯語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">話僮(Vah|cuengh)</div>
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
Zeile 59: Zeile 75:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰(Thai)</div>
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
Zeile 65: Zeile 81:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">西班牙語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">欸編也(E|span|iol)</div>
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
 +
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">韓國語(한국어)</div>
 +
 +
[[A.kor|A]] [[B.kor|B]] [[C.kor|C]] [[CH.kor|CH]] [[D.kor|D]] [[E.kor|E]] [[G.kor|G]] [[H.kor|H]] [[I.kor|I]] [[K.kor|K]] [[L.kor|L]] [[M.kor|M]] [[N.kor|N]] [[O.kor|O]] [[P.kor|P]] [[Q.kor|Q]] [[R.kor|R]] [[S.kor|S]] [[T.kor|T]] [[U.kor|U]] [[V.kor|V]] [[X.kor|X]] [[Y.kor|Y]]
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
== 讀音列表選集 ==
+
== 讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp) ==
[[睩]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
[[睩]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
Zeile 100: Zeile 120:
[[蝟]]、[[吾]]
[[蝟]]、[[吾]]
-
== 文章 ==
+
== 藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng) ==
-
㗂越: [[𠳒歌]] | [[文章㗂越]] | [[京族喃字史歌集]]
+
㗂越(Tiếng Việt): [[𠳒歌]] | [[文章㗂越]] | [[京族喃字史歌集]]
 +
 
 +
諦(Deutsch): [[姄焉理矣]]
書壯: [[文章書壯]]
書壯: [[文章書壯]]
-
== 翻譯詞典 ==
+
== 謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
[[德越詞典]]
[[德越詞典]]
Zeile 114: Zeile 136:
[[粵德詞典]]
[[粵德詞典]]
-
== 選字法 ==
+
== 字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát) ==
-
㗂越: [[格𢵬𡨸喃]]
+
喃字焉(Nôm-Zeichen): [[格𢵬𡨸喃]]
-
== 輸入法 ==
+
== 湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát) ==
-
書壯: [http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法]
+
壯字焉(Zhuang-Zeich'en): [http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法]
-
粵語: [http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0]
+
廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): [http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0]
-
喃字: [http://nomproject.bplaced.net/ime/ 喃字輸入法]
+
喃字焉(Nôm-Zeich'en): [http://nomproject.bplaced.net/ime/ 喃字輸入法]
-
== 部首檢字表 ==
+
== 蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">德語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
1 [[一.de|一]] [[丨.de|丨]] [[丶.de|丶]] [[丿.de|丿]] [[乙.de|乙]] [[亅.de|亅]] 2 [[二.de|二]] [[亠.de|亠]] [[人.de|人]] [[儿.de|儿]] [[入.de|入]] [[八.de|八]] [[冂.de|冂]] [[冖.de|冖]] [[冫.de|冫]] [[几.de|几]] [[凵.de|凵]] [[刀.de|刀]] [[力.de|力]] [[勹.de|勹]] [[匕.de|匕]] [[匚.de|匚]] [[匸.de|匸]] [[十.de|十]] [[卜.de|卜]] [[卩.de|卩]] [[厂.de|厂]] [[厶.de|厶]] [[又.de|又]] 3 [[口.de|口]] [[囗.de|囗]] [[土.de|土]] [[士.de|士]] [[夂.de|夂]] [[夊.de|夊]] [[夕.de|夕]] [[大.de|大]] [[女.de|女]] [[子.de|子]] [[宀.de|宀]] [[寸.de|寸]] [[小.de|小]] [[尢.de|尢]] [[尸.de|尸]] [[屮.de|屮]] [[山.de|山]] [[巛.de|巛]] [[工.de|工]] [[己.de|己]] [[巾.de|巾]] [[干.de|干]] [[幺.de|幺]] [[广.de|广]] [[廴.de|廴]] [[廾.de|廾]] [[弋.de|弋]] [[弓.de|弓]] [[彐.de|彐]] [[彡.de|彡]] [[彳.de|彳]] 4 [[心.de|心]] [[戈.de|戈]] [[戶.de|戶]] [[手.de|手]] [[支.de|支]] [[攴.de|攴]] [[文.de|文]] [[斗.de|斗]] [[斤.de|斤]] [[方.de|方]] [[无.de|无]] [[日.de|日]] [[曰.de|曰]] [[月.de|月]] [[木.de|木]] [[欠.de|欠]] [[止.de|止]] [[歹.de|歹]] [[殳.de|殳]] [[毋.de|毋]] [[比.de|比]] [[毛.de|毛]] [[氏.de|氏]] [[气.de|气]] [[水.de|水]] [[火.de|火]] [[爪.de|爪]] [[父.de|父]] [[爻.de|爻]] [[爿.de|爿]] [[片.de|片]] [[牙.de|牙]] [[牛.de|牛]] [[犬.de|犬]] 5 [[玄.de|玄]] [[玉.de|玉]] [[瓜.de|瓜]] [[瓦.de|瓦]] [[甘.de|甘]] [[生.de|生]] [[用.de|用]] [[田.de|田]] [[疋.de|疋]] [[疒.de|疒]] [[癶.de|癶]] [[白.de|白]] [[皮.de|皮]] [[皿.de|皿]] [[目.de|目]] [[矛.de|矛]] [[矢.de|矢]] [[石.de|石]] [[示.de|示]] [[禸.de|禸]] [[禾.de|禾]] [[穴.de|穴]] [[立.de|立]] 6 [[竹.de|竹]] [[米.de|米]] [[糸.de|糸]] [[缶.de|缶]] [[网.de|网]] [[羊.de|羊]] [[羽.de|羽]] [[老.de|老]] [[而.de|而]] [[耒.de|耒]] [[耳.de|耳]] [[聿.de|聿]] [[肉.de|肉]] [[臣.de|臣]] [[自.de|自]] [[至.de|至]] [[臼.de|臼]] [[舌.de|舌]] [[舛.de|舛]] [[舟.de|舟]] [[艮.de|艮]] [[色.de|色]] [[艸.de|艸]] [[虍.de|虍]] [[虫.de|虫]] [[血.de|血]] [[行.de|行]] [[衣.de|衣]] [[襾.de|襾]] 7 [[見.de|見]] [[角.de|角]] [[言.de|言]] [[谷.de|谷]] [[豆.de|豆]] [[豕.de|豕]] [[豸.de|豸]] [[貝.de|貝]] [[赤.de|赤]] [[走.de|走]] [[足.de|足]] [[身.de|身]] [[車.de|車]] [[辛.de|辛]] [[辰.de|辰]] [[辵.de|辵]] [[邑.de|邑]] [[酉.de|酉]] [[釆.de|釆]] [[里.de|里]] 8 [[金.de|金]] [[長.de|長]] [[門.de|門]] [[阜.de|阜]] [[隶.de|隶]] [[隹.de|隹]] [[雨.de|雨]] [[青.de|青]] [[非.de|非]] 9 [[面.de|面]] [[革.de|革]] [[韋.de|韋]] [[韭.de|韭]] [[音.de|音]] [[頁.de|頁]] [[風.de|風]] [[飛.de|飛]] [[食.de|食]] [[首.de|首]] [[香.de|香]] 10 [[馬.de|馬]] [[骨.de|骨]] [[高.de|高]] [[髟.de|髟]] [[鬥.de|鬥]] [[鬯.de|鬯]] [[鬲.de|鬲]] [[鬼.de|鬼]] 11 [[魚.de|魚]] [[鳥.de|鳥]] [[鹵.de|鹵]] [[鹿.de|鹿]] [[麥.de|麥]] [[麻.de|麻]] 12 [[黄.de|黄]] [[黍.de|黍]] [[黑.de|黑]] [[黹.de|黹]] 13 [[黽.de|黽]] [[鼎.de|鼎]] [[鼓.de|鼓]] [[鼠.de|鼠]] 14 [[鼻.de|鼻]] [[齊.de|齊]] 15 [[齒.de|齒]] 16 [[龍.de|龍]] [[龜.de|龜]] 17 [[龠.de|龠]]
1 [[一.de|一]] [[丨.de|丨]] [[丶.de|丶]] [[丿.de|丿]] [[乙.de|乙]] [[亅.de|亅]] 2 [[二.de|二]] [[亠.de|亠]] [[人.de|人]] [[儿.de|儿]] [[入.de|入]] [[八.de|八]] [[冂.de|冂]] [[冖.de|冖]] [[冫.de|冫]] [[几.de|几]] [[凵.de|凵]] [[刀.de|刀]] [[力.de|力]] [[勹.de|勹]] [[匕.de|匕]] [[匚.de|匚]] [[匸.de|匸]] [[十.de|十]] [[卜.de|卜]] [[卩.de|卩]] [[厂.de|厂]] [[厶.de|厶]] [[又.de|又]] 3 [[口.de|口]] [[囗.de|囗]] [[土.de|土]] [[士.de|士]] [[夂.de|夂]] [[夊.de|夊]] [[夕.de|夕]] [[大.de|大]] [[女.de|女]] [[子.de|子]] [[宀.de|宀]] [[寸.de|寸]] [[小.de|小]] [[尢.de|尢]] [[尸.de|尸]] [[屮.de|屮]] [[山.de|山]] [[巛.de|巛]] [[工.de|工]] [[己.de|己]] [[巾.de|巾]] [[干.de|干]] [[幺.de|幺]] [[广.de|广]] [[廴.de|廴]] [[廾.de|廾]] [[弋.de|弋]] [[弓.de|弓]] [[彐.de|彐]] [[彡.de|彡]] [[彳.de|彳]] 4 [[心.de|心]] [[戈.de|戈]] [[戶.de|戶]] [[手.de|手]] [[支.de|支]] [[攴.de|攴]] [[文.de|文]] [[斗.de|斗]] [[斤.de|斤]] [[方.de|方]] [[无.de|无]] [[日.de|日]] [[曰.de|曰]] [[月.de|月]] [[木.de|木]] [[欠.de|欠]] [[止.de|止]] [[歹.de|歹]] [[殳.de|殳]] [[毋.de|毋]] [[比.de|比]] [[毛.de|毛]] [[氏.de|氏]] [[气.de|气]] [[水.de|水]] [[火.de|火]] [[爪.de|爪]] [[父.de|父]] [[爻.de|爻]] [[爿.de|爿]] [[片.de|片]] [[牙.de|牙]] [[牛.de|牛]] [[犬.de|犬]] 5 [[玄.de|玄]] [[玉.de|玉]] [[瓜.de|瓜]] [[瓦.de|瓦]] [[甘.de|甘]] [[生.de|生]] [[用.de|用]] [[田.de|田]] [[疋.de|疋]] [[疒.de|疒]] [[癶.de|癶]] [[白.de|白]] [[皮.de|皮]] [[皿.de|皿]] [[目.de|目]] [[矛.de|矛]] [[矢.de|矢]] [[石.de|石]] [[示.de|示]] [[禸.de|禸]] [[禾.de|禾]] [[穴.de|穴]] [[立.de|立]] 6 [[竹.de|竹]] [[米.de|米]] [[糸.de|糸]] [[缶.de|缶]] [[网.de|网]] [[羊.de|羊]] [[羽.de|羽]] [[老.de|老]] [[而.de|而]] [[耒.de|耒]] [[耳.de|耳]] [[聿.de|聿]] [[肉.de|肉]] [[臣.de|臣]] [[自.de|自]] [[至.de|至]] [[臼.de|臼]] [[舌.de|舌]] [[舛.de|舛]] [[舟.de|舟]] [[艮.de|艮]] [[色.de|色]] [[艸.de|艸]] [[虍.de|虍]] [[虫.de|虫]] [[血.de|血]] [[行.de|行]] [[衣.de|衣]] [[襾.de|襾]] 7 [[見.de|見]] [[角.de|角]] [[言.de|言]] [[谷.de|谷]] [[豆.de|豆]] [[豕.de|豕]] [[豸.de|豸]] [[貝.de|貝]] [[赤.de|赤]] [[走.de|走]] [[足.de|足]] [[身.de|身]] [[車.de|車]] [[辛.de|辛]] [[辰.de|辰]] [[辵.de|辵]] [[邑.de|邑]] [[酉.de|酉]] [[釆.de|釆]] [[里.de|里]] 8 [[金.de|金]] [[長.de|長]] [[門.de|門]] [[阜.de|阜]] [[隶.de|隶]] [[隹.de|隹]] [[雨.de|雨]] [[青.de|青]] [[非.de|非]] 9 [[面.de|面]] [[革.de|革]] [[韋.de|韋]] [[韭.de|韭]] [[音.de|音]] [[頁.de|頁]] [[風.de|風]] [[飛.de|飛]] [[食.de|食]] [[首.de|首]] [[香.de|香]] 10 [[馬.de|馬]] [[骨.de|骨]] [[高.de|高]] [[髟.de|髟]] [[鬥.de|鬥]] [[鬯.de|鬯]] [[鬲.de|鬲]] [[鬼.de|鬼]] 11 [[魚.de|魚]] [[鳥.de|鳥]] [[鹵.de|鹵]] [[鹿.de|鹿]] [[麥.de|麥]] [[麻.de|麻]] 12 [[黄.de|黄]] [[黍.de|黍]] [[黑.de|黑]] [[黹.de|黹]] 13 [[黽.de|黽]] [[鼎.de|鼎]] [[鼓.de|鼓]] [[鼠.de|鼠]] 14 [[鼻.de|鼻]] [[齊.de|齊]] 15 [[齒.de|齒]] 16 [[龍.de|龍]] [[龜.de|龜]] 17 [[龠.de|龠]]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南語</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)</div>
[[TÌM ÂM]]
[[TÌM ÂM]]
Zeile 138: Zeile 160:
1 [[一.viet|一]] [[丨.viet|丨]] [[丶.viet|丶]] [[丿.viet|丿]] [[乙.viet|乙]] [[亅.viet|亅]] 2 [[二.viet|二]] [[亠.viet|亠]] [[人.viet|人]] [[儿.viet|儿]] [[入.viet|入]] [[八.viet|八]] [[冂.viet|冂]] [[冖.viet|冖]] [[冫.viet|冫]] [[几.viet|几]] [[凵.viet|凵]] [[刀.viet|刀]] [[力.viet|力]] [[勹.viet|勹]] [[匕.viet|匕]] [[匚.viet|匚]] [[匸.viet|匸]] [[十.viet|十]] [[卜.viet|卜]] [[卩.viet|卩]] [[厂.viet|厂]] [[厶.viet|厶]] [[又.viet|又]] 3 [[口.viet|口]] [[囗.viet|囗]] [[土.viet|土]] [[士.viet|士]] [[夂.viet|夂]] [[夊.viet|夊]] [[夕.viet|夕]] [[大.viet|大]] [[女.viet|女]] [[子.viet|子]] [[宀.viet|宀]] [[寸.viet|寸]] [[小.viet|小]] [[尢.viet|尢]] [[尸.viet|尸]] [[屮.viet|屮]] [[山.viet|山]] [[巛.viet|巛]] [[工.viet|工]] [[己.viet|己]] [[巾.viet|巾]] [[干.viet|干]] [[幺.viet|幺]] [[广.viet|广]] [[廴.viet|廴]] [[廾.viet|廾]] [[弋.viet|弋]] [[弓.viet|弓]] [[彐.viet|彐]] [[彡.viet|彡]] [[彳.viet|彳]] 4 [[心.viet|心]] [[戈.viet|戈]] [[戶.viet|戶]] [[手.viet|手]] [[支.viet|支]] [[攴.viet|攴]] [[文.viet|文]] [[斗.viet|斗]] [[斤.viet|斤]] [[方.viet|方]] [[无.viet|无]] [[日.viet|日]] [[曰.viet|曰]] [[月.viet|月]] [[木.viet|木]] [[欠.viet|欠]] [[止.viet|止]] [[歹.viet|歹]] [[殳.viet|殳]] [[毋.viet|毋]] [[比.viet|比]] [[毛.viet|毛]] [[氏.viet|氏]] [[气.viet|气]] [[水.viet|水]] [[火.viet|火]] [[爪.viet|爪]] [[父.viet|父]] [[爻.viet|爻]] [[爿.viet|爿]] [[片.viet|片]] [[牙.viet|牙]] [[牛.viet|牛]] [[犬.viet|犬]] 5 [[玄.viet|玄]] [[玉.viet|玉]] [[瓜.viet|瓜]] [[瓦.viet|瓦]] [[甘.viet|甘]] [[生.viet|生]] [[用.viet|用]] [[田.viet|田]] [[疋.viet|疋]] [[疒.viet|疒]] [[癶.viet|癶]] [[白.viet|白]] [[皮.viet|皮]] [[皿.viet|皿]] [[目.viet|目]] [[矛.viet|矛]] [[矢.viet|矢]] [[石.viet|石]] [[示.viet|示]] [[禸.viet|禸]] [[禾.viet|禾]] [[穴.viet|穴]] [[立.viet|立]] 6 [[竹.viet|竹]] [[米.viet|米]] [[糸.viet|糸]] [[缶.viet|缶]] [[网.viet|网]] [[羊.viet|羊]] [[羽.viet|羽]] [[老.viet|老]] [[而.viet|而]] [[耒.viet|耒]] [[耳.viet|耳]] [[聿.viet|聿]] [[肉.viet|肉]] [[臣.viet|臣]] [[自.viet|自]] [[至.viet|至]] [[臼.viet|臼]] [[舌.viet|舌]] [[舛.viet|舛]] [[舟.viet|舟]] [[艮.viet|艮]] [[色.viet|色]] [[艸.viet|艸]] [[虍.viet|虍]] [[虫.viet|虫]] [[血.viet|血]] [[行.viet|行]] [[衣.viet|衣]] [[襾.viet|襾]] 7 [[見.viet|見]] [[角.viet|角]] [[言.viet|言]] [[谷.viet|谷]] [[豆.viet|豆]] [[豕.viet|豕]] [[豸.viet|豸]] [[貝.viet|貝]] [[赤.viet|赤]] [[走.viet|走]] [[足.viet|足]] [[身.viet|身]] [[車.viet|車]] [[辛.viet|辛]] [[辰.viet|辰]] [[辵.viet|辵]] [[邑.viet|邑]] [[酉.viet|酉]] [[釆.viet|釆]] [[里.viet|里]] 8 [[金.viet|金]] [[長.viet|長]] [[門.viet|門]] [[阜.viet|阜]] [[隶.viet|隶]] [[隹.viet|隹]] [[雨.viet|雨]] [[青.viet|青]] [[非.viet|非]] 9 [[面.viet|面]] [[革.viet|革]] [[韋.viet|韋]] [[韭.viet|韭]] [[音.viet|音]] [[頁.viet|頁]] [[風.viet|風]] [[飛.viet|飛]] [[食.viet|食]] [[首.viet|首]] [[香.viet|香]] 10 [[馬.viet|馬]] [[骨.viet|骨]] [[高.viet|高]] [[髟.viet|髟]] [[鬥.viet|鬥]] [[鬯.viet|鬯]] [[鬲.viet|鬲]] [[鬼.viet|鬼]] 11 [[魚.viet|魚]] [[鳥.viet|鳥]] [[鹵.viet|鹵]] [[鹿.viet|鹿]] [[麥.viet|麥]] [[麻.viet|麻]] 12 [[黄.viet|黄]] [[黍.viet|黍]] [[黑.viet|黑]] [[黹.viet|黹]] 13 [[黽.viet|黽]] [[鼎.viet|鼎]] [[鼓.viet|鼓]] [[鼠.viet|鼠]] 14 [[鼻.viet|鼻]] [[齊.viet|齊]] 15 [[齒.viet|齒]] 16 [[龍.viet|龍]] [[龜.viet|龜]] 17 [[龠.viet|龠]]
1 [[一.viet|一]] [[丨.viet|丨]] [[丶.viet|丶]] [[丿.viet|丿]] [[乙.viet|乙]] [[亅.viet|亅]] 2 [[二.viet|二]] [[亠.viet|亠]] [[人.viet|人]] [[儿.viet|儿]] [[入.viet|入]] [[八.viet|八]] [[冂.viet|冂]] [[冖.viet|冖]] [[冫.viet|冫]] [[几.viet|几]] [[凵.viet|凵]] [[刀.viet|刀]] [[力.viet|力]] [[勹.viet|勹]] [[匕.viet|匕]] [[匚.viet|匚]] [[匸.viet|匸]] [[十.viet|十]] [[卜.viet|卜]] [[卩.viet|卩]] [[厂.viet|厂]] [[厶.viet|厶]] [[又.viet|又]] 3 [[口.viet|口]] [[囗.viet|囗]] [[土.viet|土]] [[士.viet|士]] [[夂.viet|夂]] [[夊.viet|夊]] [[夕.viet|夕]] [[大.viet|大]] [[女.viet|女]] [[子.viet|子]] [[宀.viet|宀]] [[寸.viet|寸]] [[小.viet|小]] [[尢.viet|尢]] [[尸.viet|尸]] [[屮.viet|屮]] [[山.viet|山]] [[巛.viet|巛]] [[工.viet|工]] [[己.viet|己]] [[巾.viet|巾]] [[干.viet|干]] [[幺.viet|幺]] [[广.viet|广]] [[廴.viet|廴]] [[廾.viet|廾]] [[弋.viet|弋]] [[弓.viet|弓]] [[彐.viet|彐]] [[彡.viet|彡]] [[彳.viet|彳]] 4 [[心.viet|心]] [[戈.viet|戈]] [[戶.viet|戶]] [[手.viet|手]] [[支.viet|支]] [[攴.viet|攴]] [[文.viet|文]] [[斗.viet|斗]] [[斤.viet|斤]] [[方.viet|方]] [[无.viet|无]] [[日.viet|日]] [[曰.viet|曰]] [[月.viet|月]] [[木.viet|木]] [[欠.viet|欠]] [[止.viet|止]] [[歹.viet|歹]] [[殳.viet|殳]] [[毋.viet|毋]] [[比.viet|比]] [[毛.viet|毛]] [[氏.viet|氏]] [[气.viet|气]] [[水.viet|水]] [[火.viet|火]] [[爪.viet|爪]] [[父.viet|父]] [[爻.viet|爻]] [[爿.viet|爿]] [[片.viet|片]] [[牙.viet|牙]] [[牛.viet|牛]] [[犬.viet|犬]] 5 [[玄.viet|玄]] [[玉.viet|玉]] [[瓜.viet|瓜]] [[瓦.viet|瓦]] [[甘.viet|甘]] [[生.viet|生]] [[用.viet|用]] [[田.viet|田]] [[疋.viet|疋]] [[疒.viet|疒]] [[癶.viet|癶]] [[白.viet|白]] [[皮.viet|皮]] [[皿.viet|皿]] [[目.viet|目]] [[矛.viet|矛]] [[矢.viet|矢]] [[石.viet|石]] [[示.viet|示]] [[禸.viet|禸]] [[禾.viet|禾]] [[穴.viet|穴]] [[立.viet|立]] 6 [[竹.viet|竹]] [[米.viet|米]] [[糸.viet|糸]] [[缶.viet|缶]] [[网.viet|网]] [[羊.viet|羊]] [[羽.viet|羽]] [[老.viet|老]] [[而.viet|而]] [[耒.viet|耒]] [[耳.viet|耳]] [[聿.viet|聿]] [[肉.viet|肉]] [[臣.viet|臣]] [[自.viet|自]] [[至.viet|至]] [[臼.viet|臼]] [[舌.viet|舌]] [[舛.viet|舛]] [[舟.viet|舟]] [[艮.viet|艮]] [[色.viet|色]] [[艸.viet|艸]] [[虍.viet|虍]] [[虫.viet|虫]] [[血.viet|血]] [[行.viet|行]] [[衣.viet|衣]] [[襾.viet|襾]] 7 [[見.viet|見]] [[角.viet|角]] [[言.viet|言]] [[谷.viet|谷]] [[豆.viet|豆]] [[豕.viet|豕]] [[豸.viet|豸]] [[貝.viet|貝]] [[赤.viet|赤]] [[走.viet|走]] [[足.viet|足]] [[身.viet|身]] [[車.viet|車]] [[辛.viet|辛]] [[辰.viet|辰]] [[辵.viet|辵]] [[邑.viet|邑]] [[酉.viet|酉]] [[釆.viet|釆]] [[里.viet|里]] 8 [[金.viet|金]] [[長.viet|長]] [[門.viet|門]] [[阜.viet|阜]] [[隶.viet|隶]] [[隹.viet|隹]] [[雨.viet|雨]] [[青.viet|青]] [[非.viet|非]] 9 [[面.viet|面]] [[革.viet|革]] [[韋.viet|韋]] [[韭.viet|韭]] [[音.viet|音]] [[頁.viet|頁]] [[風.viet|風]] [[飛.viet|飛]] [[食.viet|食]] [[首.viet|首]] [[香.viet|香]] 10 [[馬.viet|馬]] [[骨.viet|骨]] [[高.viet|高]] [[髟.viet|髟]] [[鬥.viet|鬥]] [[鬯.viet|鬯]] [[鬲.viet|鬲]] [[鬼.viet|鬼]] 11 [[魚.viet|魚]] [[鳥.viet|鳥]] [[鹵.viet|鹵]] [[鹿.viet|鹿]] [[麥.viet|麥]] [[麻.viet|麻]] 12 [[黄.viet|黄]] [[黍.viet|黍]] [[黑.viet|黑]] [[黹.viet|黹]] 13 [[黽.viet|黽]] [[鼎.viet|鼎]] [[鼓.viet|鼓]] [[鼠.viet|鼠]] 14 [[鼻.viet|鼻]] [[齊.viet|齊]] 15 [[齒.viet|齒]] 16 [[龍.viet|龍]] [[龜.viet|龜]] 17 [[龠.viet|龠]]
-
== 聯繫 ==
+
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
-
 
+
-
呢個網站嘅負責人為:
+
-
 
+
-
Sky Darmos (霄 禫OS)
+
-
 
+
-
中文名:藍昊
+
-
 
+
-
中文筆名:藍霄漢
+
-
地址:無
+
由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)
-
聯繫方式:
+
秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
-
Email: Sky_Darmos@yahoo.cn
+
二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)
-
QQ: 1773151058
+
共觸(Kon'takt):
-
FB: Sky Ntarmos(藍霄漢)
+
E膜(E-mail): 1773151058@qq.com
 +
額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)
-
網站嘅建立者正在編寫《漢字化德文》,包括三千多個德文漢字,作者全職寫作,無其他經濟來源,想支持作者嘅研究可以捐款到以下嘅帳號:
+
== 領些(Link's) ==
-
銀行名:Sparkasse Pforzheim
+
*[http://zhuanti.ziti88.com/ 篆體]
-
帳戶名:Sky Darmos
+
-
帳號:0008288780
+
-
銀行號:666 500 85
+
-
多謝~~
+
*[http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2013/0731/276587.html 關於作者嘅新快報報道]
-
== 鏈接 ==
+
*[http://www.mdgd808.com 深圳明德格道文化傳播有限公司]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]

Version vom 12:08, 2. Mär. 2018

惠降焉 徂 秦歐羌然呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)


秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!

진강에 오신 것을 환영합니다!


迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 禫奧(Sky Darm'os)

偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮焉 斯 一矣 PDF回元 返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


㗂越(Tiếng Việt)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


䤝也弋(Eng|l|ish)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


話僮(Vah|cuengh)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰(Thai)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


欸編也(E|span|iol)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

韓國語(한국어)

A B C CH D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y


讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越(Tiếng Việt): 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

諦(Deutsch): 姄焉理矣

書壯: 文章書壯

謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字焉(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字焉(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字焉(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge