Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
(Der Versionsvergleich bezieht 20 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降嗯 徂 [[秦噢羌咹呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降焉 徂 [[秦歐羌然呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Zeile 13: Zeile 13:
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
 +
</div>
 +
진강에 오신 것을 환영합니다!
-
呢個網站嘅目的係將各國語言按照同源關係漢字化。咁樣可以將書面上嘅互通程度增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
+
迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
-
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục đích của trang mạng này là vì các ngôn ngữ trên thế giới phát triển một các viết bằng chữ Hán. Như vậy có thế tăng gia trình độ hộ thông văn bản đến hạn độ cao nhất.)
+
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)
-
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤喔些 迄核嚶 欸忝哦論弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒嗯 免吔 湮兒律合吔咿噠。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
+
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
-
志 此伊 閥吔之 繄 她 付牒麗叿 付折嗯爾 譬嗯 媒 彥兀弋 或兒 籟描兒弋 付彎的嗯 秦繄弋嗯 牒字嗯。這透 該 她 際嗯譬麗欸 牒麗欸 付鎮麗暍 邈偣唲的 爲嗯。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
+
志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
Zeile 28: Zeile 31:
-
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 䄡噢(Sky Darm'os)]]
+
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 禫奧(Sky Darm'os)]]
-
偃譬嗯的 額簿合欸(Ent'sprech'en'de Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
+
偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
-
偃譬嗯的 湮給欸媒朅欸(Ent'sprech'en'de Ein'gab'e'met'hod'e): [http://www.chunom.org/media/ime/german/ 漢字化德文輸入法]
+
偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): [https://www.chunom.org/media/ime/german/index.html 漢字化德文輸入法]
-
購嗯 斯 它 簿 《她 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
+
購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
Zeile 42: Zeile 45:
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
-
搮嗯 一欸 PDF圍元 仮 《她欸 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 劄》 摁兒(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
+
搮焉 一矣 PDF回元  返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
-
== 秦繄唲的 牒嗯(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
+
== 秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)</div>
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
Zeile 54: Zeile 57:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nàm-wả)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㗂越(Tiếng Việt)</div>
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
Zeile 60: Zeile 63:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">枊弋(Eng'lisch)- 英文(Ying-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">䤝也弋(Eng|l|ish)</div>
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
Zeile 66: Zeile 69:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">壯(Zhuang)- 壯語(Zhóng-yữ)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">話僮(Vah|cuengh)</div>
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
Zeile 72: Zeile 75:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰欄弋(Thai'länd'isch)- 泰語(Tái-yữ)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰(Thai)</div>
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
Zeile 78: Zeile 81:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">紡弋(Span'isch)- 西班牙文(Săi-ban-ngà-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">欸編也(E|span|iol)</div>
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
 +
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">韓國語(한국어)</div>
 +
 +
[[A.kor|A]] [[B.kor|B]] [[C.kor|C]] [[CH.kor|CH]] [[D.kor|D]] [[E.kor|E]] [[G.kor|G]] [[H.kor|H]] [[I.kor|I]] [[K.kor|K]] [[L.kor|L]] [[M.kor|M]] [[N.kor|N]] [[O.kor|O]] [[P.kor|P]] [[Q.kor|Q]] [[R.kor|R]] [[S.kor|S]] [[T.kor|T]] [[U.kor|U]] [[V.kor|V]] [[X.kor|X]] [[Y.kor|Y]]
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
== 讀叿之列嗯(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp) ==
+
== 讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp) ==
[[睩]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
[[睩]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
Zeile 113: Zeile 120:
[[蝟]]、[[吾]]
[[蝟]]、[[吾]]
-
== 藝弋吔(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng) ==
+
== 藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng) ==
-
㗂越: [[𠳒歌]] | [[文章㗂越]] | [[京族喃字史歌集]]
+
㗂越(Tiếng Việt): [[𠳒歌]] | [[文章㗂越]] | [[京族喃字史歌集]]
 +
 
 +
諦(Deutsch): [[姄焉理矣]]
書壯: [[文章書壯]]
書壯: [[文章書壯]]
-
== 謂兒簿兒(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
+
== 謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
[[德越詞典]]
[[德越詞典]]
Zeile 127: Zeile 136:
[[粵德詞典]]
[[粵德詞典]]
-
== 字嗯出惠媒朅嗯(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát) ==
+
== 字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát) ==
-
喃字嗯(Nôm-Zeichen): [[格𢵬𡨸喃]]
+
喃字焉(Nôm-Zeichen): [[格𢵬𡨸喃]]
-
== 湮給欸媒朅欸(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát) ==
+
== 湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát) ==
-
壯字嗯(Zhuang-Zeich'en): [http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法]
+
壯字焉(Zhuang-Zeich'en): [http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法]
廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): [http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0]
廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): [http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0]
-
喃字嗯(Nôm-Zeich'en): [http://nomproject.bplaced.net/ime/ 喃字輸入法]
+
喃字焉(Nôm-Zeich'en): [http://nomproject.bplaced.net/ime/ 喃字輸入法]
-
== 蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
+
== 蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
Zeile 153: Zeile 162:
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
-
由拾兒(Ur'heb'er):霄 䄡噢(Sky Darm|os)
+
由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)
-
秦繄弋兒 念欸(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
+
秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
-
二的念欸(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)
+
二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)
共觸(Kon'takt):
共觸(Kon'takt):
Zeile 166: Zeile 175:
== 領些(Link's) ==
== 領些(Link's) ==
 +
 +
*[http://zhuanti.ziti88.com/ 篆體]
 +
 +
*[http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2013/0731/276587.html 關於作者嘅新快報報道]
 +
 +
*[http://www.mdgd808.com 深圳明德格道文化傳播有限公司]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]

Version vom 12:08, 2. Mär. 2018

惠降焉 徂 秦歐羌然呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)


秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!

진강에 오신 것을 환영합니다!


迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 禫奧(Sky Darm'os)

偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮焉 斯 一矣 PDF回元 返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


㗂越(Tiếng Việt)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


䤝也弋(Eng|l|ish)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


話僮(Vah|cuengh)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰(Thai)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


欸編也(E|span|iol)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

韓國語(한국어)

A B C CH D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y


讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越(Tiếng Việt): 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

諦(Deutsch): 姄焉理矣

書壯: 文章書壯

謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字焉(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字焉(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字焉(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge