Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
(Der Versionsvergleich bezieht 342 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">心豊 嘉臵嗯 至 秦阿羌員似ㄣ 維基!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降焉 徂 [[秦歐羌然呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
-
herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)
+
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">嘉臵 至 啲 秦阿羌員嘅 維基!</div>
+
Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)
-
wel-come to the sin-o-germ-an-ic wi-ki! (英)
+
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">嘲𢜏伴𦤾唄[[張𦁸秦羌]]!</div>
-
chào mừng bạn đến với bách khoa toàn thư mở duy-cơ bách khoa tần-khương! (越)
+
Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">歡迎嚟到秦羌維基百科!</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">歡迎來到[[秦羌網]]!</div>
-
fun1-jing4 lei4 dou3 ceon4-goeng1 wai4-gei1-baak3-fo1! (粵)
+
Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">歡迎來到秦羌維基百科!</div>
+
Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)
-
huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (華)
+
-
[[下缺叿們]] abb-kürz-ung-en (abbreviation)
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
 +
</div>
 +
진강에 오신 것을 환영합니다!
-
[[睩]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
 
-
[[𠉞]]、[[𪔠]]、[[躍]]、[[堡]]、[[簿]]、[[屙]]、[[哀]]、[[鵶]]、[[恰]]、[[頜]]、[[亦]]、[[背]]、[[咟]]、[[焙]]、[[勃]]、[[包]]、[[羆]]、[[擺]]、[[罷]]、[[塝]]、
+
迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
-
[[妹]]、[[腹]]、[[樹]]、[[錛]]、[[莓]]、[[海]]、[[繁]]、[[焚]]、[[岜]]、[[保]]、[[𨡕]]、[[本]]、[[缽]]、[[𠍤]]、[[碧]]、[[炳]]、[[餑]]、[[咆]]、[[氹]]、[[塘]]、
+
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)
-
[[曇]]、[[遞]]、[[堤]]、[[釘]]、[[定]]、[[訂]]、[[刀]]、[[鈍]]、[[燉]]、[[墩]]、[[瀆]]、[[伊]]、[[傲]]、[[鴞]]、[[父]]、[[母]]、[[腐]]、[[乏]]、[[火]]、[[飛]]、
+
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
-
[[婦]]、[[雁]]、[[行]]、[[客]]、[[鬼]]、[[戈]]、[[金]]、[[祿]]、[[葉]]、[[賀]]、[[扱]]、[[刻]]、[[雹]]、[[合]]、[[毫]]、[[恨]]、[[敲]]、[[拷]]、[[皮]]、[[膚]]、
+
志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
-
[[豪]]、[[協]]、[[高]]、[[犬]]、[[蝟]]、[[訛]]、[[㖡]]、[[呻]]、[[吟]]、[[慕]]、[[軛]]、[[幼]]、[[護]]、[[謔]]、[[看]]、[[噱]]、[[羯]]、[[擊]]、[[篋]]、[[共]]、
 
-
[[跪]]、[[刮]]、[[冠]]、[[漏]]、[[黏]]、[[媽]]、[[爸]]、[[劘]]、[[魔]]、[[魅]]、[[磨]]、[[買]]、[[我]]、[[蜜]]、[[歿]]、[[模]]、[[𥟊]]、[[盟]]、[[𣈕]]、[[帽]]、
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">漢字化的首要原則: 音近,義亦近!</div>
-
[[邇]]、[[衲]]、[[夜]]、[[拈]]、[[𤶸]]、[[尼]]、[[怒]]、[[耳]]、[[盤]]、[[快]]、[[鹿]]、[[裂]]、[[榮]]、[[圓]]、[[輪]]、[[汁]]、[[豬]]、[[嗍]]、[[嗦]]、[[索]]、
 
-
[[]]、[[削]]、[[篩]]、[[絲]]、[[孫]]、[[訕]]、[[泄]]、[[睄]]、[[史]]、[[塾]]、[[守]]、[[睡]]、[[龍]]、[[雪]]、[[切]]、[[話]]、[[站]]、[[茶]]、[[低]]、[[獸]]、
+
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 禫奧(Sky Darm'os)]]
-
[[毒]]、[[做]]、[[桐]]、[[篤]]、[[托]]、[[寤]]、[[衡]]、[[妄]]、[[望]]、[[盌]]、[[韙]]、[[維]]、[[衛]]、[[爲]]、[[溫]]、[[㲸]]、[[會]]、[[慧]]、[[潔]]、[[寰]]
+
偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
-
[[役]]、[[物]]、[[寓]]、[[謂]]、[[願]]、[[擰]]、[[造]]、[[時]]、[[違]]、[[犦]]、[[牯]]、[[㹊]]、[[牛]]、[[擊]]、[[𦧺]]、[[塔]]、[[踏]]、[[蹋]]、[[吻]]、[[根]]
+
偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): [https://www.chunom.org/media/ime/german/index.html 漢字化德文輸入法]
-
[[原]]、[[土]]、[[龜]]、[[汝]]、[[茄]]、[[體]]、[[焰]]、[[至]]、[[咗]]、[[信]]、[[吃]]、[[䁷]] ...
+
購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
 +
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">識嗯 佚 晝ㄙ: [[䁷]]
+
[http://www.amazon.de/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244454&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.de]
-
</div>
+
-
zeich-en des tag-es: aug
+
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">頁們數:{{NUMBEROFPAGES}}
+
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
-
</div>
+
-
seit-en-zal: {{NUMBEROFPAGES}}
+
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">原者: [[霄 腸ㄛ]]
+
搮焉 斯 一矣 PDF回元  返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
-
</div>
+
-
gründ-er: skei darm-os
+
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">啲 秦ㄙ似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 信書</div>
+
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
-
die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift
+
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">啲 拉丁似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 嘹書</div>
+
== 秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
-
die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift
+
-
== 嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch ==
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)</div>
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">德似</div> deut-sch
+
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
-
[[A]] [[B]] [[C]] [[D]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[G]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KN]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SCHP]] [[SCHT]] [[SCHW]] [[T]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
+
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[㗂越]] ([[格𢵬𡨸喃]])</div> tiếng việt
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㗂越(Tiếng Việt)</div>
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">粵語 ([http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0])</div> jyut6 jyu5
+
-----------------------------------------------------------
-
[[A.yue|A]] [[B.yue|B]] [[C.yue|C]] [[D.yue|D]] [[E.yue|E]] [[F.yue|F]] [[G.yue|G]] [[GW.yue|GW]] [[H.yue|H]] [[I.yue|I]] [[J.yue|J]] [[K.yue|K]] [[KW.yue|KW]] [[L.yue|L]] [[M.yue|M]] [[N.yue|N]] [[NG.yue|NG]] [[O.yue|O]] [[P.yue|P]] [[S.yue|S]] [[T.yue|T]] [[U.yue|U]] [[W.yue|W]] [[Z.yue|Z]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">䤝也弋(Eng|l|ish)</div>
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">字壯 ([http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法])</div> saw cuengh
+
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
 +
 
 +
-----------------------------------------------------------
 +
 
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">話僮(Vah|cuengh)</div>
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">英似</div> ing-lish
+
-----------------------------------------------------------
-
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[T.eng|T]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰(Thai)</div>
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰</div> thai
+
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
-
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
+
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">阿潘哩</div> e-spañ-ol
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">欸編也(E|span|iol)</div>
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
-
== 信書 嘹書 謂們簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch ==
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">韓國語(한국어)</div>
-
1 [[]] [[]] [[]] [[丿]] [[]] [[]] 2 [[]] [[]] [[]] [[]][[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[匸]] [[十]] [[卜]] [[卩]] [[厂]] [[厶]] [[又]] 3 [[口]] [[囗]] [[土]] [[士]] [[夂]] [[夊]] [[夕]] [[大]] [[女]] [[子]] [[宀]] [[寸]] [[小]] [[尢]] [[尸]] [[屮]] [[山]] [[巛]] [[工]] [[己]] [[巾]] [[干]] [[幺]] [[广]] [[廴]] [[廾]] [[弋]] [[弓]] [[彐]] [[彡]] [[彳]] 4 [[心]] [[戈]] [[戶]] [[手]] [[支]] [[攴]] [[文]] [[斗]] [[斤]] [[方]] [[无]] [[日]] [[曰]] [[月]] [[木]] [[欠]] [[止]] [[歹]] [[殳]] [[毋]] [[比]] [[毛]] [[氏]] [[气]] [[水]] [[火]] [[爪]] [[父]] [[爻]] [[爿]] [[片]] [[牙]] [[牛]] [[犬]] 5 [[玄]] [[玉]] [[瓜]] [[瓦]] [[甘]] [[生]] [[用]] [[田]] [[疋]] [[疒]] [[癶]] [[白]] [[皮]] [[皿]] [[目]] [[矛]] [[矢]] [[石]] [[示]] [[禸]] [[禾]] [[穴]] [[立]] 6 [[竹]] [[米]] [[糸]] [[缶]] [[网]] [[羊]] [[羽]] [[老]] [[而]] [[耒]] [[耳]] [[聿]] [[肉]] [[臣]] [[自]] [[至]] [[臼]] [[舌]] [[舛]] [[舟]] [[艮]] [[色]] [[艸]] [[虍]] [[虫]] [[血]] [[行]] [[衣]] [[襾]] 7 [[見]] [[角]] [[言]] [[谷]] [[豆]] [[豕]] [[豸]] [[貝]] [[赤]] [[走]] [[足]] [[身]] [[車]] [[辛]] [[辰]] [[辵]] [[邑]] [[酉]] [[釆]] [[里]] 8 [[金]] [[長]] [[門]] [[阜]] [[隶]] [[隹]] [[雨]] [[青]] [[非]] 9 [[面]] [[革]] [[韋]] [[韭]] [[音]] [[頁]] [[風]] [[飛]] [[食]] [[首]] [[香]] 10 [[馬]] [[骨]] [[高]] [[髟]] [[鬥]] [[鬯]] [[鬲]] [[鬼]] 11 [[魚]] [[鳥]] [[鹵]] [[鹿]] [[麥]] [[麻]] 12 [[黄]] [[黍 ]] [[黑]] [[黹]] 13 [[黽]] [[鼎]] [[鼓]] [[鼠]] 14 [[鼻]] [[齊]] 15 [[齒]] 16 [[龍]] [[龜]] 17 [[龠]]
+
[[A.kor|A]] [[B.kor|B]] [[C.kor|C]] [[CH.kor|CH]] [[D.kor|D]] [[E.kor|E]] [[G.kor|G]] [[H.kor|H]] [[I.kor|I]] [[K.kor|K]] [[L.kor|L]] [[M.kor|M]] [[N.kor|N]] [[O.kor|O]] [[P.kor|P]] [[Q.kor|Q]] [[R.kor|R]] [[S.kor|S]] [[T.kor|T]] [[U.kor|U]] [[V.kor|V]] [[X.kor|X]] [[Y.kor|Y]]
-
== 織們 text-e ==
+
-----------------------------------------------------------
-
[[人權]]
+
== 讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp) ==
-
[[秦阿]] chin-a
+
[[]]、[[賃]]、[[賚]]、[[樂]]、[[焗]]、[[落]]、[[恩]]、[[賴]]、[[汁]]、[[視]]、[[䀰]]、[[民]]、[[羡]]、[[給]]、[[馬]]、[[齒]]、[[趾]]、[[著]]、[[秦]]、[[羌]]、
-
[[]] ding
+
[[𠉞]]、[[𪔠]]、[[躍]]、[[堡]]、[[簿]]、[[屙]]、[[哀]]、[[鵶]]、[[恰]]、[[頜]]、[[亦]]、[[背]]、[[咟]]、[[焙]]、[[勃]]、[[包]]、[[羆]]、[[擺]]、[[罷]]、[[塝]]、
-
[[]] mensch
+
[[]]、[[腹]]、[[樹]]、[[錛]]、[[莓]]、[[海]]、[[繁]]、[[焚]]、[[岜]]、[[保]]、[[𨡕]]、[[本]]、[[缽]]、[[𠍤]]、[[碧]]、[[炳]]、[[餑]]、[[咆]]、[[氹]]、[[塘]]、
-
[[姄們理們]] mensch-en-recht-e
+
[[]]、[[遞]]、[[堤]]、[[釘]]、[[定]]、[[訂]]、[[刀]]、[[鈍]]、[[燉]]、[[墩]]、[[瀆]]、[[伊]]、[[傲]]、[[鴞]]、[[父]]、[[母]]、[[腐]]、[[乏]]、[[火]]、[[飛]]、
-
漢字化
+
[[婦]]、[[雁]]、[[行]]、[[客]]、[[鬼]]、[[戈]]、[[金]]、[[祿]]、[[葉]]、[[賀]]、[[扱]]、[[刻]]、[[雹]]、[[合]]、[[毫]]、[[恨]]、[[敲]]、[[拷]]、[[皮]]、[[膚]]、
-
[[漢字化德語]]
+
[[]]、[[協]]、[[高]]、[[犬]]、[[蝟]]、[[訛]]、[[㖡]]、[[呻]]、[[吟]]、[[慕]]、[[軛]]、[[幼]]、[[護]]、[[謔]]、[[看]]、[[噱]]、[[羯]]、[[擊]]、[[篋]]、[[共]]、
-
[[漢字化英語]]
+
[[]]、[[刮]]、[[冠]]、[[漏]]、[[黏]]、[[媽]]、[[爸]]、[[劘]]、[[魔]]、[[魅]]、[[磨]]、[[買]]、[[我]]、[[蜜]]、[[歿]]、[[模]]、[[𥟊]]、[[盟]]、[[𣈕]]、[[帽]]、
-
[[漢字化希臘語]]
+
[[]]、[[衲]]、[[夜]]、[[拈]]、[[𤶸]]、[[尼]]、[[怒]]、[[耳]]、[[盤]]、[[快]]、[[鹿]]、[[裂]]、[[榮]]、[[圓]]、[[輪]]、[[汁]]、[[豬]]、[[嗍]]、[[嗦]]、[[索]]、
-
[[後綴]]
+
[[]]、[[削]]、[[篩]]、[[絲]]、[[孫]]、[[訕]]、[[泄]]、[[睄]]、[[史]]、[[塾]]、[[守]]、[[睡]]、[[龍]]、[[雪]]、[[切]]、[[話]]、[[站]]、[[茶]]、[[低]]、[[獸]]、
-
粵語
+
[[毒]]、[[做]]、[[桐]]、[[篤]]、[[托]]、[[寤]]、[[衡]]、[[妄]]、[[望]]、[[盌]]、[[韙]]、[[維]]、[[衛]]、[[爲]]、[[溫]]、[[㲸]]、[[會]]、[[慧]]、[[潔]]、[[寰]]、
-
[[粵字]]
+
[[]]、[[物]]、[[寓]]、[[謂]]、[[願]]、[[擰]]、[[造]]、[[時]]、[[違]]、[[犦]]、[[牯]]、[[㹊]]、[[牛]]、[[擊]]、[[𦧺]]、[[塔]]、[[踏]]、[[蹋]]、[[吻]]、[[根]]、
-
[[制水歌]]
+
[[]]、[[土]]、[[龜]]、[[汝]]、[[茄]]、[[體]]、[[焰]]、[[至]]、[[咗]]、[[信]]、[[吃]]、[[䁷]]、[[管]]、[[髀]]、[[跗]]、[[柎]]、[[屋]]、[[家]]、[[醞]]、[[籟]]、
-
[[粵語擬聲詞]]
+
[[岬]]、[[脅]]、[[湢]]、[[煏]]、[[鉞]]、[[外]]、[[目]]、[[䁷]]、[[強]]、[[識]]、[[誌]]、[[時]]、[[旬]]、[[禪]]、[[著]]、[[紳]]、[[氰]]、[[訛]]、
 +
[[蝟]]、[[吾]]
-
語言學家
+
== 藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng) ==
-
[[張聰東]] Zhāng Cōng​dōng​
+
㗂越(Tiếng Việt): [[𠳒歌]] | [[文章㗂越]] | [[京族喃字史歌集]]
-
[[周及徐]] Zhōu Jí​xú​
+
諦(Deutsch): [[姄焉理矣]]
-
[[高晶一]] Gāo​ Jīng​yī​
+
書壯: [[文章書壯]]
-
聲調
+
== 謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
-
[[聲調]] shēng​diào​
+
[[德越詞典]]
-
+
[[德粵詞典]]
-
[[簿ㄦ]] büch-er
+
[[粵德詞典]]
-
== 連厶 link-s ==
+
== 字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát) ==
-
詞典
+
喃字焉(Nôm-Zeichen): [[格𢵬𡨸喃]]
-
*[http://usa.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict mdbg]
+
== 湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát) ==
-
*[http://www.chinaboard.de/ chinaboard]
+
壯字焉(Zhuang-Zeich'en): [http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法]
-
*[http://www.cantonese.sheik.co.uk/scripts/wordlist.htm cantonese.sheik.co.uk]
+
廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): [http://www.cantonese.asia/ime/EasyCan3-Setup.exe 輕鬆粵拼3.0]
-
*[http://vdict.com/ vdict]
+
喃字焉(Nôm-Zeich'en): [http://nomproject.bplaced.net/ime/ 喃字輸入法]
-
*[http://www.mydict.com/ mydict]
+
== 蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu) ==
-
*[http://www.wadoku.de/ wadoku]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
-
*[http://www.thai-language.com/dict/ thai-language]
+
1 [[一.de|一]] [[丨.de|丨]] [[丶.de|丶]] [[丿.de|丿]] [[乙.de|乙]] [[亅.de|亅]] 2 [[二.de|二]] [[亠.de|亠]] [[人.de|人]] [[儿.de|儿]] [[入.de|入]] [[八.de|八]] [[冂.de|冂]] [[冖.de|冖]] [[冫.de|冫]] [[几.de|几]] [[凵.de|凵]] [[刀.de|刀]] [[力.de|力]] [[勹.de|勹]] [[匕.de|匕]] [[匚.de|匚]] [[匸.de|匸]] [[十.de|十]] [[卜.de|卜]] [[卩.de|卩]] [[厂.de|厂]] [[厶.de|厶]] [[又.de|又]] 3 [[口.de|口]] [[囗.de|囗]] [[土.de|土]] [[士.de|士]] [[夂.de|夂]] [[夊.de|夊]] [[夕.de|夕]] [[大.de|大]] [[女.de|女]] [[子.de|子]] [[宀.de|宀]] [[寸.de|寸]] [[小.de|小]] [[尢.de|尢]] [[尸.de|尸]] [[屮.de|屮]] [[山.de|山]] [[巛.de|巛]] [[工.de|工]] [[己.de|己]] [[巾.de|巾]] [[干.de|干]] [[幺.de|幺]] [[广.de|广]] [[廴.de|廴]] [[廾.de|廾]] [[弋.de|弋]] [[弓.de|弓]] [[彐.de|彐]] [[彡.de|彡]] [[彳.de|彳]] 4 [[心.de|心]] [[戈.de|戈]] [[戶.de|戶]] [[手.de|手]] [[支.de|支]] [[攴.de|攴]] [[文.de|文]] [[斗.de|斗]] [[斤.de|斤]] [[方.de|方]] [[无.de|无]] [[日.de|日]] [[曰.de|曰]] [[月.de|月]] [[木.de|木]] [[欠.de|欠]] [[止.de|止]] [[歹.de|歹]] [[殳.de|殳]] [[毋.de|毋]] [[比.de|比]] [[毛.de|毛]] [[氏.de|氏]] [[气.de|气]] [[水.de|水]] [[火.de|火]] [[爪.de|爪]] [[父.de|父]] [[爻.de|爻]] [[爿.de|爿]] [[片.de|片]] [[牙.de|牙]] [[牛.de|牛]] [[犬.de|犬]] 5 [[玄.de|玄]] [[玉.de|玉]] [[瓜.de|瓜]] [[瓦.de|瓦]] [[甘.de|甘]] [[生.de|生]] [[用.de|用]] [[田.de|田]] [[疋.de|疋]] [[疒.de|疒]] [[癶.de|癶]] [[白.de|白]] [[皮.de|皮]] [[皿.de|皿]] [[目.de|目]] [[矛.de|矛]] [[矢.de|矢]] [[石.de|石]] [[示.de|示]] [[禸.de|禸]] [[禾.de|禾]] [[穴.de|穴]] [[立.de|立]] 6 [[竹.de|竹]] [[米.de|米]] [[糸.de|糸]] [[缶.de|缶]] [[网.de|网]] [[羊.de|羊]] [[羽.de|羽]] [[老.de|老]] [[而.de|而]] [[耒.de|耒]] [[耳.de|耳]] [[聿.de|聿]] [[肉.de|肉]] [[臣.de|臣]] [[自.de|自]] [[至.de|至]] [[臼.de|臼]] [[舌.de|舌]] [[舛.de|舛]] [[舟.de|舟]] [[艮.de|艮]] [[色.de|色]] [[艸.de|艸]] [[虍.de|虍]] [[虫.de|虫]] [[血.de|血]] [[行.de|行]] [[衣.de|衣]] [[襾.de|襾]] 7 [[見.de|見]] [[角.de|角]] [[言.de|言]] [[谷.de|谷]] [[豆.de|豆]] [[豕.de|豕]] [[豸.de|豸]] [[貝.de|貝]] [[赤.de|赤]] [[走.de|走]] [[足.de|足]] [[身.de|身]] [[車.de|車]] [[辛.de|辛]] [[辰.de|辰]] [[辵.de|辵]] [[邑.de|邑]] [[酉.de|酉]] [[釆.de|釆]] [[里.de|里]] 8 [[金.de|金]] [[長.de|長]] [[門.de|門]] [[阜.de|阜]] [[隶.de|隶]] [[隹.de|隹]] [[雨.de|雨]] [[青.de|青]] [[非.de|非]] 9 [[面.de|面]] [[革.de|革]] [[韋.de|韋]] [[韭.de|韭]] [[音.de|音]] [[頁.de|頁]] [[風.de|風]] [[飛.de|飛]] [[食.de|食]] [[首.de|首]] [[香.de|香]] 10 [[馬.de|馬]] [[骨.de|骨]] [[高.de|高]] [[髟.de|髟]] [[鬥.de|鬥]] [[鬯.de|鬯]] [[鬲.de|鬲]] [[鬼.de|鬼]] 11 [[魚.de|魚]] [[鳥.de|鳥]] [[鹵.de|鹵]] [[鹿.de|鹿]] [[麥.de|麥]] [[麻.de|麻]] 12 [[黄.de|黄]] [[黍.de|黍]] [[黑.de|黑]] [[黹.de|黹]] 13 [[黽.de|黽]] [[鼎.de|鼎]] [[鼓.de|鼓]] [[鼠.de|鼠]] 14 [[鼻.de|鼻]] [[齊.de|齊]] 15 [[齒.de|齒]] 16 [[龍.de|龍]] [[龜.de|龜]] 17 [[龠.de|龠]]
-
*[http://www.koreanisch-deutsch.de/index.php?cl=ger koreanisch-deutsch]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)</div>
-
*[http://albertmartin.de/latein/ latein]
+
[[TÌM ÂM]]
-
*[http://dict.leo.org/ leo]
+
1 [[一.viet|一]] [[丨.viet|丨]] [[丶.viet|丶]] [[丿.viet|丿]] [[乙.viet|乙]] [[亅.viet|亅]] 2 [[二.viet|二]] [[亠.viet|亠]] [[人.viet|人]] [[儿.viet|儿]] [[入.viet|入]] [[八.viet|八]] [[冂.viet|冂]] [[冖.viet|冖]] [[冫.viet|冫]] [[几.viet|几]] [[凵.viet|凵]] [[刀.viet|刀]] [[力.viet|力]] [[勹.viet|勹]] [[匕.viet|匕]] [[匚.viet|匚]] [[匸.viet|匸]] [[十.viet|十]] [[卜.viet|卜]] [[卩.viet|卩]] [[厂.viet|厂]] [[厶.viet|厶]] [[又.viet|又]] 3 [[口.viet|口]] [[囗.viet|囗]] [[土.viet|土]] [[士.viet|士]] [[夂.viet|夂]] [[夊.viet|夊]] [[夕.viet|夕]] [[大.viet|大]] [[女.viet|女]] [[子.viet|子]] [[宀.viet|宀]] [[寸.viet|寸]] [[小.viet|小]] [[尢.viet|尢]] [[尸.viet|尸]] [[屮.viet|屮]] [[山.viet|山]] [[巛.viet|巛]] [[工.viet|工]] [[己.viet|己]] [[巾.viet|巾]] [[干.viet|干]] [[幺.viet|幺]] [[广.viet|广]] [[廴.viet|廴]] [[廾.viet|廾]] [[弋.viet|弋]] [[弓.viet|弓]] [[彐.viet|彐]] [[彡.viet|彡]] [[彳.viet|彳]] 4 [[心.viet|心]] [[戈.viet|戈]] [[戶.viet|戶]] [[手.viet|手]] [[支.viet|支]] [[攴.viet|攴]] [[文.viet|文]] [[斗.viet|斗]] [[斤.viet|斤]] [[方.viet|方]] [[无.viet|无]] [[日.viet|日]] [[曰.viet|曰]] [[月.viet|月]] [[木.viet|木]] [[欠.viet|欠]] [[止.viet|止]] [[歹.viet|歹]] [[殳.viet|殳]] [[毋.viet|毋]] [[比.viet|比]] [[毛.viet|毛]] [[氏.viet|氏]] [[气.viet|气]] [[水.viet|水]] [[火.viet|火]] [[爪.viet|爪]] [[父.viet|父]] [[爻.viet|爻]] [[爿.viet|爿]] [[片.viet|片]] [[牙.viet|牙]] [[牛.viet|牛]] [[犬.viet|犬]] 5 [[玄.viet|玄]] [[玉.viet|玉]] [[瓜.viet|瓜]] [[瓦.viet|瓦]] [[甘.viet|甘]] [[生.viet|生]] [[用.viet|用]] [[田.viet|田]] [[疋.viet|疋]] [[疒.viet|疒]] [[癶.viet|癶]] [[白.viet|白]] [[皮.viet|皮]] [[皿.viet|皿]] [[目.viet|目]] [[矛.viet|矛]] [[矢.viet|矢]] [[石.viet|石]] [[示.viet|示]] [[禸.viet|禸]] [[禾.viet|禾]] [[穴.viet|穴]] [[立.viet|立]] 6 [[竹.viet|竹]] [[米.viet|米]] [[糸.viet|糸]] [[缶.viet|缶]] [[网.viet|网]] [[羊.viet|羊]] [[羽.viet|羽]] [[老.viet|老]] [[而.viet|而]] [[耒.viet|耒]] [[耳.viet|耳]] [[聿.viet|聿]] [[肉.viet|肉]] [[臣.viet|臣]] [[自.viet|自]] [[至.viet|至]] [[臼.viet|臼]] [[舌.viet|舌]] [[舛.viet|舛]] [[舟.viet|舟]] [[艮.viet|艮]] [[色.viet|色]] [[艸.viet|艸]] [[虍.viet|虍]] [[虫.viet|虫]] [[血.viet|血]] [[行.viet|行]] [[衣.viet|衣]] [[襾.viet|襾]] 7 [[見.viet|見]] [[角.viet|角]] [[言.viet|言]] [[谷.viet|谷]] [[豆.viet|豆]] [[豕.viet|豕]] [[豸.viet|豸]] [[貝.viet|貝]] [[赤.viet|赤]] [[走.viet|走]] [[足.viet|足]] [[身.viet|身]] [[車.viet|車]] [[辛.viet|辛]] [[辰.viet|辰]] [[辵.viet|辵]] [[邑.viet|邑]] [[酉.viet|酉]] [[釆.viet|釆]] [[里.viet|里]] 8 [[金.viet|金]] [[長.viet|長]] [[門.viet|門]] [[阜.viet|阜]] [[隶.viet|隶]] [[隹.viet|隹]] [[雨.viet|雨]] [[青.viet|青]] [[非.viet|非]] 9 [[面.viet|面]] [[革.viet|革]] [[韋.viet|韋]] [[韭.viet|韭]] [[音.viet|音]] [[頁.viet|頁]] [[風.viet|風]] [[飛.viet|飛]] [[食.viet|食]] [[首.viet|首]] [[香.viet|香]] 10 [[馬.viet|馬]] [[骨.viet|骨]] [[高.viet|高]] [[髟.viet|髟]] [[鬥.viet|鬥]] [[鬯.viet|鬯]] [[鬲.viet|鬲]] [[鬼.viet|鬼]] 11 [[魚.viet|魚]] [[鳥.viet|鳥]] [[鹵.viet|鹵]] [[鹿.viet|鹿]] [[麥.viet|麥]] [[麻.viet|麻]] 12 [[黄.viet|黄]] [[黍.viet|黍]] [[黑.viet|黑]] [[黹.viet|黹]] 13 [[黽.viet|黽]] [[鼎.viet|鼎]] [[鼓.viet|鼓]] [[鼠.viet|鼠]] 14 [[鼻.viet|鼻]] [[齊.viet|齊]] 15 [[齒.viet|齒]] 16 [[龍.viet|龍]] [[龜.viet|龜]] 17 [[龠.viet|龠]]
-
字典
+
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
-
*[http://www.zdic.net/ zdic]
+
由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)
-
*[http://www.cojak.org/index.php?function=about cojak]
+
秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
-
*[http://nom.ghoxy.com/ ghoxy]
+
二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)
-
*[http://www.glossika.com/en/dict/viet.php glossika Chữ Nôm dictionary]
+
共觸(Kon'takt):
-
*[http://www.nomna.org/index.php?IDcat=23 nomna]
+
E膜(E-mail): 1773151058@qq.com
-
*[http://sager-pc.cs.nyu.edu/~huesoft/tracuu/vietnom.php? vietnom]
+
額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)
-
*[http://www.nomfoundation.org/index.php?IDcat=52 nomfoundation]
+
== 領些(Link's) ==
-
*[http://lingweb.eva.mpg.de/kanji/index.html?kanji= eva.mpg kanji dictionary]
+
*[http://zhuanti.ziti88.com/ 篆體]
-
*[http://pagesperso-orange.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm pagesperso-orange hanviet dictionary]
+
*[http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2013/0731/276587.html 關於作者嘅新快報報道]
-
*[http://cn.voicedic.com/index.asp?translating=active&language=Cantonese 中國方言字典]
+
*[http://www.mdgd808.com 深圳明德格道文化傳播有限公司]
-
維基百科
+
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]
-
*[http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/vi-nom/%E5%BC%B5%E6%AD%A3 incubator.wikimedia vi-nom]
+
*[http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5028029.html 漢語印歐語詞彙比較 —— 周及徐著]
-
*[http://kore.wikia.com/wiki/%EB%8C%80%EB%AC%B8 kore.wikia]
+
*[http://books.google.com/books?id=QwaFAAAAIAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 廣東省土話詞彙(1828年出版!)]
-
詞源學
+
*[http://usa.mdbg.net/ 英漢漢英詞典]
-
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf sino-platonic]
+
*[http://www.cantonese.sheik.co.uk/scripts/wordlist.htm 英粵粵英詞典]
-
*[http://ishare.iask.sina.com.cn/f/5028029.html 漢語印歐語詞彙比較—— 周及徐著]
+
*[http://vdict.com/ 英越越英詞典]
 +
 
 +
*[http://www.hanviet.org/ 漢越音字典]
 +
 
 +
*[http://www.mydict.com/ 德漢漢德詞典]
 +
 
 +
*[http://www.wadoku.de/ 德日日德詞典]
 +
 
 +
*[http://www.edu.tw/files/bulletin/M0001/300iongji_960523.pdf 部分閩南話詞彙]
 +
 
 +
*[http://www.zdic.net/ 漢典]
 +
 
 +
*[http://www.nomfoundation.org/index.php?IDcat=52 喃字字典]
 +
 
 +
*[http://lingweb.eva.mpg.de/kanji/index.html?kanji= 中日韓越漢字字典]
 +
 
 +
*[http://cn.voicedic.com/index.asp?translating=active&language=Cantonese 中國方言字典]
-
*[http://www.vny2k.com/hannom/tunguyen.asp vny2k han nom tung nguyen]
+
*[http://www.vny2k.com/hannom/tunguyen.asp 詞源漢喃]
-
*[http://www.etymonline.com/ etymonline]
+
*[http://www.etymonline.com/ 英語詞源詞典]
-
*[http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl starling]
+
*[http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl 全球語言詞源詞典]
-
論壇
+
*[http://www.flying-w.net/knowledge/Cantonese/ 粵語學習網站]
-
*[http://hkcanton.mysinablog.com/ 香港粵語論壇]
+
*[http://openlibrary.org/books/OL13999714M/China%27s_place_in_philology 1871年嘅漢歐同源研究]

Version vom 12:08, 2. Mär. 2018

惠降焉 徂 秦歐羌然呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)


秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!

진강에 오신 것을 환영합니다!


迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 禫奧(Sky Darm'os)

偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮焉 斯 一矣 PDF回元 返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


㗂越(Tiếng Việt)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


䤝也弋(Eng|l|ish)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


話僮(Vah|cuengh)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰(Thai)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


欸編也(E|span|iol)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

韓國語(한국어)

A B C CH D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y


讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越(Tiếng Việt): 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

諦(Deutsch): 姄焉理矣

書壯: 文章書壯

謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字焉(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字焉(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字焉(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge