Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (嘹書 信書 謂얼簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch )
Zeile 87: Zeile 87:
[[A.gr|A]] [[C.gr|C]] [[D.gr|D]] [[E.gr|E]] [[F.gr|F]] [[G.gr|G]] [[I.gr|I]] [[K.gr|K]] [[L.gr|L]] [[M.gr|M]] [[N.gr|N]] [[O.gr|O]] [[P.gr|P]] [[R.gr|R]] [[S.gr|S]] [[T.gr|T]] [[U.gr|U]] [[V.gr|V]] [[X.gr|X]] [[Z.gr|Z]]
[[A.gr|A]] [[C.gr|C]] [[D.gr|D]] [[E.gr|E]] [[F.gr|F]] [[G.gr|G]] [[I.gr|I]] [[K.gr|K]] [[L.gr|L]] [[M.gr|M]] [[N.gr|N]] [[O.gr|O]] [[P.gr|P]] [[R.gr|R]] [[S.gr|S]] [[T.gr|T]] [[U.gr|U]] [[V.gr|V]] [[X.gr|X]] [[Z.gr|Z]]
 +
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㒎있</div> Schwäb-isch
 +
 +
[[A.swg|A]] [[C.swg|C]] [[D.swg|D]] [[E.swg|E]] [[F.swg|F]] [[G.swg|G]] [[I.swg|I]] [[K.swg|K]] [[L.swg|L]] [[M.swg|M]] [[N.swg|N]] [[O.swg|O]] [[P.swg|P]] [[R.swg|R]] [[S.swg|S]] [[T.swg|T]] [[U.swg|U]] [[V.swg|V]] [[X.swg|X]] [[Z.swg|Z]]
== 信書 嘹書 謂얼簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch ==
== 信書 嘹書 謂얼簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch ==

Version vom 10:00, 17. Feb. 2010

心豊 慰迎언 至 秦오羌안있언 維基!

herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)

慰迎 至 祂 秦오羌안익 維基!

wel-come to the sin-o-germ-an-ic wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𠇍百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào-mừng bạn đến với bách-khoa-toàn-thư mở duy-cơ-bách-khoa tần-khương! (越)

歡迎嚟到秦羌維基百科!

fun1-jing4 lai4 dou3 ceon4-goeng1 wai4-gei1-baak3-fo1! (粵)

歡迎來到秦羌維基百科!

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (中)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...


頁언數:9.038

seit-en-zal: 9.038

原얼: 霄 腸옷

gründ-er: skai darm-os

她 秦엣있어 書 噞 際언譬豊어 信書

die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift

她 拉丁있어 書 噞 際언譬豊어 嘹書

die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift

Inhaltsverzeichnis

嘹書 信書 謂얼簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch 

德ㅆ
deut-sch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Z

㗂越
tiếng việt

A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

粵語
jyut6 jyu5

A B C D E F G H I J K L M N O P S T U W Z

英맀
ing-lish

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

애潘올
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

字壯
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

希臘읶아
Ελ-λην-ικ-ά

A C D E F G I K L M N O P R S T U V X Z

㒎있
Schwäb-isch

A C D E F G I K L M N O P R S T U V X Z

信書 嘹書 謂얼簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織어 text-e

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

喃字

選字法 tuyển tự pháp

漢字化德文

姄언理어 men-sch-en-recht-e

預聲ㄌ預唸ㄣ per-son-al-pro-nom-en

時範ㄣ zeit-form-en

後綴 hòu​zhuì​

𨁲缺叿ㄣ ab-kürz-ung-en

書本

簿ㄦ büch-er

連스 link-s 

詞典

字典

維基百科

詞源學

韓契

輸入法

字庫

Persönliche Werkzeuge