Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (連厶 link-s )
K (嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch )
Zeile 64: Zeile 64:
[[A]] [[B]] [[C]] [[D]] [[E]] [[F]] [[G]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KN]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SCHP]] [[SCHT]] [[SCHW]] [[T]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
[[A]] [[B]] [[C]] [[D]] [[E]] [[F]] [[G]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KN]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SCHP]] [[SCHT]] [[SCHW]] [[T]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㗂越 ([[格𢵬𡨸喃]])</div> tiếng việt
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[㗂越]] ([[格𢵬𡨸喃]])</div> tiếng việt
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]

Version vom 22:45, 22. Mär. 2010

心豊 慰趛嗯 至 秦阿羌員似ㄣ 維基!

herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)

慰趛 至 祂 秦阿羌員嘅 維基!

wel-come to the sin-o-germ-an-ic wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào-mừng bạn đến với bách-khoa-toàn-thư mở duy-cơ-bách-khoa tần-khương! (越)

歡迎嚟到秦羌維基百科!

fun1-jing4 lei4 dou3 ceon4-goeng1 wai4-gei1-baak3-fo1! (粵)

歡迎來到秦羌維基百科!

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (中)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

...


識嗯 佚 晝ㄙ:

zeich-en des tag-es: aug

頁們數:9.038

seit-en-zal: 9.038

原者: 霄 腸ㄛ

gründ-er: skei darm-os

啲 秦ㄙ似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 信書

die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift

啲 拉丁似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 嘹書

die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift

Inhaltsverzeichnis

嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch 

德似
deut-sch

A B C D E F G H I J K KN L M N O P PF Q R S SCH SCHL SCHM SCHN SCHP SCHT SCHW T U W X Z ZW

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

英似
ing-lish

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

阿潘哩
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 嘹書 謂們簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織們 text-e

人權

秦阿 chin-a

ding

mensch

姄們理們 mensch-en-recht-e

漢字化

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

簿ㄦ büch-er

連厶 link-s 

詞典

字典

維基百科

詞源學

Persönliche Werkzeuge