Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K (嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch )
Zeile 85: Zeile 85:
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">阿潘哩</div> e-spañ-ol
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">阿潘㖇</div> e-spañ-ol
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]

Version vom 16:24, 16. Apr. 2010

心豊 嘉臵嗯 至 秦阿羌員似ㄣ 維基!

herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)

嘉臵 至 啲 秦阿羌員嘅 維基!

wel-kam tu dha sin-ou-dzhoem-aen-ik wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào mừng bạn đến với bách khoa toàn thư mở duy-cơ bách khoa tần-khương! (越)

歡迎嚟到秦羌維基百科!

fun1jing4 lei4dou3 ceon4goeng1 wai4gei1baak3fo1! (粵)

歡迎來到秦羌維基百科!

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (華)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations

識嗯 佚 晝ㄙ:

zeich-en des tag-es: aug

頁們數:9.038

seit-en-zal: 9.038

原者: 霄 腸ㄛ

gründ-er: skei darm-os

啲 秦ㄙ似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 信書

die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift

啲 拉丁似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 嘹書

die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift

Inhaltsverzeichnis

嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch 

德似
deut-sch

A B C D DSCH E F G H I J K KN L M N O P PF Q R S SCH SCHL SCHM SCHN SCHP SCHT SCHW T TSCH U W X Z ZW

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似 (英文拼寫方案
ing-lish

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

阿潘㖇
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 嘹書 謂們簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織們 text-e

人權

英文拼寫方案

秦阿 chin-a

ding

mensch

姄們理們 mensch-en-recht-e

漢字化

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

簿ㄦ büch-er

連厶 link-s 

詞典

字典

維基百科

詞源學

論壇

Persönliche Werkzeuge