Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (連厶 link-s )
K (嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch )
Zeile 76: Zeile 76:
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[D.eng|D]] [[DH.eng|DH]] [[DZH.eng|DZH]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[TSH.eng|TSH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[Z.eng|Z]]
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[D.eng|D]] [[DH.eng|DH]] [[DZH.eng|DZH]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[TSH.eng|TSH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[Z.eng|Z]]
 +
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">韓國語</div> han-gug-eo
 +
 +
[[A.kor|A]] [[B.kor|B]] [[CH.kor|CH]] [[D.kor|D]] [[E.kor|E]] [[G.kor|G]]  [[H.kor|H]] [[I.kor|I]] [[J.kor|J]] [[JJ.kor|JJ]] [[K.kor|K]] [[KK.kor|KK]] [[M.kor|M]] [[N.kor|N]] [[O.kor|O]] [[P.kor|P]] [[PP.kor|PP]] [[S.kor|S]] [[SS.kor|SS]] [[T.kor|T]] [[TT.kor|TT]] [[U.kor|U]] [[W.kor|W]] [[Z.kor|Z]]
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">字壯 ([http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法])</div> saw cuengh
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">字壯 ([http://gdzhdb.l10n-support.com/legacy/sawndip0619.html 壯文輸入法])</div> saw cuengh

Version vom 02:19, 30. Apr. 2010

心豊 嘉臵嗯 至 秦哦羌員似ㄣ 維基!

herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)

嘉臵 至 啲 秦哦羌員嘅 維基!

wel-kam tu dha sin-ou-dzhoem-aen-ik wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào mừng bạn đến với bách khoa toàn thư mở duy-cơ bách khoa tần-khương! (越)

歡迎嚟到秦羌維基百科!

fun1jing4 lei4dou3 ceon4goeng1 wai4gei1baak3fo1! (粵)

歡迎來到秦羌維基百科!

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (華)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations

識嗯 佚 晝ㄙ:

zeich-en des tag-es: aug

頁們數:9.038

seit-en-zal: 9.038

原者: 霄 腸ㄛ

gründ-er: skei darm-os

啲 秦ㄙ似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 信書

die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift

啲 拉丁似ㄝ 書 噞 際嗯譬豊ㄝ 嘹書

die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift

Inhaltsverzeichnis

嘹書 信書 謂們簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch 

德似
deut-sch

A B C D DSCH E F G H I J K KN L M N O P PF Q R S SCH SCHL SCHM SCHN SCHP SCHT SCHW T TSCH U W X Z ZW

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似 (英文拼寫方案
ing-lish

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

韓國語
han-gug-eo

A B CH D E G H I J JJ K KK M N O P PP S SS T TT U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

阿潘㖇
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 嘹書 謂們簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織們 text-e

人權

英文拼寫方案

秦阿 chin-a

ding

mensch

姄們理們 mensch-en-recht-e

漢字化

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

簿ㄦ büch-er

連厶 link-s 

詞典

字典

維基百科

詞源學

論壇

Persönliche Werkzeuge