Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (織 tekst)
K
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">心豊嘉臵至秦羌維基!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">心豊嘉臵至秦羌維基!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
-
herts-lih vill-komm tsu zin-germ-vi-ki! (德)
+
herts-lih vil-kom tsu ziin-germ-vi-ki! (德)
haat-li wel-kam tu sin-dzhoem-wi-ki! (英)
haat-li wel-kam tu sin-dzhoem-wi-ki! (英)
Zeile 42: Zeile 42:
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">頁數:{{NUMBEROFPAGES}}
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">頁數:{{NUMBEROFPAGES}}
</div>
</div>
-
zait-tsal: {{NUMBEROFPAGES}}
+
zait-tsaal: {{NUMBEROFPAGES}}
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">原兒: [[霄 腸ㄛ]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">原者: [[霄 腸ㄛ]]
</div>
</div>
gründ-er: skai darm-os
gründ-er: skai darm-os
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦似 書 噞 際譬豊 信書</div>
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦似 書 噞 際譬豊 信書</div>
-
shin-esh srift als tsvishn-sprah-lih zinn-srift
+
shiin-eesh srift als tsvish-spraah-lih zin-srift
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">拉丁似 書 噞 際譬豊 嘹書</div>
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">拉丁似 書 噞 際譬豊 嘹書</div>
-
lat-ain-ish srift als tsvishn-sprah-lih laut-srift
+
lat-ain-ish srift als tsvish-spraah-lih laut-srift
-
== 籟書 信書 謂簿 laut-srift zinn-srift wort-buh ==
+
== 籟書 信書 謂簿 laut-srift zin-srift wort-buuh ==
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">德似</div> doit-sh
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">德似</div> doit-sh
Zeile 88: Zeile 88:
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
-
== 信書 籟書 謂簿 zinn-srift laut-srift wort-buh ==
+
== 信書 籟書 謂簿 zin-srift laut-srift wort-buuh ==
1 [[一]] [[丨]] [[丶]] [[丿]] [[乙]] [[亅]] 2 [[二]] [[亠]] [[人]] [[儿]][[入]] [[八]] [[冂]] [[冖]] [[冫]] [[几]] [[凵]] [[刀]] [[力]] [[勹]] [[匕]] [[匚]] [[匸]] [[十]] [[卜]] [[卩]] [[厂]] [[厶]] [[又]] 3 [[口]] [[囗]] [[土]] [[士]] [[夂]] [[夊]] [[夕]] [[大]] [[女]] [[子]] [[宀]] [[寸]] [[小]] [[尢]] [[尸]] [[屮]] [[山]] [[巛]] [[工]] [[己]] [[巾]] [[干]] [[幺]] [[广]] [[廴]] [[廾]] [[弋]] [[弓]] [[彐]] [[彡]] [[彳]] 4 [[心]] [[戈]] [[戶]] [[手]] [[支]] [[攴]] [[文]] [[斗]] [[斤]] [[方]] [[无]] [[日]] [[曰]] [[月]] [[木]] [[欠]] [[止]] [[歹]] [[殳]] [[毋]] [[比]] [[毛]] [[氏]] [[气]] [[水]] [[火]] [[爪]] [[父]] [[爻]] [[爿]] [[片]] [[牙]] [[牛]] [[犬]] 5 [[玄]] [[玉]] [[瓜]] [[瓦]] [[甘]] [[生]] [[用]] [[田]] [[疋]] [[疒]] [[癶]] [[白]] [[皮]] [[皿]] [[目]] [[矛]] [[矢]] [[石]] [[示]] [[禸]] [[禾]] [[穴]] [[立]] 6 [[竹]] [[米]] [[糸]] [[缶]] [[网]] [[羊]] [[羽]] [[老]] [[而]] [[耒]] [[耳]] [[聿]] [[肉]] [[臣]] [[自]] [[至]] [[臼]] [[舌]] [[舛]] [[舟]] [[艮]] [[色]] [[艸]] [[虍]] [[虫]] [[血]] [[行]] [[衣]] [[襾]] 7 [[見]] [[角]] [[言]] [[谷]] [[豆]] [[豕]] [[豸]] [[貝]] [[赤]] [[走]] [[足]] [[身]] [[車]] [[辛]] [[辰]] [[辵]] [[邑]] [[酉]] [[釆]] [[里]] 8 [[金]] [[長]] [[門]] [[阜]] [[隶]] [[隹]] [[雨]] [[青]] [[非]] 9 [[面]] [[革]] [[韋]] [[韭]] [[音]] [[頁]] [[風]] [[飛]] [[食]] [[首]] [[香]] 10 [[馬]] [[骨]] [[高]] [[髟]] [[鬥]] [[鬯]] [[鬲]] [[鬼]] 11 [[魚]] [[鳥]] [[鹵]] [[鹿]] [[麥]] [[麻]] 12 [[黄]] [[黍 ]] [[黑]] [[黹]] 13 [[黽]] [[鼎]] [[鼓]] [[鼠]] 14 [[鼻]] [[齊]] 15 [[齒]] 16 [[龍]] [[龜]] 17 [[龠]]
1 [[一]] [[丨]] [[丶]] [[丿]] [[乙]] [[亅]] 2 [[二]] [[亠]] [[人]] [[儿]][[入]] [[八]] [[冂]] [[冖]] [[冫]] [[几]] [[凵]] [[刀]] [[力]] [[勹]] [[匕]] [[匚]] [[匸]] [[十]] [[卜]] [[卩]] [[厂]] [[厶]] [[又]] 3 [[口]] [[囗]] [[土]] [[士]] [[夂]] [[夊]] [[夕]] [[大]] [[女]] [[子]] [[宀]] [[寸]] [[小]] [[尢]] [[尸]] [[屮]] [[山]] [[巛]] [[工]] [[己]] [[巾]] [[干]] [[幺]] [[广]] [[廴]] [[廾]] [[弋]] [[弓]] [[彐]] [[彡]] [[彳]] 4 [[心]] [[戈]] [[戶]] [[手]] [[支]] [[攴]] [[文]] [[斗]] [[斤]] [[方]] [[无]] [[日]] [[曰]] [[月]] [[木]] [[欠]] [[止]] [[歹]] [[殳]] [[毋]] [[比]] [[毛]] [[氏]] [[气]] [[水]] [[火]] [[爪]] [[父]] [[爻]] [[爿]] [[片]] [[牙]] [[牛]] [[犬]] 5 [[玄]] [[玉]] [[瓜]] [[瓦]] [[甘]] [[生]] [[用]] [[田]] [[疋]] [[疒]] [[癶]] [[白]] [[皮]] [[皿]] [[目]] [[矛]] [[矢]] [[石]] [[示]] [[禸]] [[禾]] [[穴]] [[立]] 6 [[竹]] [[米]] [[糸]] [[缶]] [[网]] [[羊]] [[羽]] [[老]] [[而]] [[耒]] [[耳]] [[聿]] [[肉]] [[臣]] [[自]] [[至]] [[臼]] [[舌]] [[舛]] [[舟]] [[艮]] [[色]] [[艸]] [[虍]] [[虫]] [[血]] [[行]] [[衣]] [[襾]] 7 [[見]] [[角]] [[言]] [[谷]] [[豆]] [[豕]] [[豸]] [[貝]] [[赤]] [[走]] [[足]] [[身]] [[車]] [[辛]] [[辰]] [[辵]] [[邑]] [[酉]] [[釆]] [[里]] 8 [[金]] [[長]] [[門]] [[阜]] [[隶]] [[隹]] [[雨]] [[青]] [[非]] 9 [[面]] [[革]] [[韋]] [[韭]] [[音]] [[頁]] [[風]] [[飛]] [[食]] [[首]] [[香]] 10 [[馬]] [[骨]] [[高]] [[髟]] [[鬥]] [[鬯]] [[鬲]] [[鬼]] 11 [[魚]] [[鳥]] [[鹵]] [[鹿]] [[麥]] [[麻]] 12 [[黄]] [[黍 ]] [[黑]] [[黹]] 13 [[黽]] [[鼎]] [[鼓]] [[鼠]] 14 [[鼻]] [[齊]] 15 [[齒]] 16 [[龍]] [[龜]] 17 [[龠]]
Zeile 136: Zeile 136:
-
[[簿ㄦ]] buh
+
[[簿ㄦ]] buuh
== 連 link ==
== 連 link ==

Version vom 01:53, 30. Mai 2010

心豊嘉臵至秦羌維基!

herts-lih vil-kom tsu ziin-germ-vi-ki! (德)

haat-li wel-kam tu sin-dzhoem-wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào mừng bạn đến với bách-khoa toàn-thư mở duy-cơ bách-khoa tần-khương! (越)

歡迎來到秦羌維基百科!

fun1jing4 loi4dou3 ceon4goeng1 Wai4gei1baak3fo1! (粵)

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (華)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...

Abbreviations


頁數:9.038

zait-tsaal: 9.038

原者: 霄 腸ㄛ

gründ-er: skai darm-os

秦似 書 噞 際譬豊 信書

shiin-eesh srift als tsvish-spraah-lih zin-srift

拉丁似 書 噞 際譬豊 嘹書

lat-ain-ish srift als tsvish-spraah-lih laut-srift

Inhaltsverzeichnis

籟書 信書 謂簿 laut-srift zin-srift wort-buuh 

德似
doit-sh

A B D DZ DZH E F G H I J K KS KV KN L M N O P PF R S SH SK SL SM SN SP SR ST SV T TS TSH TSV U V Z ZH

㗂越格𢵬𡨸喃
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語 (輕鬆粵拼3.0
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似 (英文拼寫方案
ing-lish

A B D DH DZH E F G H I J K L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH TSH U V W Z

韓國語
han-gug-eo

A B CH D E G H I J JJ K KK M N O P PP S SS T TT U W Z

字壯 (壯文輸入法
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

阿潘㖇
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

信書 籟書 謂簿 zin-srift laut-srift wort-buuh 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織 tekst

人權

英文拼寫方案

ding

mensh

姄理 mensh-reht

性交用語

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

簿ㄦ buuh

連 link 

詞典

字典

維基百科

詞源學

論壇

其他

支持德語名詞小寫的集團

Persönliche Werkzeuge