Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降焉 徂 [[秦噢羌咹呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">惠降焉 徂 [[秦歐羌然呀]]!</div> [[Datei:秦_kai.png|right]] [[Datei:羌_kai.png|right]]
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)
Zeile 13: Zeile 13:
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
 +
</div>
 +
진강에 오신 것을 환영합니다!
-
呢個網站嘅目的係將各國語言按照同源關係漢字化。咁樣可以將書面上嘅互通程度增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
+
迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)
-
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)
+
目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠系統文板𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度通曉文版𦤾𣞪度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một hệ-thống văn-bản chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới. Như vậy có thế tăng trình-độ thông-hiểu văn-bản đến mức độ cao nhất.)
-
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤喔些 迄核嚶 欸忝噢論弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒嗯 免也 湮兒律合也咿噠。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
+
他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)
-
志 此伊 閥也之 繄 她 付牒麗叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 或兒 籟描兒弋 付彎的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬麗矣 牒麗矣 付鎮麗暍 邈偣唲的 爲嗯。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
+
志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)
Zeile 28: Zeile 31:
-
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 䄡噢(Sky Darm'os)]]
+
原兒(Gründ'er)(創造者):[[霄 禫奧(Sky Darm'os)]]
-
偃譬然矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
+
偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): [http://www.facebook.com/groups/181060221934127/ Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起]
-
偃譬然矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): [http://www.chunom.org/media/ime/german/ 漢字化德文輸入法]
+
偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): [https://www.chunom.org/media/ime/german/index.html 漢字化德文輸入法]
-
購嗯 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
+
購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
[https://www.createspace.com/4527427 createspace.com]
Zeile 42: Zeile 45:
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
[http://www.amazon.com/The-German-Language-Chinese-Script/dp/1493778714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393244545&sr=8-1&keywords=the+german+language+in+chinese+script amazon.com]
-
搮嗯 斯 一矣 PDF圍元 仮 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 摁兒(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
+
搮焉 斯 一矣 PDF回元  返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278
-
== 秦繄唲的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
+
== 秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn) ==
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">諦(Deutsch)</div>
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
[[A]] [[B]] [[BL]] [[BR]] [[C]] [[CH]] [[D]] [[DR]] [[DSCH]] [[E]] [[F]] [[FL]] [[FR]] [[G]] [[GL]] [[GN]] [[GR]] [[H]] [[I]] [[J]] [[K]] [[KL]] [[KN]] [[KR]] [[L]] [[M]] [[N]] [[O]] [[P]] [[PF]] [[PFL]] [[PL]] [[PR]] [[Q]] [[R]] [[S]] [[SCH]] [[SK]] [[SCHL]] [[SCHM]] [[SCHN]] [[SP]] [[SPL]] [[SPR]] [[SCHR]] [[ST]] [[STR]] [[SCHW]] [[T]] [[TR]] [[TSCH]] [[U]] [[W]] [[X]] [[Z]] [[ZW]]
Zeile 54: Zeile 57:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nàm-wả)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">㗂越(Tiếng Việt)</div>
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
[[A.vie|A]] [[Ă.vie|Ă]] [[Â.vie|Â]] [[B.vie|B]] [[C.vie|C]] [[CH.vie|CH]] [[D.vie|D]] [[Ð.vie|Ð]] [[E.vie|E]] [[Ê.vie|Ê]] [[G.vie|G]] [[GH.vie|GH]] [[GI.vie|GI]] [[H.vie|H]] [[I.vie|I]] [[K.vie|K]] [[KH.vie|KH]] [[L.vie|L]] [[M.vie|M]] [[N.vie|N]] [[NG.vie|NG]] [[NH.vie|NH]] [[O.vie|O]] [[Ô.vie|Ô]] [[Ơ.vie|Ơ]] [[PH.vie|PH]] [[Q.vie|Q]] [[R.vie|R]] [[S.vie|S]] [[T.vie|T]] [[TH.vie|TH]] [[TR.vie|TR]] [[U.vie|U]] [[Ư.vie|Ư]] [[V.vie|V]] [[X.vie|X]] [[Y.vie|Y]]
Zeile 60: Zeile 63:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">枊弋(Eng'lisch)- 英文(Ying-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">䤝也弋(Eng|l|ish)</div>
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
[[A.eng|A]] [[B.eng|B]] [[C.eng|C]] [[CH.eng|CH]] [[D.eng|D]] [[E.eng|E]] [[F.eng|F]] [[G.eng|G]] [[H.eng|H]] [[I.eng|I]] [[J.eng|J]] [[K.eng|K]] [[KN.eng|KN]] [[L.eng|L]] [[M.eng|M]] [[N.eng|N]] [[O.eng|O]] [[P.eng|P]] [[Q.eng|Q]] [[R.eng|R]] [[S.eng|S]] [[SH.eng|SH]] [[SK.eng|SK]] [[SL.eng|SL]] [[SM.eng|SM]] [[SN.eng|SN]]  [[SP.eng|SP]] [[ST.eng|ST]] [[SW.eng|SW]] [[T.eng|T]] [[TH.eng|TH]] [[U.eng|U]] [[V.eng|V]] [[W.eng|W]] [[X.eng|X]] [[Y.eng|Y]] [[Z.eng|Z]]
Zeile 66: Zeile 69:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">壯(Zhuang)- 壯語(Zhóng-yữ)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">話僮(Vah|cuengh)</div>
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
[[A.zha|A]] [[B.zha|B]] [[C.zha|C]] [[D.zha|D]] [[E.zha|E]] [[F.zha|F]] [[G.zha|G]] [[H.zha|H]] [[I.zha|I]] [[L.zha|L]] [[M.zha|M]] [[N.zha|N]] [[O.zha|O]] [[R.zha|R]] [[S.zha|S]] [[U.zha|U]] [[V.zha|V]] [[W.zha|W]] [[Y.zha|Y]]
Zeile 72: Zeile 75:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰欄弋(Thai'länd'isch)- 泰語(Tái-yữ)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">泰(Thai)</div>
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
[[A.tha|A]] [[B.tha|B]] [[C.tha|C]] [[D.tha|D]] [[DJ.tha|DJ]] [[E.tha|E]] [[F.tha|F]] [[G.tha|G]] [[H.tha|H]] [[I.tha|I]] [[K.tha|K]] [[L.tha|L]] [[M.tha|M]] [[N.tha|N]] [[NG.tha|NG]] [[O.tha|O]] [[P.tha|P]] [[PH.tha|PH]] [[R.tha|R]] [[S.tha|S]] [[T.tha|T]] [[TH.tha|TH]] [[U.tha|U]] [[W.tha|W]] [[Y.tha|Y]]
Zeile 78: Zeile 81:
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">紡弋(Span'isch)- 西班牙文(Săi-ban-ngà-mằn)</div>
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">欸編也(E|span|iol)</div>
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
[[A.spa|A]] [[B.spa|B]] [[C.spa|C]] [[D.spa|D]] [[E.spa|E]] [[F.spa|F]] [[G.spa|G]] [[H.spa|H]] [[I.spa|I]] [[J.spa|J]] [[L.spa|L]] [[M.spa|M]] [[N.spa|N]] [[O.spa|O]] [[P.spa|P]] [[Q.spa|Q]] [[R.spa|R]] [[S.spa|S]] [[T.spa|T]] [[U.spa|U]] [[V.spa|V]] [[X.spa|X]] [[Y.spa|Y]] [[Z.spa|Z]]
 +
 +
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">韓國語(한국어)</div>
 +
 +
[[A.kor|A]] [[B.kor|B]] [[C.kor|C]] [[CH.kor|CH]] [[D.kor|D]] [[E.kor|E]] [[G.kor|G]] [[H.kor|H]] [[I.kor|I]] [[K.kor|K]] [[L.kor|L]] [[M.kor|M]] [[N.kor|N]] [[O.kor|O]] [[P.kor|P]] [[Q.kor|Q]] [[R.kor|R]] [[S.kor|S]] [[T.kor|T]] [[U.kor|U]] [[V.kor|V]] [[X.kor|X]] [[Y.kor|Y]]
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Zeile 121: Zeile 128:
書壯: [[文章書壯]]
書壯: [[文章書壯]]
-
== 謂兒簿兒(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
+
== 謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn) ==
[[德越詞典]]
[[德越詞典]]
Zeile 155: Zeile 162:
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
== 共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ) ==
-
由拾兒(Ur'heb'er):霄 䄡噢(Sky Darm|os)
+
由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)
秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)
Zeile 168: Zeile 175:
== 領些(Link's) ==
== 領些(Link's) ==
 +
 +
*[http://linguaevum.ddns.net/ 十五種語言的輸入法]
 +
 +
*[http://zhuanti.ziti88.com/ 篆體]
 +
 +
*[http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2013/0731/276587.html 關於作者嘅新快報報道]
 +
 +
*[http://www.mdgd808.com 深圳明德格道文化傳播有限公司]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]
*[http://www.sino-platonic.org/complete/spp007_old_chinese.pdf 古漢語裏的印歐語詞彙 —— 張聰東著]

Aktuelle Version vom 11:36, 24. Nov. 2019

惠降焉 徂 秦歐羌然呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)


秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!

진강에 오신 것을 환영합니다!


迡個網站己目的係將各國語言按照同源關係漢字化。恁樣可以將書面上己互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠系統文板𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度通曉文版𦤾𣞪度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một hệ-thống văn-bản chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới. Như vậy có thế tăng trình-độ thông-hiểu văn-bản đến mức độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤厄些 迄核夃 徂 欸忝歐邏弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒焉 免也 湮欵律翕也乙夷。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥也之 繄 她 付牒似叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 若爾 籟描爾弋 發玩的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬似矣 牒似矣 付鎮似暍 邈偣尒的 爲焉。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 禫奧(Sky Darm'os)

偃譬焉的矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬焉的矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購焉 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮焉 斯 一矣 PDF回元 返 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 隱爾(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄尒的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


㗂越(Tiếng Việt)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


䤝也弋(Eng|l|ish)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


話僮(Vah|cuengh)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰(Thai)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


欸編也(E|span|iol)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

韓國語(한국어)

A B C CH D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y


讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越(Tiếng Việt): 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

諦(Deutsch): 姄焉理矣

書壯: 文章書壯

謂爾簿爾(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字焉(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字焉(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字焉(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 禫奧(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge