Hauptseite

Aus Sinogermania

Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 22:38, 18. Mär. 2014 durch Sky Darmos (Diskussion | Beiträge).
Wechseln zu: Navigation, Suche
惠降嗯 徂 秦噢羌咹呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)呢個網站嘅目的係將各國語言按照同源關係漢字化。咁樣可以將書面上嘅互通程度增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục đích của trang mạng này là vì các ngôn ngữ trên thế giới phát triển một các viết bằng chữ Hán. Như vậy có thế tăng gia trình độ hộ thông văn bản đến hạn độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤喔些 迄核嚶 徂 欸忝哦論弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒嗯 免吔 湮兒律合吔咿噠。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥吔之 繄 她 付牒麗叿 付折嗯爾 譬嗯 媒 彥兀弋 或兒 籟描兒弋 付彎的嗯 秦繄弋嗯 牒字嗯。這透 該 她 際嗯譬麗欸 牒麗欸 付鎮麗暍 邈偣唲的 爲嗯。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 䄡噢(Sky Darm'os)

偃譬嗯的 額簿合欸(Ent'sprech'en'de Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬嗯的 湮給欸媒朅欸(Ent'sprech'en'de Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購嗯 斯 它 簿 《她 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮嗯 斯 一欸 PDF圍元 仮 《她欸 諦欸 譬欸 湮 秦繄弋爾 劄》 摁兒(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄唲的 牒嗯(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nàm-wả)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


枊弋(Eng'lisch)- 英文(Ying-mằn)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


壯(Zhuang)- 壯語(Zhóng-yữ)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰欄弋(Thai'länd'isch)- 泰語(Tái-yữ)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


紡弋(Span'isch)- 西班牙文(Săi-ban-ngà-mằn)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z


讀叿之列嗯(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋吔(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越: 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

書壯: 文章書壯

謂兒簿兒(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字嗯出惠媒朅嗯(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字嗯(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給欸媒朅欸(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字嗯(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字嗯(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋吔湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 䄡噢(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念欸(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念欸(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge