Hauptseite

Aus Sinogermania

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 13: Zeile 13:
-
秦羌에 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
+
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!
 +
</div>
진강에 오신 것을 환영합니다!
진강에 오신 것을 환영합니다!

Version vom 10:08, 3. Jan. 2015

惠降焉 徂 秦噢羌咹呀

Will-komm-en zu Sin-o-germ-an-ia! (德)

Wel-come to sin-o-germ-an-ia! (英)

嘲𢜏伴𦤾唄張𦁸秦羌

Chào-mừng bạn đến với trang-mạng Tần-Khương! (越)

歡迎來到秦羌網

Fun-yìng lòi-dóu Cờn-Gơng-Mõng! (粵)

Huān-yíng lái-​dào Qín-Qiāng-Wǎng! (華)


秦羌厓 嗚伸 去乙 歡迎哈呢哆!

진강에 오신 것을 환영합니다!


呢個網站嘅目的係將各國語言按照同源關係漢字化。咁樣可以將書面上嘅互通性增加到最高限度。(Ni gó mõng-zhạm gé mụk-dik hặi gók guók yữ-yìn ón-zhíu tùng-yừn guan-hặi gé hón-zị-fá. Gắm-yợng hỏ-yĩ zơng shư-mịn-shợng gé wụ-tung chìng-dọu zăng-ga dóu zớư gou hạn-dọu.)

目的𧵑張𦁸尼羅爲各言語𨕭世界發展𠬠格曰凴𡨸漢。如丕𣎏勢增加程度互通文版𦤾限度高一。(Mục-đích của trang mạng này là phát-triển một các viết bằng chữ Hán cho các ngôn-ngữ trên thế-giới . Như vậy có thế tăng trình-độ hộ-thông văn-bản đến hạn-độ cao nhất.)

他 諳 挹 此 緯趄 繄 徂 秦繄繄 皆 呤喔些 迄核嚶 徂 欸忝噢論弋 戾揧元些。此 惠 邈偣繄 他爾 挒嗯 免也 湮兒律合也咿噠。(The aim of this web'site is to sin'is'ize all lang'uag'es a'ccord'ing to e'tym'o'log'ic re'lat'ion's. This will max'im'ize their writt'en mut'al int'e'llig'ib'il'i'ty.)

志 此伊 閥也之 繄 她 付牒麗叿 付折焉爾 譬焉 媒 彥兀弋 或兒 籟描兒弋 付彎的焉 秦繄弋焉 牒字焉。這透 該 她 際焉譬麗矣 牒麗矣 付鎮麗暍 邈偣唲的 爲嗯。(Ziel dies'es Port'al's ist die Ver'schrift'lich'ung ver'schied'en'er Sprach'en mit gen'et'isch od'er laut'mal'er'isch ver'wand't'en chin'es'isch'en Schrift'zeich'en. Da'durch soll die zwisch'en'sprach'lich'e schrift'lich'e Ver'ständ'lich'keit max'im'ier't werd'en.)


漢字化的首要原則: 音近,義亦近!


原兒(Gründ'er)(創造者):霄 䄡噢(Sky Darm'os)

偃譬然矣 額簿合矣(Ent'sprech'end'e Face'book-Grupp'e): Sinogermania ─ 漢字化西方語言 ─ 從德文做起

偃譬然矣 湮給矣媒朅矣(Ent'sprech'end'e Ein'gab'e'met'hod'e): 漢字化德文輸入法

購嗯 斯 它 簿 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 牒》(Kauf'en Sie das Buch "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift"):

createspace.com

amazon.de

amazon.com

搮嗯 斯 一矣 PDF圍元 仮 《她 諦矣 譬矣 湮 秦繄弋爾 劄》 摁兒(Lad'en Sie ein'e PDF-Vers'ion von "Die Deutsch'e Sprach'e in Chin'es'isch'er Schrift" runt'er):

https://www.payloadz.com/go/sip?id=2447278

Inhaltsverzeichnis

秦繄唲的 牒焉(Sin'is'ier'te Schrift'en)- 漢字化語文(Hón-zị-fá yữ-mằn)

諦(Deutsch)

A B BL BR C CH D DR DSCH E F FL FR G GL GN GR H I J K KL KN KR L M N O P PF PFL PL PR Q R S SCH SK SCHL SCHM SCHN SP SPL SPR SCHR ST STR SCHW T TR TSCH U W X Z ZW


㗂越(Tiếng Việt)

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y


䤝也弋(Eng|l|ish)

A B C CH D E F G H I J K KN L M N O P Q R S SH SK SL SM SN SP ST SW T TH U V W X Y Z


話僮(Vah|cuengh)

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y


泰(Thai)

A B C D DJ E F G H I K L M N NG O P PH R S T TH U W Y


欸編也(E|span|iol)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

韓國語(한국어)

A B C CH D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y


讀叿之列焉(Les'ung's'list'en)- 讀音列表選集(dụk-yăm lịt-bỉu sửn-zạp)

𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

藝弋也(Art'ik'el)- 文章(mằn-zhớng)

㗂越(Tiếng Việt): 𠳒歌 | 文章㗂越 | 京族喃字史歌集

諦(Deutsch): 姄焉理矣

書壯: 文章書壯

謂兒簿兒(Wört'er'büch'er)- 詞典(cì dỉn)

德越詞典

德粵詞典

粵德詞典

字焉出惠媒朅焉(Zeich'en'aus'wahl'met'hod'en)- 選字法(Sửn Zị Fát)

喃字焉(Nôm-Zeichen): 格𢵬𡨸喃

湮給矣媒朅矣(Ein'gab'e'met'hod'e)- 輸入法(shư yặp fát)

壯字焉(Zhuang-Zeich'en): 壯文輸入法

廣東繄弋(Kan'ton'es'isch): 輕鬆粵拼3.0

喃字焉(Nôm-Zeich'en): 喃字輸入法

蘿弋也湮迪(Rad'ik'al'in'dex)- 部首檢字表(bọu-shẳu gỉm-zị bỉu)

諦(Deutsch)- 德文(Dăk-mằn)

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

越南繄弋(Viet'nam'es'isch)- 越南話(Yựt-Nam-wả)

TÌM ÂM

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

共觸(Kon'takt)- 聯繫(liên-hệ)

由拾兒(Ur'heb'er):霄 䄡噢(Sky Darm|os)

秦繄弋兒 念矣(Chin'es'isch'er Nam'e):藍昊(Làm Họu | Gram Groß)

二的念矣(Zwei't'nam'e):藍霄漢(Làm Siu Hón | Gram Sky Khan)

共觸(Kon'takt):

E膜(E-mail): 1773151058@qq.com

額簿(Face'book): Sky Darmos(藍霄漢)

領些(Link's)

Persönliche Werkzeuge