Hauptseite

Aus Sinogermania

Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 01:24, 12. Mär. 2010 durch Sky Darmos (Diskussion | Beiträge).
Wechseln zu: Navigation, Suche
心豊慰迎ㄣ至秦ㄛ羌員似ㄣ維基!

herz-lich will-komm-en zum sin-o-germ-an-isch-en wi-ki! (德)

慰迎至祂秦ㄛ羌員嘅維基!

wel-come to the sin(o)-germ-an-ic wi-ki! (英)

嘲𢜏伴𦤾𢭲百科全書𨷑維基百科秦羌!

chào-mừng bạn đến với bách-khoa-toàn-thư mở duy-cơ-bách-khoa tần-khương! (越)

歡迎嚟到秦羌維基百科!

fun1-jing4 lai4 dou3 ceon4-goeng1 wai4-gei1-baak3-fo1! (粵)

歡迎來到秦羌維基百科!

huān​yíng lái​dào QínQiāng​ Wéi​jī​bǎi​kē​! (中)


𠉞𪔠簿

𨡕𠍤

祿

歿𥟊𣈕

𤶸鹿

𦧺

、...


頁ㄣ數:9.038

seit(n)-zal: 9.038

原者: 霄 腸옷

gründ-er: skei darm-os

啲 秦ㄙ似ㄝ 書 噞 際ㄣ譬豊ㄝ 信書

die chin-es-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e sinn-schrift

啲 拉丁似ㄝ 書 噞 際ㄣ譬豊ㄝ 嘹書

die lat-ein-isch-e schrift als zwisch-en-sprach-lich-e laut-schrift

Inhaltsverzeichnis

嘹書 信書 謂ㄦ簿 laut-schrift sinn-schrift wört-er-buch 

德似
deut-sch

A B C D E F G H I J K L M N O P PF Q R S SCH SCHL SCHM SCHN SCHP SCHT SCHW T U W X Z ZW

㗂越
tiếng việt

A Ă Â B C CH D Ð E Ê G GH GI H I K KH L M N NG NH O Ô Ơ PH Q R S T TH TR U Ư V X Y

粵語
jyut6 jyu5

A B C D E F G GW H I J K KW L M N NG O P S T U W Z

英似
ing-lish

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

어潘올
e-spañ-ol

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y Z

thai

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Y

字壯
saw cuengh

A B C D E F G H I L M N O R S U V W Y

希臘嘅ㄚ
Ελ-λην-ικ-ά

A C D E F G I K L M N O P R S T U V X Z

㒎似
Schwäb-isch

A C D E F G I K L M N O P R S T U V X Z

信書 嘹書 謂ㄦ簿 sinn-schrift laut-schrift wört-er-buch 

1 丿 2 3 广 4 5 6 7 8 9 10 11 鹿 12 13 14 15 16 17 

織ㄝ text-e

漢字化

漢字化德語

漢字化英語

漢字化希臘語

後綴

粵語

粵字

制水歌

粵語擬聲詞

文章

人權

姄ㄣ理ㄝ mensch-en-recht-e

𨁲缺叿ㄣ ab-kürz-ung-en

語言學家

張聰東 Zhāng Cōng​dōng​

周及徐 Zhōu Jí​xú​

高晶一 Gāo​ Jīng​yī​

聲調

聲調 shēng​diào​

喃字

選字法 tuyển tự pháp

書本

簿ㄦ büch-er

連ㄙ link-s 

詞典

字典

維基百科

詞源學

韓契

輸入法

字庫

Persönliche Werkzeuge