M

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

ma

 • 媽 ma (ma/mom) ~ ma (mā | ma);媽媽

【媽媽】Ma-ma、【媽咪】Ma-mi、【媽媽】Ma-mma

 • 嬤 ma (ma) ~ ma/mà (mā | ma);祖母 ~ 奶奶
 • 嫲 ma (ma) ~ mà (má | ma);祖母 ~ 奶奶(粵字)

【阿嫲】O-ma

maar

 • 海 maar (maar) → meer
 • 湄 maar (maar) → meer

【湄】Maar

maat

 • 秣 maat (mate) → mast

【秣】Maat

mach

 • 摸 mach (make) ~ mỏu/mók (mó | mô);做、幹、搞、捏 ~ 用手接觸或接觸後輕輕摩動;另見:mack, mak, metz

【摸E】Mach-e、【摸N】mach-en、【摸役】Mach-werk

macht

 • 慕 macht (might) → mög

【慕】Macht、【慕有者】Macht-hab-er、【慕嘅】mächt-ig、【慕場】Macht-kampf、【慕離】macht-los、【慕邳I啼嘅】Macht-pol-i-t-ik、【慕沛】macht-voll、【慕謂】Macht-wort

mack

 • 摸 mack (make) → mach

【摸者】Mack-er

mad

 • 蟔 mad (made) ~ mặt (mò | mật);蛆 ~ 蛅蟖,一種毛蟲,背毛螫人;另見:mett, mott

【蟔E】mad-e、【蟔嘅】mad-ig

 • 妹 mäd (maid) → maid

【妹覎】Mäd-chen、【妹覎恰】mäd-chen-haft、【妹覎喃E】Mäd-chen-nam-e、【妹L】Mäd-el

mag

 • 募 mag (mag) ~ mọu (mù | mộ);搜集所:倉庫、書庫、彈倉、彈盒、雜誌、畫報 ~ 廣泛徵求

【募AZIN】Mag-az-in

 • 膜 mag (maw) ~ mọk (mó | mạc);胃 ~ 生物體內起保護作用的像薄皮的組織、像膜的薄皮

【膜N】Mag-en、【膜N毘偉哋N】Mag-en-be-schwer-de-n、【膜N既痏】Mag-en-ge-schwür、【膜N箝】Mag-en-krampf、【膜N蟹】Mag-en-krebs、【膜N酸R】Mag-en-säu-re

 • 邈 mag (meag) → mak

【邈R】mag-er、【邈R母酪】Mag-er-mi-lch

 • 巫 mag (mag) ~ mòu (wū | vu);巫師〔周及徐2002、張思澤2010〕

【巫咿】Mag-ie、【巫者】Mag-ier、【巫噶】mag-isch

 • 美 mag (mag) → meist

【美繄者】Mag-ist-er、【美繄者兀】Mag-ist-r-at

 • 鎂 mag (mag) ~ mẽi (měi | mĩ);磁石、磁體、金屬元素鎂 ~ 金屬元素鎂

【鎂兀】Mag-net、【鎂兀噶】mag-net-isch、【鎂兀噶儿N】mag-net-isch-ier-en、【鎂兀鈉L】Mag-net-nad-el

 • 慕 mag → mög

【慕】mag

mah

 • 劘 mäh (mow) ~ mò (mó | mi);刈、割 ~ 切削

【劘N】mäh-en

 • 麻 mah (mah) → mar

【麻將】Mah-jongg

mahl

 • 饝 mahl (meal) ~ mò (mó | ma);一頓飯、餐、宴 ~ 麵製食品

【饝】Mahl、【饝時】Mahl-zeit

 • 磨 mahl (mill) ~ mó/mọ (mó/mò | ma/má);磨粉的工具、用磨研;另見:mühl, müll

【磨N】mahl-en

mahn

 • 鬘 mähn (mane) ~ màn (mán | man);鬣、鬃毛、蓬亂的頭髮 ~ 形容頭髮美

【鬘E】Mähn-e

 • 謾 mahn (*mane) ~ màn/mạn (mán/màn | man/mạn);提醒、使想起、催促、要求、勸 ~ 欺騙、輕蔑

【謾N】mahn-en、【謾描】Mahn-mal、【謾叿】Mahn-ung

mahr

 • 馬 mahr (mare) ~ mã (mǎ | mã);母馬、駑馬 ~ 馬 〔張聰東1988、周及徐2002、高晶一2008〕;另見:mar

【馬】Mahr、【馬E】Mähr-e

 • 魔 mahr (mare) ~ mò (mó, ma);噩夢、夜間出現的魔鬼 ~ 宗教或傳說裏的鬼怪

【魔】Mahr、【夜魔】Nacht-mahr

mai

 • 枚 mai (may) ~ mùi (méi | mai);花束、五月 ~ 量詞,多用於計量形體小的東西

【枚】Mai、【枚N】Mai-en、【枚N設】Mai-en-säß、【枚鑼N】Mai-glöck-chen、【枚蛤R】Mai-käf-er、【枚US】Mai-us

maid

 • 妹 maid (maid) ~ mụi (mèi | muội);女孩、姑娘、少女、女僕、女傭人 ~ 年輕女子、女孩子〔張聰東1988、高晶一2008、張思澤2010〕;另見:mäd, magd

【妹】Maid

mais

 • 𥟊 mais (maize) ~ ng (wú | ngô);玉米(喃字)

【𥟊】Mais

maj

 • 美 maj (maj) → meist

【美S噠】Maj-es-tät、【美S噠噶】maj-es-tät-isch、【美者】Maj-or

mak

 • 癦 mak (mac) ~ mặk (mò | mặc);污點、缺陷 ~ 較大而突出的痣

【癦L】Mak-el、【癦L離】mak-el-los、【癦LN】mäk-el-n

 • 摸 mak (make) → mach

【摸L者】Mak-l-er、【摸LN】mäk-el-n

 • 邈 mak (mak) ~ mặk/mĩu (miǎo | mạc);長、遠、大 ~ 遙遠

【邈RO】mak-ro

makk

 • 麥 makk (makk) → malz

【麥儿元I】Makk-ar-on-i

mal

 • 驀 mal (meal) ~ mặk (mò | mạch);一次、一下 ~ 突然、忽然

【驀】mal、【驀】Mal、【驀拈N】mal-nehm-en

 • 摹 mal (meal) ~ mòu (mó | mô);畫、繪、描寫、描繪 ~ 仿效,照著樣子做、臨摹
 • 描 mal (meal) ~ mìu (miáo | miêu);畫、繪、描寫、描繪 ~ 用薄紙蒙在底樣上寫或畫〔高晶一2008〕

【描N】mal-en、【描者】Mal-er、【描者哎】Mal-er-ei、【描者噶】mal-er-isch、【描斝N】Mal-kast-en

malz

 • 麥 malz (malt) ~ mặk (mài | mạch);麥芽 ~ 麥類的統稱

【麥】Malz、【麥啤】Malz-bier

man

 • 民 man (man) → mann

【民】man

 • 摱 man (man) ~ man (mán | man);手 ~ 扶、攀

【摱喔者】Man-ag-er、【摱喔E】Man-eg-e、【摱儿】Man-ier、【摱儿頪】man-ier-lich、【摱I紼】Man-i-fest、【摱習R】Man-öv-er、【摱習R儿N】man-öv-r-ier-en、【摱U劄】Man-u-skript

 • 顢 man (man) ~ mùn (mān | man) ;狂熱、癖好、躁狂症 ~ 糊塗而又馬虎

【顢呀】Man-ie、【顢噶】man-isch

 • 滿 man → mann

【滿洲N】Man-dschur-en、【满洲哎】Man-dschur-ei

manch

 • 滿 manch (many) → mann

【滿】manch、【滿R律】manch-er-lei、【滿驀】manch-mal

mand

 • 命 mand (mand) ~ mẹng (mìng | mệnh);命令

【命侒】Mand-ant、【命者員】Mand-ar-in、【命者員E】Mand-ar-in-e、【命兀】Mand-at

 • 槾 mand (mond) ~ mạn (màn | mạn);扁桃、扁桃腺 ~ 一種樹

【槾L】Mand-el、【槾L很烇叿】Mand-el-ent-zünd-ung

mang

 • 亡 mang (mang) ~ mòng (wáng | vong);缺乏、缺少 ~ 逃跑、丟失、死、死去的、滅亡、無

【亡L】Mangel、【亡L恰】mang-el-haft、【亡LN】mang-el-n、【亡LS】mang-el-s、【亡L販E】Mang-el-war-e

 • 杧 mang (mang) ~ mong (máng, mang);杧果(芒果)

【杧O】Mang-o

 • 錳 mang (mang) ~ mãng (měng | mãnh);錳

【錳侒】Mang-an

mann

 • 蠻 mann (man) ~ màn (mán | man);男人 ~ 中國古代稱居住在南方的民族 〔周及徐2002〕
 • 民 mann (man) ~ mằn (mín | dân);男人 ~ 人民、指某一種人 〔談濟民2001、周及徐2002、高晶一2008、張思澤2010〕

【民】Mann、【民罷】mann-bar、【民覎】Männ-chen、【民之屹R】Mann-es-alt-er、【民之力】Mann-es-kraft、【民頪】männ-lich、【民執】Mann-schaft、【民執之鬼】Mann-schaft-s-geist

 • 滿 mann (man) ~ mũn (mǎn | mãn);多種多樣的、各種各樣的 ~ 達到限度、全、滿足;另見:manch, man

【滿嘅復】mann-ig-fach、【滿嘅襞嘅】mann-ig-falt-ig、【滿嘅襞嘅暍】Mann-ig-falt-ig-keit

mansch

 • 鏝 mansch (*manch) ~ mạn (màn | mạn);濺潑、灑出 ~ 用抹子在牆上加泥、抹子

【鏝N】mansch-en

 • 摱 mansch → man

【摱兀E】Mansch-ett-e、【摱兀N鈕】Mansch-ett-en-knopf

mant

 • 幔 mant (mant) ~ mạn (màn | mạn);大衣、外套、外胎、罩、外殼 ~ 帳幕

【幔L】Mant-el

mapp

 • 匎 mapp (map) ~ ngăp (àn | ngâp);公事包、書包、文件夾

【匎E】Mapp-e

mar

 • 美 mär → meist

【美】Mär、【美覎】Mär-chen、【美覎簿】Mär-chen-buch、【美覎恰】mär-chen-haft

 • 海 mar → meer

【海元E】Mar-in-e、【海元儿N】mar-in-ier-en

 • 媽 mar → ma

【媽元兀E】Mar-ion-ett-e、【媽元兀N睇R】Mar-ion-ett-en-theat-er、【媽兀E】Mar-ott-e

 • 馬 mar (mare) → mahr

【馬士】Mar-schall、【馬陳】Mar-stall

 • 蜜 mar → met

【蜜柰兀E】Mar-mel-ad-e

 • 麻 mar ~ mà (má | ma);大麻

【麻IOANA】Mar-io-han-a

mard

 • 貘 mard (mart) → mamm

【貘R】Mard-er

marg

 • 陌 marg (marge) → mark

【陌E】Marg-e、【陌元乚】marg-in-al

mark

 • 漠 mark (march) ~ mọk (mò | mạc) ;邊緣 ~ 沙漠〔高晶一2008〕
 • 陌 mark (march) ~ mặk (mò | mạch) ;邊緣 ~ 田間的分界、田間東西方的小路 〔周及徐2002〕

【陌】Mark、【陌SE】Mark-is-e、【陌磌】Mark-stein

 • 脈 mark (marr) ~ mặk (mài | );血管、植物葉子上的筋絡、連貫分散成為一個系統的東西 ~ 骨髓、木髓、精髓、核心

【脈】Mark、【膂N脈】Rück-en-mark、【脈嘅】mark-ig

 • 嘜 mark (mark) ~ mak/măk (mài, mạch);商標、記下數碼或符號(近代藉詞)
 • 碼 mark (mark) ~ mã (mǎ | mã);標誌、記號、商標、牌子、做記號、標出 ~ 表示數目的符號 〔高晶一2008〕;另見:merk

【碼】Mark、【碼侒】mark-ant、【碼E】Mark-e、【碼N藝咖L】Mark-en-art-ik-el、【碼儿N】mark-ier-en、【碼儿叿】Mark-ier-ung

 • 禡 mark → mars

【禡】Mark、【禡US】Mark-us

markt

 • 貿 markt (market) ~ mặu (mào | mậu);市場、集市、集市廣場 ~ 交易、買賣 〔張思澤2010〕;另見:merk

【貿】Markt、【貿堛】Markt-fleck、【貿扁】Markt-platz、【貿叫者】Markt-schrei-er

marm

 • 岩 marm (marb) ~ ngàm (yán, nham);大理石 ~ 岩石;另見:murm

【岩L】Murm-el、【岩R】Marm-or、【岩R儿N】marm-or-ier-en、【岩RN】marm-or-n

mars

 • 禡 mars (mars) ~ mạ (mà | mạ);戰神馬爾斯、火星 ~ 古代軍隊行軍時在駐地舉行的祭禮 〔周及徐2002、張思澤2010〕;另見:mark, märz, marx

【禡】Mars

marsch

 • 武 marsch (march) ~ mõu (wǔ, vũ);行進、前進、進軍、行軍 ~ 關於軍事和技擊的、腳步 〔周及徐2002〕
 • 邁 marsch (march) ~ mại (mài, mại);行進、前進、進軍、行軍 ~ 抬起腳來向前跨步

【邁】Marsch、【邁毘法】Marsch-be-fehl、【邁儿N】marsch-ier-en

mart

 • 悔 mart

【悔者】Mart-er、【悔RN】mart-er-n、【悔者棑】Mart-er-pfahl、【悔R者】Märt-yr-er、【悔R者作】Märt-yr-er-tum

marx

 • 禡 marx → mars

【禡】Marx、【禡繄嘛】Marx-is-mus、【禡繄】Marx-ist、【禡繄噶】marx-ist-isch

märz

 • 禡 märz (march) → mars

【禡】März

 • 靺 marz (marz) ~ mụt (mò | mạt);杏仁果糖 ~ 一種盒子(假借)

【靺IP侒】Marz-ip-an

mas

 • 痳 mas (mas) ~ mà (má, ma);麻疹

【痳R】Mas-er、【痳RN】mas-er-n、【痳R叿】Mas-er-ung、【痳RN】Mas-er-n

masch

 • 纆 masch (*mash) ~ mặk (mò | mặc) ;網眼、針腳 ~ 兩股的繩索

【纆E】Masche、【纆N紼】masch-en-fest

 • 𣛠 masch (mash) ~ mái (mài | mái);機器(喃字)

【𣛠元E】Masch-in-e、【𣛠元E乚】masch-in-ell、【𣛠元府】Masch-in-en-bau、【𣛠元N既衛】Masch-in-en-ge-wehr、【𣛠元N鈹OLE】Masch-in-en-pist-ol-e、【𣛠元N害N】Masch-in-en-schad-en、【𣛠元N鎖者】Masch-in-en-schloss-er、【𣛠元N劄者娮】Masch-in-en-schreib-er-in、【𣛠元N害N劄】Masch-in-en-schrift、【𣛠元R咿】Masch-in-er-ie、【𣛠元繄】Masch-in-ist

mask

 • 貌 mask (mask) ~ mạu (mào | mạo/mạc);面具、面罩、假面具、假裝 ~ 面容、長相、外表、樣子

【貌E】Mask-e、【貌N擺】Mask-en-ball、【貌R兀E】Mask-er-ad-e、【貌儿N】mask-ier-en

 • 牡 mask (mask) ~ mẵu (mǔ | mẫu);陽性、雄性、男性

【牡ULIN】mask-ul-in

maß

 • 瞄 maß (mete) → mess

【瞄】Maß、【瞄沿著】Maß-an-zug、【瞄一暍】Maß-ein-heit、【瞄給N哋】maß-geb-en-d、【瞄抲N】maß-halt-en、【瞄嘅】mäß-ig、【瞄嘅N】mäß-ig-en、【瞄嘅叿】Mäß-ig-ung、【瞄𤭏】Maß-krug、【瞄離】maß-los、【瞄拈E】Maß-nahm-e、【瞄理LN】Maß-reg-el-n、【瞄切者】Maß-schneid-er、【瞄鍤】Maß-stab、【瞄沛】maß-voll

mass

 • 摩 mass (mass) ~ mo (mó/mā | ma);按摩、捏 ~ 用手輕輕按著一下一下移動

【摩喔E】Mass-ag-e、【摩E】Mass-e、【摩N恰】mass-en-haft、【摩N渝參L叿】Mass-en-ver-samm-l-ung、【摩N慧E】mass-en-weis-e、【摩者】Mass-eur、【摩SE】Mass-eus-e、【摩儿N】mass-ier-en、【摩嘅】mass-ig、【摩偞】mass-iv、【摩偞】Mass-iv

mast

 • 枺 mast (mast) ~ mụt (mò | mạt);桅杆、旗桿、電線桿 ~ 一種樹

【枺】Mast

 • 秣 mast (mast) ~ mút (mò | mạt);牲口的飼料、喂牲口 〔張聰東1988〕;另見:maat, mett, mess

【秣】Mast、【秣腸】Mast-darm、【秣N】mäst-en、【秣笈】Kast-korb、【秣豚】Mast-schwein

mat

 • 母 mat → mutt;分化字:坶

【坶R乚】Mat-er-ial、【坶R乚繄嘛】Mat-er-ial-is-mus、【坶R乚繄】Mat-er-ial-ist、【坶R乚繄噶】Mat-er-ial-ist-isch、【坶R呀】Mat-er-ie、【坶R乚】mat-er-iell

 • 母 mat → mutt

【母R元E】Mat-r-on-e

 • 秣 mat → mast

【秣ROSE】Mat-rose

 • 藌 mat → matt

【藌兀E】Matt-ratz-e

 • 昒 mat → mett

【昒INEE】Matt-inee

math

 • 敏 math → munt

【敏E】Math-e、【敏E嘛啼唭】Math-e-ma-t-ik、【敏E嘛啼唭者】Math-e-ma-t-ik-er、【敏E嘛啼噶】math-e-ma-t-isch

matsch

 • 沫 matsch

【沫】Matsch、【沫嘅】matsch-ig

matt

 • 歿 matt (matt) → mord;異體分化字:歾

【歾】matt、【歾嘅暍】Matt-ig-keit

 • 藌 matt

【藌E】Matt-e、【藌屟E】Matt-scheib-e

mau

 • 喵 mau → miau

【喵N】mau-en

 • 婄 mau → flau

【婄】mau

 • 堳 mau

【堳R】Mau-er、【堳RN】mau-er-n、【堳R役】Mau-er-werk、【堳R者】Mau-r-er

maul

 • 腜 maul (*mool) ~ mui (mēi, môi); 獸嘴 ~ 嘴唇(越南漢字),注:上古越南語為 môl,希臘語是嘴唇的意思

【腜】Maul、【腜N】maul-en、【腜驢L】Maul-es-el、【腜豪】Maul-held、【腜笈】Maul-korb、【腜碎E】Maul-schell-e、【腜獸】Maul-tier

 • 墓 maul (mow) ~ mọu (mù, mộ); 土堆 ~ 埋死人的地方

【墓捼】Maul-wurf

 • 莓 maul (mul) → beer;異體分化字:槑

【槑莓E】Maul-beer-e

maus

 • 鼤 maus (mouse) ~ mằn (wén, văn);老鼠 ~ 一種鼠 〔張思澤2010〕

【鼤】Maus、【鼤E翻E】Maus-e-fall-e、【鼤N】maus-en、【鼤R】Maus-er、【鼤RN】maus-er-n

maut

 • 務 maut → muss

【務】Maut

max

 • 邈 max → mag

【邈IMUM】Max-imum

may

 • 沬 may;新字:蛋黃醬

【沬O】May-o、【沬ONESE】May-onese

 • 美 may (maj) → meist

【美者】May-or、【美者侒】May-or-an、【美者噠】May-or-ität

me

 • 梅 me

【U梅】U-me

 • 媄 me ~;懦夫、膽小鬼 ~ 母親(喃字);註:喜歡叫「媽媽」的,故稱

【媄媄】Me-me

mech

 • 𣛠 mech (mech) → masch

【𣛠侒嘅】Mech-an-ik、【𣛠侒嘅者】Mech-an-ik-er、【𣛠侒噶】mech-an-isch、【𣛠侒噶儿N】mech-an-is-ier-en、【𣛠侒噶嘛】Mech-an-is-mus

meck

 • 咩 meck (meck) ~ me (miē | mê);咩咩叫、發牢騷、挑剔 ~ 咩咩叫

【咩N】meck-en、【咩RN】meck-er-n

med

 • 媒 med

【媒N】Med-ien、【媒伽A呡】Med-ik-a-ment、【媒冄】Med-ium、【媒IZIN】Med-iz-in、【媒IZIN者】Med-iz-in-er、【媒IZIN噶】med-iz-in-isch

 • 鏋 med → met

【鏋乚元】Med-aill-e、【鏋乚元】Med-aill-ion

meer

 • 湄 meer (mare) ~ mèi (méi, mi);海、海洋 ~ 水邊、河岸
 • 海 meer (mare) ~ hỏi (hǎi, hải);海、海洋 〔張聰東1988、PULLEYBLANK1995、周及徐2002、高晶一2008、張思澤2010〕;注:從每(mehr)聲

【海】Meer、【海脯N】Meer-bus-en、【海隘E】Meer-eng-e、【海之睥L】Meer-es-spieg-el、【海蘿嘅】Meer-rett-ich、【海豚覎】Meer-schwein-chen

mehl

 • 糜 mehl
 • 麵 mehl

【麵】Mehl、【麵嘅】mehl-ig、【麵磅E】Mehl-speis-e、【麵汁E】Mehl-supp-e

mehr

 • 每 mehr (more) ~ mũi (měi | mũi);多 ~ 頭飾盛美、植物茂盛、茂盛(本義);注:婦女(母)頭上有盛飾形

【每】mehr、【每業兀】Mehr-arb-eit、【每出給N】Mehr-aus-gab-en、【每諦嘅】mehr-deut-ig、【每入拈E】Mehr-ein-nahm-e、【每N】mehr-en、【每RE】mehr-er-e、【每復】mehr-fach、【每艴嘅】mehr-farb-ig、【每暍】Mehr-heit、【每賈N】Mehr-kost-en、【每驀嘅】mehr-mal-ig、【每驀S】mehr-mal-s、【每譬嘅】mehr-sprach-ig、【每啖嘅】mehr-stimm-ig、【每圍操R】Mehr-wert-steu-er、【每數】Mehr-zahl

meid

 • 免 meid (*mide) ~ mĩn (miǎn | miễn);避開、避免 ~ 去除、避免、不要、不可;注:-n 是 -d 的鼻音化

【免N】meid-en

meil

 • 萬 meil (mile) → mill / myr

【萬E】Meil-e、【萬N石】Meil-en-stein

mein

 • 愐 mein (mean) ~ mĩn (miǎn | miễn);認為 | 愛 ~ 思念、想;另見:minn

【愐謁】Mein-eid、【愐N】mein-en、【愐叿】Mein-ung、【愐叿之出倒】Mein-ung-s-aus-tausch、【愐之渝折N暍】Meinung-s-ver-schied-en-heit

 • 偭 mein (mine);新字:我的

【偭】mein、【偭ET逵N】mein-et-weg-en

meis

 • 蟻 meis (mmet) ~ ngẵi (yǐ, nghễ);螞蟻

【阿蟻E】A-meis-e

 • 鶥 meis (mouse) ~ mèi (méi, mi);山雀

【鶥E】Meis-e

meist

 • 美 meist ~ mẽi (mei | mỹ);最、大、師傅 ~ 美麗;另見:mag, maj, mei

【美】meist、【美NS】meist-en-s、【美N段】meist-en-teil-s、【美者】Meist-er、【美者恰】meist-er-haft、【美RN】meist-er-n、【美者執】Meist-er-schaft、【美者策】Meist-er-stueck、【美者役】Meist-er-werk

mel

 • 昧 mel

【昧很肝咿】Mel-an-chol-ie、【昧很肝噶】mel-an-chol-isch

 • 蜜 mel → met

【蜜ASSE】Mel-ass-e、【蜜ISSE】Mel-iss-e

 • 櫁 mel

【櫁ONE】Mel-on-e

 • 唄 mel

【唄謳咿】Mel-od-ie、【唄謳噶】Mel-od-isch

meld

 • 浼 meld mui5

【浼E庵】Meld-e-amt、【浼N】meld-en、【浼叿】Meld-ung

melk

 • 搣 melk

【搣N】melk-en

mem

愐 mem (mem) → meinn

【愐RN】Mem-oir-en

mend

 • 鍆 mend

【鍆L偞冄】Mend-el-ev-ium

meng

 • 盟 meng (*meng) ~ (méng | minh);混合、攙和、量、數量、大量、人群 ~ 宣誓締約、團體與團體、階級與階級、國與國之間的聯合體

【盟E】Meng-e、【盟N】meng-en

mensch

 • 姄 mensch (man/men) ~ mằn (mín, dân);人 ~ 沒有生殖能力的雌性

【姄N猴E】Mensch-en-aff-e、【姄N屹R】Mensch-en-alt-er、【姄N憤】Mensch-en-feind、【姄N齕R】Mensch-en-fress-er、【姄N朋】Mensch-en-freund、【姄N既想N】Mensch-en-ge-denk-en、【姄N既捶咗】Mensch-en-ge-schlech-t、【姄N忔】Mensch-en-hass、【姄N認者】Mensch-en-kenn-er、【姄N認NS】Mensch-en-kennt-n-is、【姄N立N】Mensch-en-leb-en、【姄N攞】Mensch-en-leer、【姄N戀E】Mensch-en-lieb-e、【姄N盟E】Mensch-en-meng-e、【姄N慕頪】mensch-en-mög-lich、【姄N劫】Mensch-en-raub、【姄N理E】Mensch-en-recht-e、【姄N羞】Mensch-en-scheu、【姄N神E】Mensch-en-seel-e、【姄N渝鎮】Mensch-en-ver-stand、【姄N威E】Mensch-en-würd-e、【姄暍】Mensch-heit、【姄頪暍】Mensch-lich-keit

ment

 • 愐 ment → mein

【愐乚】ment-al、【愐乚噠】Ment-al-ität

merk

 • 碼 merk → mark

【碼罷】merk-bar、【碼瓣】Merk-blatt、【碼N】merk-en、【碼頪】merk-lich、【碼描】Merk-mal、【碼威嘅】merk-würd-ig、【碼威嘅R慧E】merk-würd-ig-er-weis-e、【碼威嘅暍】Merk-würd-ig-keit

 • 貿 merk → markt

【貿UR】Merk-ur

mer

 • 鎇 mer

【阿鎇IK侒呥】A-mer-ik-an-ium

mess

 • 瞄 mess ~ mìu (miáo| miểu);量、測量、測定 ~ 把視力集中於目標上〔高晶一2008〕

【瞄罷】mess-bar、【瞄N】mess-en、【瞄入創呡】Mess-in-stru-ment、【瞄楋E】Mess-latt-e、【瞄牒】Mess-tisch

 • 秣 mess (meat) → mast

【秣削】Mes-ser、【秣削刺者哎】Mes-ser-stech-er-ei

 • 鑖 mess ~ mịt (miè | miệt);新字:黃銅

【鑖嚶】Mess-ing

 • 覓 mess → miss

【覓E】Mess-e

met

 • 瞄 met

【瞄R】 Met-er

 • 鏋 met (met) ~ mũn (mǎn | mãn);金屬 ~ 金精,精煉的金屬〔張思澤2010〕

【鏋乚】Met-all、【鏋乚業兀者】Met-all-arb-eit-er、【鏋乚N】met-all-en、【鏋乚入導創】Met-all-in-du-strie、【鏋乚販N】Met-all-war-en

 • 媒 met (met) → med

【媒靄】Met-eor、【媒靄O論E】Met-eor-o-log-e、【媒靄O論呀】Met-eor-o-log-ie、【媒朅E】Met-hod-e、【媒朅噶】met-hod-isch

 • 瞄 met (met) → mess

【瞄R】Met-er、【瞄R瞄】Met-er-maß

 • 母 met (met) → mutt

【母R舖E】Met-ro-pol-e

mett

 • 秣 mett (meat) → mast

【秣腲】Mett-wurst

metz

 • 摸 metz (mas) → mach

【石摸】Stein-metz

 • 妹 metz (maid) → maid

【妹E】Metz-e

 • 秣 metz (meat) → mast

【秣L哎】Metz-el-ei、【秣LN】metz-el-n、【秣者】Metz-ger

meuch

 • 蒙 meuch

【蒙L歿】Meuch-el-mord、【蒙L歿者】Meuch-el-mörd-er

meut

 • 舞 meut → mot

【舞E】Meut-e、【舞R哎】Meut-er-ei、【舞R者】Meut-er-er、【舞R噶】meut-er-isch、【舞RN】meut-er-n

mi

母 mi (mi) → mutt

【母酪】Mi-lch、【母酪吧】Mi-lch-bar、【母酪髮】Mi-lch-bart、【母酪餑覎】Mi-lch-bröt-chen、【母酪鑑】Mi-lch-glas、【母酪嘅】milch-ig、【母酪罐E】Mi-lch-kann-e、【母酪牯】Mi-lch-kuh、【母酪民】Mi-lch-mann、【母酪粉R】Mi-lch-pulv-er、【母酪糲】Mi-lch-reis、【母酪達E】Mi-lch-straß-e、【母酪尉執】Mi-lch-wirt-schaft、【母酪齒】Mi-lch-zahn

媒 mi (mi) → med

【媒陸】Mi-lieu

mied

 • 胟 mied

【胟R】Mied-er、【胟R販N】Mied-er-war-en

mien

 • 面 mien (mien) ~ mịn (miàn, diện/miến, myeon, MEN); Gesichtsausdruck ~ Gesicht

【面E】Mien-e、【吉E 面E 徂M 悖N 俳】Gut-e Mien-e zu-m bös-en Spiel

mier

 • 蟻 mier () → meis

【蟻E】 Mier-e

mies

 • 懱 mies

【懱】mies

miet

 • 鑖 miet (meet);新字:租金

【鑖】Miet、【鑖者】Miet-er、【鑖之居】Mietshaus、【鑖預托】Miet-ver-trag、【鑖安叿】Miet-wohn-ung

miez

 • 貓 miez () ~ mau (mao | mao/mèo);貓
 • 咪 miez () ~ măi (mī | mê);擬聲詞,貓叫聲、貓 ~ 擬聲詞,貓叫聲

【咪】 Miez、【咪咪】 miez-miez、【咪E狤E】 Miez-e-katz-e

mik

 • 微 mik

【微R噃】Mik-ro-fon、【微R瞨】Mik-ro-skop、【微R瞨噶】Mik-ro-skop-isch

mil

 • 武 mil

【武兀儿】Mil-it-är、【武兀儿徒】Mil-it-är-dienst、【武兀儿噶】Mil-it-är-isch、【武兀儿姆噶】Mil-it-är-mus-ik、【武兀儿理儿叿】Mil-it-är-reg-ier-ung、【武兀儿時】Mil-it-är-zeit、【武嘅】Mil-iz、【武嘅卒兀】Mil-iz-sold-at

milb

 • 蟎 milb (milb) ~ mũn (mǎn | mãn);蟎、壁蝨

【蟎E】Milb-e

mild

 • 曼 mild

【曼】mild、【曼E】Mild-e、【曼RN】mild-er-n、【曼R叿】Mild-er-ung、【曼核嘅】mild-herz-ig、【曼作嘅】mild-tät-ig、【曼作嘅暍】Mild-tät-ig-keit

mill

 • 萬 mill
 • 万 mill

【万兀E】Mill-iard-e、【万I瞄R】Mill-i-met-er、【万元】Mill-ion、【万元者】Mill-ion-är

mill

 • 脾 milz

【脾】Milz

mind

 • 泯 mind

【泯R】mind-er、【泯R暍】Mind-er-heit、【泯R年嘅】mind-er-jähr-ig、【泯RN】mind-er-n、【泯R圍嘅】mind-er-wert-ig、【泯R圍嘅暍】Mind-er-wert-ig-keit、【泯R圍嘅暍共編】Mind-er-wert-ig-keit-s-kom-plex、【泯EST】mind-est、【泯EST屹R】Mind-est-alt-er、【泯EST毘托】Mind-est-be-trag、【泯EST利】Mind-est-lohn、【泯EST瞄】Mind-est-maß

min

 • 珉 min

【珉E】Min-e、【珉R乚】Min-er-al、【珉R乚噶】min-er-al-isch、【珉R乚O論呀】Min-er-al-o-log-ie、【珉R乚水R】Min-er-al-wass-er

 • 泯 min

【泯兀儿】Min-iat-ur、【泯I 】Min-i-rock、【泯繄者】Min-ist-er、【泯繄者冄】Min-ist-er-ium、【泯繄者預設兀】Min-ist-er-prae-sid-ent、【泯繄者閱】Min-ist-er-rat、【泯US】min-us、【泯兀E】Min-ut-e、【泯兀N指者】Min-ut-en-zeig-er

misch

 • 漞 misch (mix) ~ mịk (mì | mịch);新字:混合、攙和

【漞義E】Misch-eh-e、【漞N】misch-en、【漞伶】Misch-ling、【漞漞】Misch-masch、【漞叿】Misch-ung

miss

 • 迷 miss ~ mằi (mí | mê);失掉、缺少 ~ 迷路、失誤、迷惑〔高晶一2008〕

【迷意N】miss-acht-en、【迷毘隔N】miss-be-hag-en、【迷圖叿】Miss-bild-ung、【迷圖嘅N】miss-bill-ig-en、【迷要】Miss-brauch、【迷要】miss-brauch-en、【迷要頪】miss-bräuch-lich、【迷諦N】miss-deut-en、【迷N】miss-en、【迷由陪】Miss-er-folg、【迷E作】Miss-e-tat、【迷E作者】Miss-e-tät-er、【迷翻N】miss-fall-en、【迷翻N】Miss-fall-en、【迷翻嘅】miss-fäll-ig、【迷既孭】Miss-ge-burt、【迷既適】Miss-ge-schick、【迷既啖咗】miss-ge-stimm-t、【迷祿N】miss-glück-en、【迷恩N】miss-gönn-en、【迷及】Miss-griff、【迷恩】Miss-gunst、【迷恩嘅】miss-günst-ig、【迷拳LN】miss-hand-el-n、【迷拳L叿】Miss-hand-l-ung、【迷宮閱】Miss-hei-rat、【迷響】Miss-klang、【迷恝兀】Miss-kredit、【迷頪】miss-lich、【迷戀嘅】miss-lieb-ig、【迷領N】miss-ling-en、【迷謀】miss-mut、【迷謀嘅】miss-mut-ig、【迷閱N】miss-rat-en、【迷鎮N】Miss-stand、【迷啖叿】Miss-stimm-ung、【迷彈】Miss-ton、【迷篤N】miss-trau-en、【迷篤N】Miss-trau-en、【迷篤噶】miss-trau-isch、【迷渝抲NS】Miss-ver-hält-n-is、【迷渝鎮NS】Miss-ver-ständ-n-is、【迷渝止N】miss-ver-steh-en

 • 覓 miss

【覓元】Miss-ion、【覓元者】Miss-ion-ar

mist

 • 濗 Mist

【濗】Mist、【濗梜L】Mist-gab-el、【濗垥N】Mist-hauf-en

mit

 • 媒 mit → med

【媒】mit、【媒業兀者】Mit-arb-eit-er、【媒毘嚙N】mit-be-nutz-en、【媒毘設者】Mit-be-sitz-er、【媒毘啖叿之理】Mit-be-stimm-ung-s-recht、【媒毘懷者】Mit-be-werb-er、【媒毘安者】Mit-be-wohn-er、【媒秉N】mit-bring-en、【媒秉L】Mit-brings-el、【媒堡者】Mit-bürg-er、【媒一異R】Mit-ein-and-er、【媒赴N】mit-fahr-en、【媒給N】mit-geb-en、【媒既撫】Mit-ge-fühl、【媒去N】mit-geh-en、【媒給】Mit-gift、【媒節】Mit-gleid、【媒節之毗托】Mit-glied-s-bei-trag、【媒節執】Mit-glied-schaft、【媒內有者】Mit-in-hab-er、【媒場者】Mit-kämpf-er、【媒降N】mit-komm-en、【媒蹽者】Mit-läuf-er、【媒罹】Mit-leid、【媒罹N執】Mit-leid-en-schaft、【媒罹嘅】mit-leid-ig、【媒罹離】mit-leid-los、【媒摸N】mit-mach-en、【媒人】Mit-mensch、【媒拈N】Mit-nehm-en、【媒勿N】mit-nicht-en、【媒理NN】mit-rech-n-en、【媒曰N】mit-red-en、【媒裂N】mit-reiß-en、【媒贖】Mit-schuld、【媒贖嘅】mit-schuld-ig、【媒塾者】Mit-schül-er、【媒俳N】mit-spiel-en、【媒俳者】Mit-spiel-er、【媒段N】mit-teil-en、【媒段參】mit-teil-sam、【媒段叿】Mit-teil-ung、【媒下R】mit-unt-er、【媒寰】Mit-welt、【媒役N】mit-wirk-en、【媒役N哋】Mit-wirk-en-de、【媒役叿】Mit-wirk-ung、【媒會者】Mit-wiss-er、【媒數N】mit-zähl-en

mitt

 • 媒 mitt → med

【媒晝】Mit-tag、【媒晝吃N】Mit-tag-ess-en、【媒晝S】mitt-tag-s、【媒晝之PausE】Mitt-tag-s-paus-e、【媒晝之牒】Mitt-tag-s-tisch、【媒晝之時】Mitt-tag-s-zeit、【媒E】Mitt-e、【媒L】Mitt-el、【媒L屹R】Mitt-el-alt-er、【媒L罷】mitt-el-bar、【媒L丁】Mitt-el-ding、【媒L捹R】Mitt-el-fing-er、【媒L既橫】Mitt-el-ge-wicht、【媒L介】Mittelgross、【媒L蹽者】Mitt-el-laeuf-er、【媒L離】mitt-el-los、【媒L瞄嘅】mitt-el-maess-ig、【媒L瞄嘅暍】Mitt-el-maess-ig-keit、【媒L抨】Mitt-el-punkt、【媒L塾E】Mitt-el-schul-e、【媒L之民】Mitt-el-s-mann、【媒L鎮】Mitt-el-stand、【媒L颭者】Mitt-el-sturm-er、【媒L逵】Mitt-el-weg、【媒L波E】Mitt-el-well-e、【媒L謂】Mitt-el-wort、【媒N】mitt-en、【媒N這內】mitt-en-dr-in、【媒N透】mitt-en-durch、【媒R夜】Mitt-er-nacht、【媒LR】mitt-l-er、【媒LR】Mitt-l-er、【媒LR期E】mitt-l-er-weil-e、【媒易】Mitt-woch

mix

 • 漞 mix (mix) → misch

【漞椑R】Mix-bech-er、【漞N】mix-en

mog

 • 默 mog (mog) → muck

【默LN】 mog-el-n

mohn

 • 穈 mohn

【穈】 Mohn

mol

 • 鉬 mol

moll

 • 䐽 moll

【䐽嘅】 moll-ig, 【䐽𠸏】 moll-sch

mon

 • 寞 mon (mon) ~ mọk (mò, mộc);單獨、孤獨、寂寞 ~ 寂靜、冷落、寂寞

【寞扼】 Mon-arch、【寞扼咿】 Mon-arch-ie、【寞O論】 Mon-o-log、【寞O柸】 Mon-o-pol、【寞O柸S儿N】 mon-o-pol-is-ier-en、【寞O彈咿】 Mon-o-ton-ie

 • 望 mon (moon)

【望兀】 Mon-at

mönch

寞 mönch (monk) → mon

【寞】 Mönch

mond

 • 朦 mond 〔張思澤2010〕
 • 月 mond
 • 朢 mond 〔周及徐2002〕
 • 望 mond ~ mọng (wàng | vọng);月亮 ~ 農曆每月十五日(滿月) 〔周及徐2002〕;另見:mon

【望昏RNS】 Mond-finst-er-nis、【望顯】 Mond-schein、【望削L】 Mond-sich-el、【望嗜嘅】 mond-sücht-ig

mong

 • 蒙 mong (mong)

【蒙古艾】 mong-gol-ei

mont

 • 岷 mont (mont)

【岷侒】 mont-an, 【岷唲N】 mont-ir-en

moor

 • 塰 moor (moor) ~ hỏi (hǎi | hải);沼澤、沼澤地

【塰】 Moor、【塰湢】 Moor-bad、【塰嘅】 moor-ig

moos

 • 黴 moos (*moos) ~ mùi (méi | mi);苔蘚 ~ 黴菌

【黴】 Moos、【黴嘅】 moos-ig

mor

 • 穆 mor (mor) ~ mụk (mù | mộc);道德、品行、倫理 ~ 恭敬、溫和

【穆乚】 Mor-al、【穆乚噶】 Mor-al-isch、【穆S】 Mor-es

mord

 • 歿 mord (mord) ~ mụt (mò | một);謀殺、兇殺 ~ 死 (張聰東1988、高晶一2008);另見:matt

【歿】 Mord、【歿N】 mord-en、【歿者】 Moerd-er、【歿者噶】 moerd-er-isch、【歿忌嘅】 mord-gier-ig、【歿之怏】 Mord-s-angst、【歿之祿】 Mord-s-glueck、【歿之孩】 Mord-s-kerl、【歿之瞨喔乚】 Mord-s-spekt-ak-el

morg

 • 冥 morg (morr) ~ mìng (míng, minh);早晨、上午、明天 ~ 黑暗
 • 明 morg (morr) ~ mìng (míng, minh);早晨、上午、明天 ~ 明亮、明天 〔高晶一2008〕
 • 𣈕 morg (morr) ~ mei (mùi, mai);早晨、上午、明天 ~ 明天(喃字)
 • 昧 morg (morr) ~ mụi (mèi | );早晨、上午、明天 ~ 黑暗
 • 朚 morg (morr) ~ fong/mòng (huang/wáng | hoang/vong);早晨、上午、明天 ~ 明天
 • 暮 morg (morr) ~ mọu (mù | mộ);早晨、上午、明天 ~ 傍晚、日落的時候;共同意義核心:黑暗
 • 莫 morg (morr) ~ mọk (mò | mộc);「暮」的本字
 • 暯 morg (morr) ~ mọk (mò | mộc);古同「暮」

【暯N】 morg-en、【暯N】 Morg-en、【暯N瓣】 Morg-en-blatt、【暯N曇R叿】 Morg-en-dämm-er-ung、【暯N裸兀伽】 Morg-en-gymn-ast-ik、【暯N林】 Morg-en-land、【暯N䘵】 Morg-en-rock、【暯N硃E】 Morg-en-röt-e、【暯NS】 morg-en-s、【暮嘅】 morg-ig

mös

 • 毛 mös (mose) ~ mau (mao | mao);貓、熊、多毛的動物、雌性生殖器 ~ 動植物皮上所生的絲狀物;另見:mu, musch, mutz

【毛E】 Mös-e

mow

 • 貓 möw (*maw) ~ mau (māo | mao/mèo);海鷗 ~ 貓;註:都是發出喵(mau/miau)聲的哺乳動物
 • 鷗 möw (*maw) ~ ău (ōu | âu);海鷗 ~ 鷗

【鷗E】 Möw-e

mu

 • 毛 mu (*mu) → mös

【毛毛】 Mu-mu

 • 畝 mu (mu)

【一畝】 ein Mu

 • 仫 mu

【仫】 Mu

muck

 • 㕲 muck
 • 默 muck

【默N】 Muck-en、【默N】 muck-en、【默SN】 muck-s-en

 • 蚊 muck

【蚊E】 Mück-e、【蚊N】 Muck-en

muh

 • 哞 muh (moo) ~ mòu (mou | );擬聲詞:牛叫聲

【哞牯】 Muh-kuh

 • 牟 müh (mow) ~ mòu (móu | );辛苦、辛勞、費力 ~ 牟取
 • 勉 müh (mow) ~ mĩn (miǎn | miễn);辛苦、辛勞、費力 ~ 努力
 • 勱 müh (mow) ~ mại (mài | mại);辛苦、辛勞、費力 ~ 努力

【勱E】 Müh-e、【勱E離】 müh-e-los、【勱N】 müh-en、【勱E沛】 müh-e-voll、【勱乷】 Müh-sal、【勱參】 müh-sam、【勱乷嘅】 müh-sel-ig

mühl

 • 磨 mühl (mill) → mahl

【磨E】 Mühl-e

müll

 • 塺 müll (meal) ~ mọ (mò | mạ) ;垃圾 ~ 灰塵、塵土 〔周及徐2002〕

【塺】 Müll、【塺挹赴】 Müll-ab-fuhr、【塺盦R】 Müll-eim-er、【塺赴者】 Müll-fahr-er、【塺垥N】 Müll-hauf-en、【塺喏者】 Müll-schluck-er、【塺輁N】 Müll-wag-en

 • 磨 müll (mill) → mahl

【磨者】 Müll-er

mumm

 • 哤 mumm

【哤LN】 mumm-el-n

 • 䩋 mumm

【䩋E】 mumm-e

【䩋N赸】 mumm-en-schanz

münch

 • 鄚 münch (munich) ~ mọk (mò | mộc);慕尼黑 ~ 古邑名

【鄚N】 Münch-en

mund

 • 門 mund (mouth) ~ mùn (mén, môn);嘴、口 ~ 房屋等的出入口
 • 𠵘 mund (mouth) ~ mùn (mén, mồm);嘴、口(喃字)
 • 脗 mund (mouth) ~ mẵn (wěn | vẫn);「吻」的異體字
 • 吻 mund (mouth) ~ mẵn (wěn | vẫn);嘴、口 ~ 嘴唇、動物的嘴、以嘴唇接觸 〔周及徐2002、高晶一2008〕

【吻藝】 Mund-art、【吻藝頪】 mund-art-lich、【吻N】 münd-en、【吻腐】 mund-faul、【吻既理】 mund-ge-recht、【吻既臭】 Mund-ge-ruch、【吻HARMONIKA】 Mund-harm-on-ik-a、【吻腔E】 Mund-höhl-e、【吻嘅暍】 Münd-ig-keit、【吻頪】 münd-lich、【吻策】 Mund-stück、【吻殂】 mund-tot、【吻叿】 Münd-ung、【吻預閱】 Mund-vor-rat、【吻水R】 Mund-wass-er、【吻役】 Mund-werk

 • 捫 mund (man)
 • 摱 mund (man) → man

【摱L】 Münd-el、【摱嘅】 münd-ig、【預摱】 Vor-mund、【預摱執】 Vor-mund-schaft

munk

 • 哤 munk

【哤LN】 munk-el-n

münz

 • 鈫 münz (mint) ~ mằn/măn (wén | văn);硬幣 ~ 舊時的銅錢;另見:monn

【鈫E】 Münz-e、【鈫一暍】 Münz-ein-heit、【鈫N】 münz-en、【鈫遠譬這】 Münz-fern-sprech-er、【鈫跗】 Münz-fuß、【鈫活N】 Münz-wes-en

mürb

 • 黣 mürb → morsch

【黣E】 mürb-e

murr

 • 呚 murr

【呚N】 murr、【呚噶】 mürr-isch

mus

 • 秣 mus → mast;分化字:粖

【粖】 Mus

 • 妺 mus ~ mụt (mò, mạt)
 • 姆 mus

【姆E】 Mus-e、【姆元】 Mus-eum、【姆嘅】 Mus-ik、【姆嘅乚】 Mus-ik-al、【姆𠸏】 mus-isch

musk

 • 鼤 musk (musc) → maus

【鼤L】 Musk-el

musch

 • 毛 musch (mose) → mös

【毛E】 Musch-e、【毛I】 Musch-i

muss

 • 務 muss (must) ~ mọu (wù | vụ);

【務】 Muss、【務N】 muss-en

mutt

 • 母 mutt (moth) ~ mõu (mǔ, mẫu);母親 〔PULLEYBLANK1995、談濟民2001、周及徐2002、高晶一2008、張思澤2010〕

【母R】 Mutt-er、【母R立】 Mutt-er-leib、【母R頪】 mütt-er-lich、【母R頪R趄S】 mütt-er-lich-er-seit-s、【母R戀E】 Mutt-er-lieb-e、【母R髍】 Mutt-er-mal、【母R母酪】 Mutt-er-milch、【母R執】 Mutt-er-schaft、【母R神N皆一】 mutt-er-seel-en-all-ein、【母R孫覎】 Mutt-er-söhn-chen、【母R譬E】 Mutt-er-sprach-e

mutz

 • 毛 mutz (mose) → mös

【毛】 Mutz、【毛E】 Mutz-e

 • 帓 mütz (*mut) ~ mụt (mó, mạt);帽子 ~ 古代的一種頭巾

【帓E】 Mütz-e、【睡帓E】 Schlaf-mütz-e

myr

 • 萬 myr (myr) ~ mạn (wàn | mạn);一萬、無數

【萬兀E】 Myr-iad-e

mys

 • 謎mys (mys) ~ mằi (mí| mê);神秘、奧秘、秘密 ~ 用隱約的語言暗射事物或文字,讓人猜測的一種遊戲;註:希臘文詞根是 mýein,對應漢字是「瞇」和「閟」
 • 秘 mys (mys) ~ béi (mì | bí);神秘、奧秘、秘密 ~ 秘密 〔周及徐2002、張思澤2010〕;註:希臘文詞根是 mýein,對應漢字是「瞇」和「閟」

【秘R爻】 myst-er-iös、【秘R冉】 Myst-er-ium、【秘I化兀元】 Myst-i-fik-at-ion、【秘I化儿N】 myst-i-fiz-ier-en、【秘伽】 Myst-ik、【秘噶】 myst-isch

myth

徾 myth (myth) ~ mèi

【徾E】 Myth-e、【徾噶】 myth-isch、【徾O論咿】 Myth-o-log-ie、【徾O論噶】 myth-o-log-isch、【徾OS】 Myth-os

Persönliche Werkzeuge