PH.vie

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

pha

簸𦷨 pha chè

phải

沛𢖵空𢘾空𢘾𦀌空𨀾𢖵空𢖵𣘊洳。 Phải nhớ không nhờ không nhờ nhợ không nhỡ nhớ không nhớ đồ nhơ.

phan

潘佩珠 Phan Bội Châu

phản

反應 phản ứng

phanh

pháp

phát

發音 phát âm

發癲 phát điên

發展 phát triển

phạt

phảy

phẳng

phân

分別 phân biệt

分𠊚 phân người

phần

【分𤾓】 phần trăm

【分𣟮】 phần mềm

phật

佛教 phật giáo

phê

批評 phê bình

phía

𠌨北 phía bắc

phiên

翻譯 phiên dịch

phim

𨮍牟 phim màu

pho

副𩗂 pho mát

phong

風格 phong cách

風俗 phong tục

phòng

房對 phòng đôi

房𥄬 phòng ngủ

phố

phơi

𣆏枯 phơi khô

phu

夫人 phu nhân

phù

浮沙 phù sa

phụ

輔叢 phụ tùng

婦女 phụ nữ

phục

服役 phục dịch

phun

phút

phức

複雜 phức tạp

phương

方南 phương nam

方法 phương pháp

方便交通 phương tiện giao thông

Persönliche Werkzeuge