W

Aus Sinogermania

Wechseln zu: Navigation, Suche

wach

 • 悟 wach (wake) ~ ṇg (wù, ngộ); aufwachen ~ begreifen 〔張聰東1988、張思澤2010〕
 • 寤 wach (wake) ~ ṇg (wù, ngộ); aufwachen 〔張聰東1988〕

【寤E】 Wach-e、【寤N】 wach-en、【寤犬】 Wach-hund、【寤譽N】 wach-ruf-en、【寤捩LN】 wach-rütt-el-n、【寤參】 wach-sam、【寤參暍】 Wach-sam-keit

wachs

 • 淢 wachs

【淢N】 wachs-en、【淢RN】 wächs-ern、【淢芯E】 Wachs-kerz-e、【淢昱】 Wachs-licht、【淢纛】 Wachs-tuch

 • 奕 wachs
 • 㒑 wachs

【㒑N】 wachs-en、【㒑作】 Wachs-tum

wacht

 • 鵪 wacht
 • 鸌 wacht
 • 鶻 wacht

【鶻L】 Wacht-el

 • 寤 wacht ⇾ wach

【寤R】 Wächt-er、【寤敏R】 Wacht-meist-er、【寤塔】 Wacht-turm

wack

 • 悟 wack ⇾ wach

【悟R】 wack-er

 • 橫 wack

【橫L嘅】 wack-el-ig、【橫L共觸】 Wack-el-kon-takt、【橫LN】 wack-el-n

wad

 • 腓 wad
 • 膃 wad (wade) ~ wăt (wà, ột); Wade ~ fett

【膃E】 Wad-e、【膃N髀】 Wad-en-bein

waff

 • 押 waff

【押E】 Waff-e、【押N化R嘅】 Waff-en-fab-r-ik、【押N佶叿】 Waff-en-gatt-ung、【押N既位】 Waff-en-ge-walt、【押N離】 waff-en-los、【押N曬】 Waff-en-schein、【押N靜站】 Waff-en-still-stand

 • 蜮 waff

【蜮L】 Waff-el

wag

 • 衡 wag (wage) ~ wàng/hằng (héng, hoành); Waage/wiegen

【衡E】 Waag-e、【衡理】 waag-recht、【衡盞E】 Waag-schal-e、【衡E牟】 Wag-e-mut、【衡N】 wag-en、【衡N】 wäg-en、【衡顧嘅】 wag-hals-ig、【衡呐】 Wag-nis

 • 輂 wag (wag) ~ guk (jú, cốc); Wagen ~ Pferdewagen

【輂N】 Wag-en、【輂N搭者】 Wag-en-heb-er、【輂N圃】 Wag-en-park、【輂N抹E】 Wag-en-schmier-e、【輂N轍】 Wag-en-spur

wagg

 • 輂 wagg ⇾ wag

【輂ON】 Wagg-on

wal

 • 鯨 wal

【鯨捧者】 Wal-fäng-er、【鯨荸】 Wal-nuss、【鯨荸樹】 Wal-nuss-baum、【鯨驕】 Wal-ross

 • 惠 wal ~

【惠罷】 wähl-bar、【惠毘理嘅咗】 wahl-be-recht-ig-t、【惠毘周】 Wahl-be-zirk、【惠N】 wähl-en、【惠由給呐】 Wal-er-geb-nis、【惠者】 Wähl-er、【惠者𠸏】 wähl-er-isch、【惠者勩】 Wähl-er-schaft、【惠科】 Wahl-fach、【惠愈】 wahl-frei、【惠行】 Wahl-gang、【惠揚】 Wahl-kampf、【惠圈】 Wahl-kreis、【惠陸乚】 Wahl-lok-al、【惠離】 wahl-los、【惠理】 Wahl-recht、【惠說E】 Wahl-red-e、【惠譬】 Wahl-spruch、【惠甕E】 Wahl-urn-e、【惠預參L叿】 Wahl-ver-samm-l-ung

wald

薈 wald (wold)

【薈】 Wald、【薈焚】 Wald-brand、【薈饒】 wald-reich、【薈叿】 Wald-ung

walk

 • 捇 walk (waulk)

【捇N】 walk-en

wall

 • 圩 wall

【圩N】 wall-en、【圩馭N】 wall-fahr-en、【圩馭者】 Wall-fahr-er、【圩馭】 Wall-fahrt、【圩叿】 Wall-ung

 • 煨 wall
 • 䮹 wall

【䮹ACH】 wall-ach

walt

 • 位 walt 〔張聰東1988〕

【位N】 walt-en

walz

 • 碾 walz

【碾E】 Walz-e、【碾N】 walz-en、【碾N】 wälz-en、【碾者】 Walz-er

wan

 • 望 wahn ~ mọng (wàng, vọng); Wahn/Hoffnung/Erwartung ~ Hoffnung
 • 妄 wahn ~ mõng (wàng, vọng); Wahn/Hoffnung/Erwartung ~ absurd/widersinnig/paradox/unbesonnen/sich zu etw. versteigern/sich etw. anmaßen

【妄信】 Wahn-sinn、【妄信嘅】 wahn-sinn-ig、【妄預陳叿】 Wahn-vor-stell-ung

 • 玄 wahn ~ yừn (xuán, huyền); leer/unverständig/mangelhaft ~ schwerverständlich/tiefgründig/unglaubhaft
 • 幻 wahn ~ wạn (huàn, huyễn/ảo); leer/unverständig/mangelhaft ~ unwirklich/trügerisch/illusorisch/magisch/zauberhaft/Einbildung/Erscheinung/Phantom/Halluzination

【幻】 wahn、【幻信】 Wahn-sinn、【幻信嘅】 wahn-sinn-ig、【幻預陳叿】 Wahn-vor-stell-ung

 • 釩 wan [van]

【釩兀呥】 van-ad-ium

 • 𨋍 wan [van]

【𨋍E】 wan-e

wand

【壪既描哋】 wand-ge-mäl-de

【壪噲嗯R】 wand-kal-end-er

【壪咭E】 wand-kart-e

【壪傘】 wand-schirm

【壪箱(障)】 wand-schrank

【壪榻L】 wand-taf-el

【壪毯ICH】 wand-tepp-ich

【壪哖】 wand-ur [-uhr]

【變L】 wand-el

【變L罷】 wand-el-bar

【變L行】 wand-el-gang

【變L廈E】 wand-el-hall-e

【變LN】 wand-el-n

【變L叿】 wand-el-ung

【返R者】 wand-er-er

【返R留N】 wand-er-leb-en

【返RN】 wand-er-n

【返R佩】 wand-er-preis

【返R勣】 wand-er-schaft

【返R叿】 wand-er-ung

wang

【頄E】 wang-e

wank

 • 枉 wank (wank) ~ wỏng (wảng, uổng); wanken/krumm gehen ~ krumm/schräg/biegen/verdrehen
 • 尪 wank (wank) ~ wong (wang, uông); wanken/krumm gehen ~ lahm/hinkend/humpelnd/mit krummem Rücken

【尪L謀】 Wank-el-mut、【尪L謀嘅】 wank-el-müt-ig、【尪N】 wank-en

wann

 • 碗 wann (wan) ⇾ 盌
 • 盌 wann (wan) ~ wủn (wản, oản); Wanne/Futterschwinge ~ Schüssel/Schale

【盌E】 Wann-e、【盌N湢】 Wann-en-bad

【安】 wann

want

wanz

【壪E】 wanz-e

wapp

【押】 wapp-en

【押N盾】 wapp-en-schild

【押NN】 wapp-n-en

war

【品E】 war-e

【品N比站】 war-en-be-stand

【品N家】 war-en-haus

【品N落R】 war-en-lag-er

【品N澦E】 war-en-prob-e

【品N誌N】 war-en-zeich-en

 • war [wahr]

【韙恰】 war-haft

【韙恰嘅】 war-haft-ig

【韙暍】 war-heit

【韙暍之既篤】 war-heit-s-ge-treu

【韙暍之戀E】 war-heit-s-lib-e [-lieb-]

【韙頪】 war-lich

【韙拈罷】 war-lich-nem-bar [-nehm-]

【韙拈N】 war-nem-en [-nehm-]

【韙拈叿】 war-nem-ung [-nehm-]

【韙述N】 war-sag-en

【韙述者娮】 war-sag-er-in

 • 維 war (ware) ~ wằi (wéi, duy); wahren/bewahren/warten

【維N】 wahr-en、【維曬豊】 wahr-schein-lich、【維曬豊暍】 Wahr-schein-lich-keit、【維叿】 Wahr-ung、【維叿】 Währ-ung、【維叿之本】 Währ-ung-s-font、【維叿之捩範】 Währ-ung-s-re-form、【維誌N】 Wahr-zeich-en

 • 活 war

【活N】 währ-en、【活嗯】 währ-end

 • 奚 war

【奚M】 war-um

 • 為 war (was) 〔張聰東1988〕

warm

 • 溫 warm (warm) ~ wăn (wen, ôn/uẩn); warm 〔周及徐2002、張思澤2010〕

【溫E】 Wärm-e、【溫E迄】 Wärm-e-grad、【溫N】 wärm-en、【溫瓶E】 Wärm-flasch-e、【溫核嘅】 warm-herz-ig、【溫水R㷎叿】 Warm-wass-er-heiz-ung、【溫水R渝愁叿】 Warm-wass-er-ver-sorg-ung

warn

【惟N】 warn-en

【惟盾】 warn-schild

【惟識乚】 warn-sign-al

【維叿】 warn-ung

【維叿之榻L】 warn-ung-s-taf-el

wart

【維E】 wart-e

【維N】 wart-en

【維者】 wärt-er

【維E座】 wart-e-saal

【維E堂R】 wart-e-zimm-er

【維叿】 wart-ung

warz

【疣E】 warz-e

was

 • 乜 was (what) ~ măt (mie, miết); was
 • 曷 was (what) ~ hót (hé, khát); was 〔張聰東1988、周及徐2002〕

【曷】 was、【兀曷】 et-was

wasch

【浣罷】 wasch-bar

【浣盃N】 wasch-beck-en

【浣E】 wäsch-e

【浣義】 wäsch-echt

【浣E鉗R】 wäsch-e-klamm-er

【浣E縺E】 wäsch-e-lein-e

【浣N】 wasch-en

【浣R哎】 wasch-er-ei

【浣E箱(障)】 wasch-e-schrank

【浣婦】 wasch-frau

【浣焗E】 wasch-küch-e

【浣臘N】 wasch-lapp-en

【浣𣛠NE】 wasch-masch-in-e

【浣粉儿】 wasch-pulw-er [-pulv-]

【浣盨L】 wasch-schüss-el

【浣叿】 wasch-ung

【浣妾】 wasch-weib

【浣盌E】 wasch-wann-e

wass

【水R】 wass-er

【水R遺】 wass-er-arm

【水R包】 wass-er-ball

【水R比雇者】 wass-er-be-hält-er

【水R泡E】 wass-er-blas-e

【水R蒸】 wass-er-dampf

【水R呆】 wass-er-dicht

【水R𤭵R】 wass-er-eim-er

【水R翻】 wass-er-fall

【水R艴E】 wass-er-farb-e

【水R飛植】 wass-er-flug-zeug

【水R琅】 wass-er-glas

【水R圾】 wass-er-grab

【水R鷴】 wass-er-grab

【水R嘅】 wass-er-ig

【水R罐E】 wass-er-kann-e

【水R㼤L】 wass-er-kess-el

【水R鎖】 wass-er-klos-ett

【水R力】 wass-er-kraft

【水R力役】 wass-er-kraft-werk

【水R𤭏】 wass-er-krug

【水R顧】 wass-er-kur

【水R躐】 wass-er-lauf

【水R歷叿】 wass-er-leit-ung

【水RN】 wass-er-n

【水R培E】 wass-er-pflanz-e

【水R涎E】 wass-er-rinn-e

【水R蘆】 wass-er-ror [-rohr]

【水R害N】 wass-er-schad-en

【水R鞘E】 wass-er-scheid-e

【水R羞】 wass-er-scheu

【水R竻】 wass-er-schlauch

【水R瞨L】 wass-er-spig-el [-spieg-]

【水R派】 wass-er-sport

【水R漱叿】 wass-er-spül-ung

【水R站】 wass-er-stand

【水儿站之沿指者】 wass-er-stand-s-ann-zeig-er [-an-]

【水儿靴乚】 wass-er-stif-el [-stief-]

【水R質】 wass-er-stoff

【水R質轟E】 wass-er-stoff-bomb-e

【水RSTRAL】 wass-er-stral [-stahl]

【水R散E】 wass-er-straß-e

【水R獸】 wass-er-tir [-tier]

【水R預衝叿】 wass-er-fer-dräng-ung [-ver-]

【水R預憟叿】 wass-er-fer-sorg-ung [-ver-]

【水R衡】 wass-er-weg

【水R波E】 wass-er-well-e

【水R役】 wass-er-werk

【水R誌N】 wass-er-zeich-en

wat

【跋N】 wat-en

【罻E】 wat-e

watsch

【跋LN】 watsch-el-n

watt

繘阿 watt-e

繘阿苞 watt-e-bausch

繘唲ㄣ watt-ir-en [-ir-]

wau

we

 • we [weh]
 • we [weh]

web

緎ㄣ web-en

緎兒 web-er

緎們哎 web-er-ei

緎柱 web-stul [-stuhl]

wechs

 • 易 wechs (wiss) ~ yị/yịk (yì, dị/dịch); wechseln ~ wechseln/austauschen/leicht | 更換 ~ 交換、變更、容易

【易L】 Wechs-el、【易L毘著叿】 Wechs-el-be-zieh-ung、【易L翻E】 Wechs-el-faell-e、【易L昲R】 Wechs-el-fieb-er、【易L價】 Wechs-el-geld、【易L過】 Wechs-el-kurs、【易LN】 wechs-el-n、【易L趄嘅】 wechs-el-seit-ig、【易L川】 Wechs-el-strom、【易L邸E】 Wechs-el-stub-e、【易L慧E】 wechs-el-weis-e、【易L役叿】 Wechs-el-wirk-ung

weck

 • 寤 wechs -> wach

weg

衡嗯 weg-en

衡緣 weg-rand

衡慧兒 weg-rand-weis-er

wegg

 • wegg [weg]

橫留ㄣ wegg-bleib-en

橫秉ㄣ wegg-bring-en

...

wei

 • wei [weih]
 • wei [weih]
 • wei [weih]
 • wei [weih]

weib

 • 妾 weib (wife) ~ cíp (qiè, thiếp); Weib/Frau ~ Konkurbine

【妾覎】 Weib-chen、【妾R匪】 Weib-er-feind、【妾R豪】 Weib-er-held、【妾噶】 weib-isch、【妾頪】 weib-lich

wein

 • 醞 wein (wine) ~ wắn (yùn, uấn); Wein ~ Wein/Wein brauen 〔張思澤2010〕

【醞窇】 Wein-bau、【醞莓E】 Wein-beer-e、【醞岜】 Wein-berg、【醞醳嘅】 Wein-ess-ig、【醞抔】 Wein-fass、【醞瓶E】 Wein-flasch-e、【醞鋻】 Wein-glas、【醞窖R】 Wein-kell-er、【醞遴E】 Wein-les-e、【醞擰E】 Wein-rank-e、【醞萄E】 Wein-traub-e

 • 慍 wein (whine) ~ wắn (yùn, uấn); weinen ~ verärgert sein/entzürnt sein

【慍N】 wein-en、【慍R豊】 wein-er-lich

weis

 • 慧 weis (wise) ~ wặi (huì, tuệ/huệ); weise ~ klug/weise/intelligent/scharfsinnig

【慧E】 weis-e、【慧N】 weis-en、【慧N家】 Weis-en-haus、【慧暍】 Weis-heit、【慧暍之齒】 Weis-heit-s-zahn、【慧摸N】 weis-mach-en、【慧叿】 Weis-ung

weiß

 • 潔 weiß

潔鉑 weiß-blech

潔餑 weiß-brot

潔阿 weiß-e

潔ㄣ weiß-en

潔柯 weiß-kol [-kohl]

潔豊 weiß-lich

潔販們 weiß-war-en

潔酒 weiß-wein

weit

 • weit (wide) ~ wut6 (活) ~ fut3 (kuò); weit 〔張思澤2010〕

weiz

 • weiz,視ㄝ亦: weiß

潔嗯 weiz-en

潔嗯餑 weiz-en-brot

潔嗯麵 weiz-en-mel [-mehl]

welch

welk

萎ㄣ welk-en

well

波鉑 well-blech

波阿 well-e

波ㄣ well-en

波們比蒞 well-en-be-reich

波們長阿 well-en-läng-e

波縺吔 well-en-lin-ie

波們䮋ㄣ well-en-reit-en

波嘅 well-ig

波紦阿 well-papp-e

welt

寰僉 welt-all

寰沿睄叿 welt-an-schau-ung

寰外掂叿 welt-aus-stell-ung

寰比看咗 welt-be-kann-t

寰比榮咗 welt-be-rüm-t [-rühm-]

寰由唲ㄣ哋 welt-er-schütt-er-n-d

寰番 welt-fremd

寰愈阿 welt-frid-e [-fried-]

寰既史阿 welt-ge-schicht-e

寰既蜿咗 welt-ge-wand-t

寰手㖇 welt-hand-el

寰咭阿 welt-kart-e

寰叻 welt-krig [-krieg]

寰落阿 welt-lag-e

寰邋 welt-lauf

寰豊 welt-lich

寰律唲兀咡 welt-lit-er-at-ur

寰慕 welt-macht

寰民似 welt-männ-isch

寰賣 welt-markt

寰海 welt-mer [-meer]

寰敏唲 welt-meist-er

寰敏唲勩 welt-meist-er-schaft

寰容 welt-raum

寰蒞 welt-reich

寰旅阿 welt-reis-e

寰回KORD welt-re-kord

寰吁 welt-ruf

寰痗 welt-schmerz

寰市 welt-statt [-stadt]

寰遠 welt-weit

寰玩唲 welt-wund-er

wen

微嘅 wen-ig

微嘅瑟ㄣ之 wen-ig-st-en-s

wend

蜿阿 wend-e

蜿ㄣ wend-en

蜿ㄝ圈 wend-e-kreis

蜿ㄝ梯阿 wend-e-trepp-e

蜿ㄝ抨 wend-e-punkt

蜿ㄝ抨 wend-e-punkt

蜿嘅 wend-ig

蜿叿 wend-ung

wenn

wer

 • wer (who) ~ ho4 〔張聰東1988〕

艾𣈴 wer-mut

𠊚猚 wer-wolf

𠊚價 wer-geld

 • wer [wehr]

衛徒 wer-dinst [-dienst]

衛ㄣ wer-en

衛捕嘅 wer-fä-ig [-fäh-]

衛離 wer-los

衛服 wer-pflicht

werb

 • werb,視ㄝ 亦: wirb

渦ㄝ𨁲段叿 werb-e-ab-teil-ung

渦ㄝ旇 werb-e-film

渦ㄣ werb-en

渦叿 werb-ung

werd

爲行 werd-e-gang

爲ㄣ werd-en

werf

委ㄣ werf-en

werft

werk

役塝 werk-bank

役敏唲 werk-meist-er

役店 werk-statt

役晝 werk-tag

役做嘅 werk-tät-ig

役植 werk-zeug

wert

瑋矲 wert-brif [-brief]

瑋ㄣ wert-en

瑋逆嗯站 wert-geg-en-stand

瑋離 wert-los

瑋紦唲 wert-pap-ir [-ier]

瑋事們 wert-sach-en

瑋叿 wert-ung

wes

 • wes (was) 〔張聰東1988〕

繄嗯 wes-en

繄嗯離 wes-en-los

繄嗯豊 wes-ent-lich

曷半 wes-halb

wesp

west

衣阿 west-e

西嗯 west-en

西豊 west-lich

西風 west-wind

wett

 • 䫻 wett (weath) ~ wạt (yù, oạt); Wetter ~ Taifun/sehr starker Wind
 • 䬄 wett (weath) ~ wạt (yù, việt/hoạt); Wetter ~ Briese/Leichter Wind

【䬄R】 Wett-er、【䬄R毘理】 Wett-er-be-richt、【䬄R抔】 wett-er-fest、【䬄R咭E】 Wett-er-kart-e、【䬄R落E】 Wett-er-lag-e、【䬄R煜E】 Wett-er-leucht-e、【䬄R預其數E】 Wett-er-vor-her-sag-e、【䬄R維E】 Wett-er-wart-e

賭比宣 wett-be-werb

賭阿 wett-e

賭䢡唲 wett-eif-er

賭䢡唲ㄣ wett-eif-er-n

賭ㄣ wett-en

賭場 wett-kampf

賭場兒 wett-kämpf-er

賭邋兒 wett-läuf-er

賭摸ㄣ wett-mach-en

賭奔ㄣ wett-renn-en

賭戎ㄣ wett-rüst-en

賭耍 wett-spil

賭吵 wett-streit

wetz

搰ㄣ wetz-en

wi

 • wi [wie] (how) ~ wu4 〔張聰東1988〕
 • wi [wieh]

wich

 • wich [wiech]

緎阿 wich-e

wichs

淢阿 wichs-e

淢ㄣ wichs-en

wicht

稢嘅 wicht-ig

稢嘅暍 wicht-ig-keit

稢嘅做兒 wicht-ig-tu-er

稢嘅做兒似 wicht-ig-tu-er-isch

wick

裹㖇 wick-el

裹㖇ㄣ wick-el-n

wid

違唲 wid-er

違唲髲嘅 wid-er-borst-ig

違唲馭 wid-er-far-en [-fahr-]

違唲鈎嗯 wid-er-hak-en

違唲響 wid-er-hall

違唲響ㄣ wid-er-hall-en

違唲落ㄣ wid-er-leg-en

違唲豊 wid-er-lich

違唲𣵀咡豊 wid-er-nat-ür-lich

違唲理豊 wid-er-recht-lich

違唲曰阿 wid-er-red-e

違唲譽 wid-er-ruf

違唲譽ㄣ wid-er-ruf-en

違唲譽豊 wid-er-ruf-lich

違唲事兒 wid-er-sach-er

違唲曬 wid-er-schein

違唲挫ㄣ wid-er-setz-en

違唲挫豊 wid-er-setz-lich

違唲信嘅 wid-er-sinn-ig

違唲盼嘅 wid-er-spenst-ig

違唲盼嘅暍 wid-er-spenst-ig-keit

違唲眫㖇暍 wid-er-spieg-el-keit

違唲譬ㄣ wid-er-sprech-en

違唲譬 wid-er-spruch

違唲譬豊 wid-er-spruch-lich

違唲站 wid-er-stand

違唲站之捕嘅 wid-er-stand-s-fä-ig [-fäh-]

違唲站ㄣ wid-er-ste-en [-steh-]

違唲STREBㄣ wid-er-steb-en

違唲吵 wid-er-streit

違唲圍嘅 wid-er-wärt-ig

違唲欲阿 wid-er-will-e

違唲欲嘅 wid-er-will-ig

違唲嘅 wid-er-ig

 • wid [wied]

違唲 wid-er

違唲啽窇 wid-er-auf-bau

違唲啽窇ㄣ wid-er-auf-bau-en

違唲啽窇ㄣ wid-er-auf-bau-en

違唲啽立ㄣ wid-er-auf-leb-en

違唲啽揇阿 wid-er-auf-nam-e [-nahm-]

違唲啽揇ㄣ wid-er-auf-nem-en [-nehm-]

違唲比臵ㄣ wid-er-be-komm-en

違唲比立ㄣ wid-er-be-leb-en

違唲比立叿之赴索 wid-er-be-leb-ung-s-fer-such [-ver-]

違唲秉ㄣ wid-er-bring-en

違唲因挫ㄣ wid-er-ein-setz-en

違唲由認ㄣ wid-er-er-kenn-en

違唲給ㄣ wid-er-geb-en

違唲佳摸ㄣ wid-er-gut-mach-en

違唲佳摸叿 wid-er-gut-mach-ung

違唲其掂ㄣ wid-er-her-stell-en

違唲取ㄣ wid-er-hol-en

違唲取叿 wid-er-hol-ung

違唲咬兒 wid-er-käu-er

違唲歸 wid-er-ker [-kehr]

違唲歸ㄣ wid-er-ker-en [-kehr]

違唲臵ㄣ wid-er-komm-en

違唲視ㄣ wid-er-se-en [-seh-]

違唲啱 wid-er-um

違唲赴一嘅ㄣ wid-er-fer-ein-ig-en

違唲選 wid-er-wal [-wahl]

違唲選ㄣ wid-er-wäl-en [-wähl-]

widd

䍷唲 widd-er

widm

wig

 • wig [wieg]

衡阿 wig-e

衡ㄣ wig-en

衡們嘹 wig-en-lid [-lied]

wik

 • wik [wiek]

緎阿 wik-e

wind

風包㖇 wind-beut-el

風㖇 wind-el

風褲阿 wind-hos-e

風犬 wind-hund

風嘅 wind-ig

風磨阿 wind-mül-e [-mühl-]

風皰們 wind-pock-en

風理叿 wind-richt-ung

風守碟阿 wind-schutz-scheib-e

風強阿 wind-stärk-e

風靜 wind-still

風靜阿 wind-still-e

風推 wind-stoß

蜿阿 wind-e

蜿ㄣ wind-en

蜿叿 wind-ung

wink

 • 扔 wink

𢫕㖇 wink-el

𢫕㖇嘅 wink-el-ig

𢫕㖇著 wink-el-zug

𢫕ㄣ wink-en

wins

嗚㖇ㄣ wins-el-n

wint

風唲 wint-er

風唲豊 wint-er-lich

風唲睡 wint-er-schlaf

風派 wint-er-sport

winz

微嘅 winz-ig

wipf

蹺㖇 wipf-el

wipp

蹺阿 wipp-e

蹺ㄣ wipp-en

wir

wirb

渦㖇 wirb-el

渦唲嘅 wirb-el-ig

渦㖇ㄣ wirb-el-n

渦㖇柱阿 wirb-el-säul-e

渦㖇擾 wirb-el-sturm

渦㖇獸 wirb-el-tir [-tier]

渦㖇風 wirb-el-wind

wirk

役ㄣ wirk-en

役豊 wirk-lich

役豊暍 wirk-lich-keit

役嘇 wirk-sam

役嘇暍 wirk-sam-keit

役叿 wirk-ung

役叿之圈 wirk-ung-s-kreis

役叿之離 wirk-ung-s-los

役叿之富 wirk-ung-s-foll [-voll]

wirr

紊ㄣ wirr-en

紊紊 wirr-warr

wirt

尉勩 wirt-schaft

尉勩ㄣ wirt-schaft-en

尉勩豊 wirt-schaft-lich

尉勩之價 wirt-schaft-s-geld

尉勩之年 wirt-schaft-s-jar [-jahr]

尉勩㓤阿 wirt-schaft-s-kris-e

尉勩之鋪啼𠼻 wirt-schaft-s-pol-it-ik

尉勩之澦兒 wirt-schaft-s-prüf-er

尉之屋 wirt-s-haus

wisch

wis

鉍牟 wis-mut

wis

 • wis [wies]

wisch

抇ㄣ wisch-en

wisp

喴唲ㄣ wisp-er-n

wiss

 • 會 wiss (wit) ~ wụi (huì, hội); wissen ~ verstehen/begreifen/erfassen/etw. zu tun wissen

【會比忌哋】 wiss-be-gier-de、【會比忌嘅】 wiss-be-gier-ig、【會N】 wiss-en、【會N勩】 wiss-en-schaft、【會N勩者】 wiss-en-schaft-ler、【會N勩頪】 wiss-en-schaft-lich、【會N之衝】 wiss-en-s-drang、【會N之偉】 wiss-en-s-wert、【會N頪】 wiss-ent-lich

witt

䫻唲언 witt-er-n

䫻唲叿 witt-er-ung

䫻唲叿之赴雇呐阿 witt-er-ung-s-fer-hält-niss-e [-ver-]

witw

鰥阿 witw-e

鰥唲 witw-er

witz

慧瓣 witz-blatt

慧嘅 witz-ig

wo

 • wo (where) 〔張聰東1988〕

何毗 wo-bei

何透 wo-durch

何其 wo-her

何嘕 wo-hin

何嚾 wo-fon [-von]

何預 wo-for [-vor]

何預 wo-für

何媒 wo-mitt [-mit]

何慕 wo-mög-lich

何沿 wo-ran

何翺 wo-rauf

何由 wo-raus

何因 wo-rin

何啱 wo-rum

何𠖈唲 wo-runt-er

何至 wo-zu

woch

 • 易 woch (week) → wechs

【易E】 Woch-e、【易N舖】 Woch-en-bett、【易N瓣】 Woch-en-blatt、【易N限E】 Woch-en-end-e、【易N長】 woch-en-lang、【易N睄】 Woch-en-schau、【易N晝】 Woch-en-tag、【易N頪】 wöch-en-tlich

wog

 • wog [woog]

濩阿 wog-e

濩ㄣ wog-en

wok

 • 鑊 wok (wok) ~ wọk (huò, hoạch); Wok | 鍋

【鑊】 Wok

wol

 • wol [wohl]
 • wol [wohl]

wolb

穹ㄣ wölb-en

穹叿 wölb-ung

wolf

鎢啉 wolf-ram

wolk

 • 雲 wolk

雲阿 wolk-e

雲們擗 wolk-en-bruch

雲們刮兒 wolk-en-kratz-er

雲們離 wolk-en-los

雲嘅 wolk-ig

woll

 • 慾 woll
 • 慰 woll
 • 棉 woll

棉帄阿 woll-deck-e

棉阿 woll-e

棉嘅 woll-ig

棉質 woll-stoff

棉販們 woll-war-en

won

 • 蘊 wohn (wean) ~ wắn (yùn, uấn); wohnen ~ in sich bergen/enthalten/in sich schließen/speichern
 • 安 wohn (wean) ~ on (an, an); wohnen/zufrieden sein/unbekümmert ~ sicher/friedlich/einsetzen/sich niederlassen/installieren 〔張聰東1988〕

【安N】 wohn-en、【安恰】 wohn-haft、【安家】 Wohn-haus、【安頪】 wohn-lich、【安圠】 Wohn-ort、【安叿】 Wohn-ung、【安叿之閹】 Wohn-ung-s-amt、【安叿之嬲】 Wohn-ung-s-not、【安叿之預抛】 Wohn-ung-s-pro-blem、【安四段】 Wohn-vier-tel、【安堂R】 Wohn-zimm-er

wonn

 • 歡 wonn
 • 玩 wonn

【玩E】 Wonn-e、【玩嘅】 wonn-ig

wort

 • 謂 wort

謂擗嘅 wort-brüch-ig

謂們簿 wört-er-buch

謂預誌呐 wört-ver-zeich-nis

謂馭兒 wort-führ-er

謂既篤 wort-ge-treu

謂寡 wort-karg

謂劫唲哎 wort-klaub-er-ei

謂嘹 wort-laut

謂豊 wört-lich

謂鎩 wort-schatz

謂刷 wort-schwall

謂耍 wort-spiel

謂掂叿 wort-stell-ung

謂橝 wort-stamm

謂吵 wort-streit

謂換㖇 wort-wechs-el

wrack

 • 抑 wrack

wring

 • 擰 wring

擰ㄣ wring-en

wuch

 • 茂 wuch

茂唲 wuch-er

茂唲兒 wuch-er-er

茂唲似 wuch-er-isch

茂唲ㄣ wuch-er-n

茂唲珍 wuch-er-zins

wuchs

 • 茂 wuchs

wucht

 • 重 wucht

重嘅 wucht-ig

wul

 • 播 wühl

播業兀 wül-arb-eit

播ㄣ wül-en

播兒 wül-er

wulst

wund

 • 蝹 wund
 • 玩 wund (wond) ~ wản/wụn (wán, ngoạn); verwenden/bewundern

【玩R】 Wund-er、【玩R罷】 wund-er-bar、【玩R昆】 Wund-er-kind、【玩R頪】 wund-er-lich、【玩RN】 wund-er-n、【玩R倩】 wund-er-schön【玩R作】 Wund-er-tat、【玩R作嘅】 wund-er-tät-ig、【玩R沛】 wund-er-voll、【玩R役】 Wund-er-werk

 • 玩 wend → wund

【沿玩N】 an-wend-en、【渝玩N】 ver-wend-en

 • 損 wund

【損E】 Wund-e、損疿R Wund-fieb-er

wunsch

 • 願 wunsch (wish) 〔張聰東1988〕

願ㄣ wünsch-en

願ㄣ之瑋 wünsch-en-s-wert

願既瞄 wunsch-ge-mäß

wurd

 • 偉 würd

偉阿 würd-e

偉阿離 würd-e-los

偉們托兒 würd-en-träg-er

偉嘅 würd-ig

偉嘅ㄣ würd-ig-en

偉嘅叿 würd-ig-ung

wurf

 • 圍 wurf

圍㖇 wurf-el

圍㖇耍 wurf-el-spil

圍㖇糖唲 wurf-el-zuck-er

圍既射 wurf-ge-schoss

wurg

 • 圍 wurg

圍ㄣ würg-en

wurm

 • 虺 wurm

虺ㄣ wurm-en

虺刺嘅 wurm-stich-ig

wurst

 • 腲 wurst

腲嘕 würst-chen

wurz

 • 萿 wurz

萿阿 würz-e

萿㖇 wurz-el

萿㖇ㄣ wurz-el-n

萿ㄣ würz-en

萿嘅 würz-ig

wust

 • 蕪 wust

蕪 wüst

蕪阿 wüst-e

蕪伶 wüst-ling

wut

 • 憮 wut

憮ㄣ wüt-en

憮ㄣ哋 wüt-end

憮唲嘅 wüt-er-ich

憮吸ㄣ哋 wut-schnaub-end

Persönliche Werkzeuge